goed om te weten

wetgeving

Verschillende wetten zijn van toepassing op werknemers met een beperking.

Ontslag
Voor werknemers met een beperking geldt hetzelfde ontslagrecht als voor elke werknemer. Voor ontslag moet u dus toestemming vragen bij het CWI of de kantonrechter. Een werknemer met een Wajong-uitkering mag nooit zelf ontslag aanvragen als hij het werk niet meer aan kan. Dan riskeert hij namelijk verlies van de uitkering. Hij kan overleggen met de bedrijfsarts en zich zo nodig ziek melden. In dat gevel gelden de procedures in het kader van de Wet verbetering poortwachter.

Wet Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Deze wet verbiedt het maken van een onderscheid tussen iemand met of zonder beperking of chronische ziekte. De wet regelt aanpassingen voor een werkplek. De rechtsbescherming geldt vanaf de werving en selectie tot en met het ontslag.

Wajong
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten garandeert het inkomen van mensen die voor hun zeventiende of tijdens hun studie arbeidsongeschikt raken. De Wajonguitkering is gebaseerd op het minimumloon; het is een uitkering op minimumniveau. De hoogte van de uitkering hangt af van de leeftijd en de mate van arbeidsongeschiktheid.

WIA
De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

IVA
De Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten geldt voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Volledig wil zeggen dat iemand 80% of meer arbeidsongeschikt is. Duurzaam wil zeggen dat er geen of slechts een heel kleine kans op herstel is. De IVA regelt een uitkering van 70% van het loon tot aan het 65ste jaar.

WGA
De Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten geldt voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten en voor mensen die wel volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Uitgangspunt is dat het gaat om mensen die een kans hebben om (gedeeltelijk) weer aan de slag te gaan. De WGA kent verschillende soorten uitkeringen: een voor de eerste periode, gebaseerd op het vroegere loon en daarna een loonaanvulling of een vervolguitkering.

WWB
De Wet Werk en Bijstand regelt een bijstandsuitkering voor Nederlanders van achttien jaar en ouder die niet in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien. Gemeenten voeren deze wet uit en helpen de betrokkene te zoeken naar werk.