financiering

voorzieningen

Voorzieningen zijn zaken die het werk mogelijk moeten maken. Hieronder vallen vervoer, begeleiding, werkplekaanpassingen en hulpmiddelen. Kleinere werkaanpassingen kunt u financieren uit de premiekorting.

Werkplekaanpassing

Als u hogere kosten moet maken voor werk(plek)aanpassing, dan is daarvoor subsidie mogelijk via het UWV. Dat geldt voor voorzieningen als hulpmiddelen op de werkplek of kosten die voortvloeien uit de aanpassing in uw bedrijf. Voorwaarde is dat u de werknemer minimaal zes maanden in dienst neemt.

Meeneembare voorziening

Bij een meeneembare voorziening, zoals een speciale bureaustoel of communicatieapparatuur voor doven en slechthorenden, moet de werknemer formeel de aanvraag doen. In de meeste gevallen betekent dit dat u samen met de werknemer de procedure doorloopt.

Voorzieningen voor een begeleid werkende vanuit de sociale werkvoorziening regelt en betaalt het SW-bedrijf