begeleiding en ondersteuning

Jobcoach PO-regeling

Iemand met een Wajong-uitkering, of een jongere onder de achttien die naar verwachting een Wajong-uitkering zal krijgen, komt veelal in aanmerking voor jobcoach-begeleiding op kosten van het UWV. Ook andere personen van wie het UWV heeft vastgesteld dat ze een structurele functionele beperking hebben, kunnen soms begeleiding krijgen van een jobcoach.

Er zijn drie mogelijke begeleidingsregimes: licht, midden en intensief. Voor elk regime geldt een verschillend aantal begeleidingsuren. Hierover leest u meer in het Protocol Jobcoach.

Rapportage
De begeleiding kan in principe doorlopen tot het eind van de arbeidsovereenkomst. Elk halfjaar moet de jobcoachorganisatie een halfjaarrapportage opmaken op basis waarvan de arbeidsdeskundige van het UWV beslist over het vervolg. De jobcoach kan veranderingen in het begeleidingsregime voorstellen. Bij zo'n rapportage hoort een werkgeversverklaring. Daarop geeft u uw oordeel over de dienstverlening van de jobcoach en over de noodzaak van voortzetting van de begeleiding.

Ook de werknemer geeft zijn oordeel met een cliëntverklaring. Bij ontevredenheid over de jobcoachorganisatie kan het UWV na overleg met de betrokkenen eventueel een andere jobcoach of jobcoachorganisatie toewijzen. Hebt u een voorkeur voor een bepaalde organisatie, laat dat dan weten aan de werknemer en de arbeidsdeskundige van het UWV. Eventueel kan de arbeidsdeskundige beslissen dat de begeleiding stopgezet wordt. Dat moet hij dan wel schriftelijk motiveren aan de werknemer. Die kan tegen de beslissing bezwaar aantekenen.

Aandachtspunten 

  • Begeleiding door een jobcoach kan ook bij proefplaatsing
  • De jobcoach kan veel papierwerk voor u regelen, zoals een aanvraag voor vergoeding van het ziekengeld door het UWV, of een aanvraag voor een voorziening.
  • Is de werknemer meer dan vier aaneengesloten weken ziek, dan wordt het budget van de jobcoach naar rato gekort. 
  • Bent u als werkgever niet tevreden over de begeleiding door de jobcoach, overleg dan met de organisatie. Levert dat onvoldoende op, geef dan in de halfjaarrapportage aan dat u niet tevreden bent of neem contact op met de arbeidsdeskundige van het UWV. Bespreek het ook met de werknemer, het is zíjn voorziening.
  • Is de begeleiding gestopt, maar vindt u dat begeleiding toch weer nodig is, dan is een nieuwe aanvraag mogelijk. Dit kan via de jobcoachorganisatie of het UWV.  

rapportage

De jobcoachorganisatie maakt elk half jaar een halfjaarrapportage.