begeleiding en ondersteuning

Jobcoach BW-SW

Een werknemer die via de sociale werkvoorziening bij u binnenkomt en een arbeidscontract krijgt, heeft een jobcoach. Deze begeleiding is voor u gratis. De jobcoach bespreekt met u welke omvang de begeleiding heeft en legt dat vast in een contract dat hij met u sluit. De begeleiding duurt gewoonlijk net zo lang als het arbeidscontract dat u met de werknemer sluit. Bij verlenging van het arbeidscontract heroverweegt en onderhandelt de jobcoach, samen met u, over de omvang van de begeleiding.

Aandachtspunten

  • Een werknemer via BW-SW is daarvoor geïndiceerd door het CWI. Zo'n indicatie wordt meestal voor zo'n drie jaar afgegeven. Zestien weken voor afloop van de indicatieperiode vraagt het SW-bedrijf bij het CWI een nieuwe indicatie aan. Wijst het CWI die toe, dan kan het SW-bedrijf de begeleiding voortzetten. Bij afwijzing is (vergoede) begeleiding door het SW-bedrijf niet meer mogelijk. Het arbeidscontract blijft dan wel bestaan. Overigens komt afwijzing weinig voor.
  • Het aantal uren jobcoaching is in de Wsw vastgesteld op maximaal 15% van de werktijd van de begeleide werknemer. Het SW-bedrijf ontvangt per begeleide werknemer een vast bedrag waaruit het begeleiding en werkaanpassingen bekostigt.
  •  De no-riskpolis geldt zolang als het arbeidscontract duurt. In de aanvraag van ziekengeld (artikel 29B Ziektewet) bij het UWV moet de werkgever de loonkostensubsidie die hij van het SW-bedrijf ontvangt op het op te geven loon in mindering brengen.
  • De jobcoach kan werkplekaanpassingen voor de werknemer realiseren en een vergoeding voor noodzakelijke scholing of opleiding van de werknemer.
  • Bent u niet tevreden met de begeleiding door de jobcoach, neemt u dan contact op met het betreffende SW-bedrijf.
  • Vanaf 2008 krijgt iedere gemeente zelf het Wsw-budget van het rijk en is zo meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. De regels kunnen dan veranderen.

 

driegesprek

'Vaak regel ik bij uitval een driegesprek met de werkgever, de woonbegeleider en ikzelf als jobcoach. Dan blijkt vaak wel dat de woonbegeleider vanuit de zorg redeneert en meent de werknemer niet te veel belast wordt door bijvoorbeeld niet te werken. Terwijl werk juist zo belangrijk is voor het welzijn van jonggehandicapten.'