werk en handicap

werkprojecten algemeen

Dit zijn projecten voor arbeidsgehandicapten in het algemeen. Kijk voor specifieke werkprojecten bij de aandoening zelf in het linkermenu
(bijvoorbeeld Autisme >Werkprojecten).

Een overzicht van integratiebureaus en organisaties die de werkprojecten verzorgen staan bij re-ingratiebureaus en wet- en regelgeving.

 • handicap + studie www.handicap-studie.nl
  Expertisecentrum voor onderwijs en handicap, stimuleert de succesvolle deelname van jongeren met een functiebeperking aan de opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs.
  Aan de slag; activiteiten en tips om jongeren met een  functiebeperking uit het VMBO en/of MBO te begeleiden naar een geschikte stageplek, baan of opleiding. (word)
 • Bart foundation www.bartfoundation.nl
  Helpt jongeren met een ingrijpende ziekte om hun ambitie waar te maken door te ondersteunen met onder andere financiële middelen, publiciteit, kennis, goederen en contacten.
 • Brand new day www.suusenco.nl
  Een project waarin Wajongers zelf mogen kiezen waar ze stage lopen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering. Het project wordt uitgevoerd door Suus & Co en gefinancierd door het UWV. Het project liep tot eind 2006.
 • Eminus www.eminus.nl
  Eminus is een vorm van afstandsonderwijs (telewerken) ontwikkeld door het REA College Nederland. Het onderwijs wordt vanuit huis op de computer gevolgd. Doel is een baan vinden die vanuit huis uitgevoerd kan worden. 
 • Geef Opvang De Ruimte (GODR) www.geefopvangderuimte.nl
  Geef Opvang De Ruimte werkt samen met de Stichting Zwerfjongeren Nederland aan de maatschappelijke re-integratie van zwerfjongeren. De organisaties bieden naast passende huisvesting werkervaringsplaatsen in het eigen bedrijf of bij relaties, soms in combinatie met een scholingstraject. 
 • Intervienties naar werk www.interventiesnaarwerk.nl
  Deze website heeft als oogmerk een bijdrage te leveren aan het vergroten van het inzicht in de effectiviteit van re-integratie. Daartoe worden ondermeer interventies gepubliceerd die door een panel van deskundigen beoordeeld zijn op effectiviteit en op de onderbouwing daarvan. Niet alleen ten behoeve van beleidsmakers en inkopers, maar juist ook ten behoeve van de professionals in de sector die, werkzaam bij publieke of private organisaties, keuzen moeten maken ten aanzien van de inzet van deze interventies.  
 • Maatjesproject www.maatjesgezocht.nl
  In dit project gaan jongeren met een handicap (17-30 jaar) samen met een werkgever of leidinggevende op zoek naar een baan. De folder van dit project kan gedownload worden via www.kroonophetwerk.nl.
 • Ongekend Jong Talent www.ruimbaanvoorjongtalent.nl
  Project met als doel het beeld van werkgevers in Drenthe over jonge mensen met een lichamelijke arbeidshandicap verbeteren. Dit door het organiseren van ontmoetingen tussen de jongeren en werkgevers.Lees verder op Van Wajong naar werk of download de brochure (pdf).
 • Operatie pelios www.tna.nl
  Een EQUAL-project dat wordt uitgevoerd door re-ïntegratiebedrijf Toeleiding naar arbeid. Zij introduceren twee nieuwe financiële strategieën voor re-integratie: het Zelfzoekmodel en de Prohefsystematiek. 
 • Overbruggen
  Dit is een project met veel deelprojecten die te maken hebben met arbeid, onderwijs en handicap. De deelprojecten, resultaten en rapportages zijn te vinden op www.liesa.nl en dan te zoeken op trefwoord Overbruggen. De deelprojecten hebben betrekking op diverse doelgroepen, methoden en themas.
 • Vilans/NIZW Publicaties  www.nizw.nl / www.vilans.nl
  Een overzicht van toegepast onderzoek naar gehandicapten en werk. Meer publicaties werk & handicap van Vilans staan op de website van Vilans >thema's >gehandicapten.
  Aan de slag met begeleid werken (2004)
  Werken in een reguliere baan via de regeling Wsw (Wet sociale werkvoorziening).
  Arbeidsoriëntatie (2004)
  Leidraad voor fase 2 van het traject naar werk.
  Kenniscentrum Jongeren met een arbeidshandicap en werk (2005)
  Contourennotitie, een verkenning naar wensen, behoeften en ideeën van de mogelijke gebruikersgroepen voor een kenniscentrum.
  Maak werk van werk (2002)
  Arbeidsintegratie van mensen met een handicap.
  Op weg naar werk
  Leidraad voor ondersteuning en assessment.
  Sociale firma's binnen de zorg in opmars? (1999)
  Verkenningen sociale ondernemingen en firma's.
  Talent moet je benutten!
  Over doorstroomtrajecten van dagbesteding naar werk.
  Werken aan resultaat (2003)
  Richtlijnen voor resultaatgericht werken aan doorstroom naar werk.
  Werkgeversbenadering en betaald begeleid werken (2005)
  Handreikingen voor trajectbegeleiders van dagactiviteitencentra.
 • Werkprojecten LIESA www.liesa.nl >kennisbank >rubriek >arbeidsinpassing
  Via de kennisbank van LIESA vindt u publicaties over arbeidsintegratie en handicap. LIESA is het Landelijk Informatie- en Steunpunt Arbeidstoeleiding en werkt aan het goed voorbereiden van leerlingen in het speciaal onderwijs op arbeid.
 • Werkprojecten NIZW (vanaf 1 januari 2007 Vilans www.vilans.nl)
  Het NIZW deed veel toegepast onderzoek naar gehandicapten en werk. De publicaties en methodieken staan onder Publicaties & websites.
 • Work for you van SZW 
  Project voor arbeidsgehandicapten die willen gaan werken. Er is onder andere een voorlichtingspakket en cd-rom, een intaketoets en een handboek. Alle informatie is te vinden onder Documenten en publicaties.
 • ZiP4 applicatie www.vanwajongnaarwerk.nl
  De ZiP4 is een gebruiksvriendelijke digitale routeplanner naar werk. Zowel de jongere als de coach heeft toegang tot de applicatie. Op persoonlijk niveau wordt de voortgang van activiteiten verwerkt en gevolgd. ZiP4 is ontwikkeld door Stichting Baanwijs en is te downloaden via de website vanwajongnaarwerk.nl via de zoekterm ZiP4.
 • Zorgboerderij www.zorgboeren.nl
  Een zorgboerderij is een land- en tuinbouwbedrijf waar mensen met een zorgvraag een waardevolle werkplek vinden en meehelpen op de boerderij. Ook biedt een zorgboederij arbeidstoeleiding. Het doel is om arbeidsritme en sociale contacten op te bouwen. Op http://zorgboerderij.startpagina.nl/ staan veel adressen van zorgboerderijen.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel