CrossOverprojecten

lectoren en lectoraten

Levensloop bij Autisme - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lector: Jan-Pieter Teunisse

Het lectoraat 'Levensloopbegeleiding bij autisme' heeft Empowerment en transitieplanning bij mensen met autisme als centrale onderzoekthema's gekozen. We onderzoeken o.a. wat dit betekent voor hulpverleners. Zij zullen b.v. veel meer proactief en outreachend moeten werken. Op dit moment is een 'levensloophuis' in ontwikkeling, waar jongeren met autisme aan het einde van een klinische behandeling worden voorbereid op het leven na de behandeling. In 6 'leerappartementen' wordt, deels met ondersteuning van domotica en ICT, geoefend in zo zelfstandig mogelijk wonen. Er wordt samen met studenten van het lectoraat een transitieplan opgesteld, waarin de zelfregie zo veel mogelijk wordt gestimuleerd. In dit plan komen naast wonen ook opleiding, werk, vrije tijd en relaties aan de orde. Deze leerafdeling wordt gekoppeld aan de minor 'Levensloopbegeleiding bij autisme', waar het levensloopdenken aan de HAN-studenten wordt onderwezen.

Participatie, Arbeid en Gezondheid - Hogeschool Rotterdam
Lector: Harald Miedema

Binnen dit lectoraat is (re-)integratie van mensen met een gezondheidsprobleem of (chronische) ziekte een belangrijk onderzoeksdomein. Wij kijken vooral naar mogelijk effectieve interventies waarin gezondheidszorg professionals een rol spelen (meestal samen met re-integratie professionals) en naar samenwerking en communicatie tussen professionals in gezondheidszorg en re-integratiezorg. Ook kijken we naar de wijze waarop in de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen arbeidsrelevante aspecten, waaronder prognose en werkhervatting/re-integratie aan bod komen. Eén van de belangrijke onderdelen binnen dit thema betreft jongeren met chronische fysieke beperkingen. Veel van deze jongeren krijgen een uitkering op grond van de WAJONG. Wij bestuderen in hoeverre een deels individueel en deels groepsgerichte interventie door zorgprofessionals uit de revalidatie sector en jobcoaches tot stand kan komen en effectief kan zijn in het bevorderen van de arbeidsparticipatie van deze jongeren.

Participatie, Zorg en Ondersteuning - Hogeschool Utrecht
Lector: Jean-Pierre Wilken

Het lectoraat richt zich op burgers met een kwetsbare positie in de samenleving. Daarbij gaat het met name om mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. Wij willen eraan bijdragen dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom ontwikkelen we kennis en methodieken voor de professionals die deze mensen ondersteunen. Dit lectoraat is onderdeel van Kenniscentrum Sociale Innovatie en Hogeschool Utrecht. De naam Participatie, zorg en ondersteuning geeft goed aan waar we ons in het lectoraat mee bezighouden, namelijk de verbinding tussen zorg, sociale en maatschappelijke ondersteuning, en participatie. Daarbij ligt de nadruk op de professionele inzet die nodig is om mensen met beperkingen mee te laten doen in de samenleving.

Autonomie en participatie van chronisch zieken - Hogeschool Zuyd
Lector: Sandra Beurskens

De missie van de kenniskring autonomie en participatie mensen met een chronische ziekte is het uitvoeren van activiteiten die ertoe bijdragen dat mensen met een chronische ziekte en kwetsbare ouderen het leven kunnen leiden dat ze graag willen leiden. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar het primaire proces tussen de zorgprofessional en de cliënt in zijn of haar omgeving. Dit doen door het uitvoeren van innovatie en implementatie projecten gericht op:

  • Monitoring van zorg en evidence based practice
  • Cliëntgecentreerde zorg gericht op de hulpvraag .

De kenniskring maakt deel uit van het platform Quality of Life van Hogeschool Zuyd waar samengewerkt wordt met de andere lectoraten en de zorgopleidungen fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en verpleegkunde.

Participatie en maatschappelijke ontwikkeling - Hogescool Utrecht
Lector: Stijn Verhagen

Wat kun je doen om de participatie van burgers in de Nederlandse samenleving te bevorderen? En welke rol spelen sociale professionals daarbij? In het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling doen we onderzoek naar deze vragen. Natuurlijk zijn burgers in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij participeren. Maar soms ontstaan er problemen op dat gebied. Die problemen lopen uiteen van integratiekwesties tot sociaal isolement, van vrijwilligerstekorten tot (ervaren) discriminatie. In dat geval zijn sociale professionals nodig. Binnen het lectoraat onderzoeken we wat zij kunnen doen om deze problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen.

Kwartiermaken - Hogeschool Utrecht
Lector: Doortje Kal

Dit bijzonder lectoraat wordt voor twee jaar aangehaakt bij het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van dr. Jean-Pierre Wilken en maakt daarmee onderdeel uit van het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Kwartiermaken staat voor het werken aan een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond en anderen die met sociale uitsluiting te maken hebben, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking.

Communicty Care - Hogeschool van Amsterdam
Lector: Rick Kwekkeboom

Het lectoraat maakt deel uit van Kenniscentrum Maatschappij en Recht. In de activiteiten van het lectoraat wordt vooral aandacht besteed aan de deelname aan de samenleving door mensen met beperkingen en de voorwaarden die deze deelname mogelijk maken. Rick Kwekkeboom is lector Community en tevens lid van het lectorennetwerk Welzijn & Zorg. Professionals spelen een sleutelrol bij veranderingen in de zorg- en dienstverlening, zoals bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het praktijkgerichte onderzoek dat lectoraten aan de hogescholen verrichten, zorgt ervoor dat de (a.s.) professionals beter kunnen worden toegerust om deze veranderingen vorm te geven. Door toepasbare kennis te verzamelen kan de kwaliteit van de dienstverlening worden behouden en waarnodig worden vergroot. Ik ben blij dat ik, na het aflopen van mijn lectoraat in Breda, de mogelijkheid krijg om bij de Hogeschool van Amsterdam mijn werk op het raakvlak van onderzoek en onderwijs voort kan zetten."

Opvoeden in het publieke domein - Hogeschool Zuyd
Bijzonder lector Goos Cardol

Het lectoraat ‘Opvoeden in het publieke domein’ richt zich op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het beter benutten van het sociale netwerk rondom het gezin. En dat bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium, als er nog geen opvoedproblemen zijn, maar nog slechts opvoedvragen. Het lectoraat wil een bijdrage leveren aan het onderbouwen van het belang hiervan en handen en voeten geven aan de gevolgen van deze benadering voor hulpverleners en beleidsmakers. Dit alles zoveel mogelijk in samenspraak met de Limburgse samenleving, waaronder zowel de niet professionele instellingen, organisaties en werkers als de professionele organisaties worden verstaan. Met elkaar bewegen wij ons in het spanningsveld van het gezin (ouder en kind), samenleving en overheid. De provincie Limburg is initiatiefnemer voor het lectoraat.

Licht verstandelijke beperking en Jeugdcriminaliteit - Hogeschool Leiden
Lector: Hendrien Kaal

De aandacht voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in de reguliere jeugdzorg neemt toe. Het besef groeit dat de problematiek van deze jongeren en hun gezin dusdanig complex is, dat het vraagt om een specifieke aanpak en specifieke expertise bij de professional. Er is behoefte aan kennis over de competenties en beperkingen van jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Daarnaast is het van belang dat er effectieve begeleidings- en behandelmethoden ontwikkeld worden die rekening houden met deze beperkingen. Het lectoraat Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg van Hogeschool Leiden en de William Schrikker Groep is het eerste lectoraat dat zich richt op het grensvlak van gehandicaptenzorg en jeugdzorg, en zich gaat inzetten om de kennis over mensen met een lichte verstandelijke beperking te vergroten, zodat zij effectiever geholpen kunnen worden. Jongeren met een beperking vragen een zeer specifieke opvoeding. Om deze te kunnen geven is meer kennis nodig over de vaardigheden en beperkingen van jongeren met licht verstandelijke beperkingen en hun ouders. Het lectoraat heeft als doel onze kennis over deze doelgroep te vergroten. Hoe kunnen we kenmerken van jongeren met LVB vaststellen en meten, zodat deze groep herkend wordt in de reguliere jeugdzorg, en hoe kunnen we begeleiding en behandeling laten aansluiten op hun specifieke kenmerken?

Jeugd en Veiligheid - Avans Hogeschool
Lector: Hans Werdmölder

Het programma beoogt instellingen en professionals te ondersteunen bij het realiseren van een meer professionele aanpak ten aanzien van motiveringsproblematiek van risicojongeren en jongeren die met justitie in aanraking zijn (geweest). Dit bereiken we onder meer door onderzoek te verrichten en innovatietrajecten uit te voeren in verschillende praktijksituaties. We vertalen wetenschappelijke kennis naar toepassingen of tools voor de praktijk en inventariseren en verspreiden best practices. Ook langerlopende promotie-onderzoeken maken deel uit van het programma.

Rehabilitatie - Hanze Hogeschool
Lector: Lies Korevaar

Het Lectoraat Rehabilitatie wil een bijdrage leveren aan het functioneren van mensen met beperkingen bij het vervullen van maatschappelijke/sociale rollen van eigen keuze. Uitgangspunt daarbij is dat mensen met beperkingen dezelfde wensen en doelen hebben als iedereen. Rehabilitatie is mensen met beperkingen ondersteunen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun eigen doelen zodat zij tevreden en succesvol zijn met betrekking tot hun activiteiten en hun deelname aan de samenleving. De ondersteuning kan bestaan uit individuele begeleiding of normalisatie/aanpassing van het milieu. Er wordt gestreefd naar zo weinig professionele ondersteuning als mogelijk. De laatste jaren zijn de HEE-begrippen (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid) populair geworden. Herstel betekent het ontgroeien van de catastrofale gevolgen van de psychische aandoening en de ontwikkeling van nieuwe betekenis en een nieuw doel in iemands leven. Empowerment betekent ‘eigenmachtig worden’ of de ontdekking en ontwikkeling en toepassing van eigen kracht. Ervaringsdeskundigheid betekent het integreren van eigen en andermans ervaringen in collectieve kennis en deze overdragen aan anderen.

Onderdeel van het lectoraat Rehabilitatie is Psychiatrische Rehabilitatie en Herstel; Lector: Marianne Farkas en ook Rehabilitatie is Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid; Lector: Wilma Boevink

Onderwijszorg en Samenwerking binnen de keten - Hogeschool Windesheim
Lectoren: Mw. Ria Kleijnen n Mw. Sui Lin Goei

Dit lectoraat richt zijn aandacht op de mogelijkheden en grenzen van inclusief en passend onderwijs voor alle kinderen en (jong)volwassenen. Meer specifiek wordt bekeken onder welke voorwaarden leerlingen met belemmeringen in het leren of hun gedrag zich goed kunnen ontwikkelen in het reguliere onderwijs. Binnen het lectoraat zijn twee lectoren werkzaam. Lector Kleijnen: legt het accent op succesvolle samenwerking tussen scholen en andere organisaties, die zich bezig houden met kinderen en (jong)volwassenen die speciale zorg nodig hebben. Daarbij kan gedacht worden aan bureaus jeugdzorg, GGD, Centra voor leerlingenzorg, maatschappelijk werk, politie, etc.. Het accent van lector Goei ligt op het onderzoek naar de mogelijkheden en grenzen van inclusief en passend onderwijs. Beide lectoren geven in nauwe samenwerking het lectoraat inhoud en vorm en doen onderzoek in scholen en organisaties. Daarnaast streven zij ernaar het onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen voor leraren te versterken met hun deskundigheid en onderzoek.

Dynamiek van de stad - Hogeschool InHolland
Lector: Guido van Walraven

Binnen het lectoraat Dynamiek van de Stad wordt de relatie tussen de grote stad en het werk in de verschillende beroepenvelden onderzocht. Het lectoraat wil een vernieuwende bijdrage leveren aan het onderzoeken en helpen bij het aanpakken van grootstedelijke problematiek. Het thema burgerschap heeft een rol in het lectoraat.

Lokale dienstverlening vanuit klantperspectief - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lector: Martha van Biene

Het lectoraat draagt met onderzoek bij aan innovatieve concepten, waarbij de samenhang tussen zorg, wonen, welzijn, werken, onderwijs en leefbaarheid in de wijk centraal staan. Het lectoraat werkt steeds vanuit het perspectief van de burger. Zijn vragen, mogelijkheden en bijdragen vormen het vertrekpunt in optimale dienstverlening. Het lectoraat draagt bij aan het ontwikkelen van concepten voor servicewijken, waarbij zorg, wonen, welzijn, werken, onderwijs, en leefbaarheid centraal staan. Het concept servicewijken organiseert de zorg, welzijn en ondersteuning dichtbij de burger. Er wordt op locatie dienstverlening geboden en thuis. Participatie en zeggenschap van burgers die in een wijk wonen zijn vertrekpunt bij de inrichting van een servicewijk.

Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg - Health School Almere/ Windesheim Flevoland
Lector: Lineke Verkooijen

Het lectoraat richt zich op onderzoek, onderwijs en advisering in relatie tot de positie van burgers, die vanwege beperkingen of aandoeningen gebruikmaken van ondersteuning en zorg. Onderwerp van onderzoek zijn in eerste instantie de kwaliteit en inrichting van zorg en ondersteuning vanuit klantenperspectief, maar kan ook demografische ontwikkelingen of voorkeuren van burgers betreffen.

Langdurig problematische gezinnen - NHL Hogeschool
Lector: Jelle Drost

Bij mensen met een licht verstandelijke beperking is er meer dan gemiddeld sprake van voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en financiële problemen. Bovendien zijn er vaak conflicten binnen het gezin en in het maatschappelijk verkeer wat leidt tot sociale isolatie. Om deze problemen aan te pakken kan er veel verbeterd worden. Twee zaken zijn daarin belangrijk. Allereerst het sneller herkennen van de problematiek. Vaak geldt: wat je niet ziet is er niet. Een licht verstandelijke beperking is niet zichtbaar en wordt daarom - ook in de hulpverlening – regelmatig over het hoofd gezien. Een tweede belangrijke verbetering is een brede aanpak van de problemen: systeem- en omgevingsgericht. Dat betekent niet alleen kijken naar één persoon met probleemgedrag maar ook naar het gezin, de school, de buurt, de overheid, de hulpverlening en naar de samenhang hiertussen. Kortom kijken naar aspecten die een deel van het probleem én een deel van de oplossing kunnen zijn. Er wordt door hulpverleningorganisaties nog vaak langs elkaar heen gewerkt of teveel nadruk gelegd op één enkel aspect van de problematiek. Wanneer er geen oog is voor de totaliteit en de samenhang van de problemen roept het oplossen van het ene probleem onmiddellijk een ander probleem op. Het lectoraat van NHL en Tjallinga Hiem richt daarom op een integrale focus op de terreinen van jeugdzorg, welzijn, gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, wonen, werk & inkomen en vrije tijd. Het lectoraat is uniek in Nederland als het gaat om deze integrale benadering van problemen bij een licht verstandelijke beperking.

Werken in een justieel kader - Hogeschool Utrecht
Lector: Anneke Menger en Jo Hermanns

Het lectoraat is gericht op de professionalisering van het werken in een justitieel kader in brede zin, zowel voor volwassenen als jeugdigen en zowel civiel- als strafrechtelijke kaders. Voorbeelden zijn het werk van gezinsvoogden, jeugdbescherming, reclassering, TBS-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen. Het lectoraat verricht onderzoek met, in en voor de praktijk, en is daarbij gericht op twee onderzoekslijnen. De eerste lijn betreft de professionaliteit van het werken in gedwongen kader: welke kenmerken en welk gedrag van deze professionals dragen bij aan de gewenste veranderingen bij cliënten en aan het vergroten van de veiligheid? De tweede onderzoekslijn richt zich op de continuïteit: wat kunnen we doen om samenhang tussen de verschillende interventies te verbeteren? Binnen deze lijnen vindt een aantal onderzoeken plaats, waarvan een deel leidt tot een promotie.

Vraaggestuurde zorg - Hogeschool Utrecht
Lector: Helianthe Kort

Vraagsturing en met name vraaggestuurde zorg zijn begrippen die sterk in de belangstelling staan. Aan het eind van het verslagjaar hebben burgers, studenten, docenten, onderzoekers en beleidmakers allen op één of andere wijze te maken met vraagsturing. Met vraagsturing worden meer verantwoordelijkheden van de overheid verschoven naar de burger zelf. Op specifieke publieke domeinen zoals onderwijs, wonen, kinderopvang en gezondheidszorg worden door de overheid verscheidende activiteiten ondernomen. Voor de gezondheidszorg gaat het onder meer om de invoering van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de introductie van de Basisverzekering. Het lectoraat Vraaggestuurde Zorg is opgezet vanwege het feit dat vraaggestuurde zorg een centrale plaats inneemt in de vernieuwing van de gezondheidszorg.

Vraaggerichte methodiekontwikkeling - Hogeschool van Amsterdam
Lector: Louis Tavecchio

Vraaggerichtheid, ruwweg de mate waarin men rekening houdt met het perspectief en de wensen van cliënt, patiënt of interactiepartner, blijkt vaak een indrukwekkend middel om de autonomie van individuen te stimuleren. Apathisch en hulpeloos gedrag kan vaak doorbroken worden door allerlei vormen van responsiviteit in te brengen. Hoe dit kan en welke resultaten dit kan hebben op de ontwikkeling van veerkracht, frustratietolerantie en structurerend gedrag van individuen, vormt de kern van de leeropdracht van dit lectoraat. Het lectoraat werkt aan de ontwikkeling van vraaggerichte methodieken in uiteenlopende sectoren van maatschappij en samenleving, zoals de jeugdzorg en jeugdhulpverlening, het publieke bereik, jongerenwerk, patiënten- en cliëntenorganisaties. Activiteiten en resultaten van het lectoraat worden vormgegeven binnen 'werkplaatsen' die door de leden van de kenniskring bemand worden.

Interdisciplinair werken - Fontys Hogeschool
Lector: Hans Schuman

In dit lectoraat gaat het om inter-professioneel, interdisciplinair en interagency samenwerking. Binnen het lectoraat onderscheiden we drie subgroepen: moeilijk verstaanbaar gedrag bij kinderen en jongeren met een ernstige verstandelijke beperking; ambulante begeleiding en inclusie; en transitie, gericht op wonen, werken, vrije tijd en maatschappelijke participatie. De gemeenschappelijke basis voor de drie subgroepen is het denken vanuit eigen kracht (emancipatie, participatie, eigenaarschap en het sociale netwerk); het burgerschapsmodel van Van Gennep (gericht op burgerschap, ondersteuning en zelf regie voeren); en de International Classification of Functioning (gericht op activiteiten en participatie). Het praktijkgerichte onderzoek dat wij doen, richt zich op verbetering van de onderwijs- en begeleidingspraktijk binnen vier scholen en binnen de dienst ambulante begeleiding en op versterking van het opleidingsprogramma van Fontys OSO.

Talentmanagement - Hogeschool Leiden
Lector: Paul Kop

Het lectoraat richt zich op onderzoek naar en onderwijs over het vinden, ontwikkelen en behouden van talenten. De leidende vragen hierbij zijn, in welke omgevingen komt talent het beste tot zijn recht en hoe haal je het beste uit jezelf en uit anderen. Goed ingericht talentmanagement levert zowel voor organisaties als voor individuele medewerkers winst op.

Professionele waarden in kritische dialoog - Fontys Hogeschool
Lector: Gaby Jacobs

Centraal in het lectoraat staat onderzoek en kennisontwikkeling met betrekking tot professionele waardeontwikkeling: wat is het goede om te doen en hoe doen we dat goed? En hoe blijven we daarover in gesprek met onze cliënten, beleidsmakers, onderzoekers en andere belanghebbenden waardoor onze waarden en de concrete invulling die we daaraan geven in beweging blijven in een veranderende omgeving? Vraagstukken rondom diversiteit en inclusie zijn uitermate belangrijk in professionele praktijken, maar roepen vaak vragen, dilemma’s en handelingsverlegenheid op. Met de activiteiten van het lectoraat zijn we niet gericht op het uitzetten van ‘recepten’ om hier een antwoord op te geven, maar willen we de reflectief onderzoekende houding van professionals stimuleren zodat zij zelf in staat zijn om met de lastigheden in de praktijk om te gaan en hier zelf (voorlopige) antwoorden op te vinden die passen bij die betreffende context. We onderzoeken hoe dit binnen het curriculum van de Master Special Educational Needs van Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg gebeurt (we leiden leerkrachten en andere onderwijsprofessionals op voor speciale onderwijszorg en inclusief onderwijs) en hoe dit verder versterkt kan worden. Onze aandacht gaat daarbij uit naar ‘goede praktijken’ en de opbrengsten daarvan.

Arbeidsontwikkeling - Fontys Hogescholen
Lector: Harry Michon en associate lector Johny Vanschoren

Arbeidsontwikkeling betreft het versterken van arbeidsvaardigheden van arbeidsgehandicapten die werken in SW-bedrijven, zodat zij kunnen doorstromen naar zo regulier mogelijk werken in gewone bedrijven en organisaties. De centrale onderzoeksvraag voor het lectoraat is: welke ondersteuning heeft de SW-medewerker/klant nodig in het traject naar duurzame arbeidsparticipatie? Daarnaast richt het onderzoek zich op het handelen van de professionals bij de omslag van ‘bescherming’ naar ‘ondersteuning’. Met de instelling van een lectoraat Arbeidsontwikkeling kan meer kennis worden opgedaan over ‘wat werkt’ als het gaat om methodieken en instrumenten voor arbeidsontwikkeling en de eisen die daarbij aan de professionals gesteld moeten worden. Het onderzoek wordt gerealiseerd in samenwerking met SW-bedrijven en met Fontysdocenten en -studenten.

Arbeid en gezondheid - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lectoren: Yvonne Heerkens en Jospehine Engels

Het Lectoraat Arbeid en Gezondheid (A&G) bundelt en genereert via praktijkgericht onderzoek kennis over gezondheid, arbeidsrisico’s, productiviteit, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van werknemers én van organisaties. Het al dan niet kunnen werken is voor mensen een belangrijke maat voor kwaliteit van leven. Het is dus relevant om te weten welke factoren eraan bijdragen dat mensen gaan werken en blijven werken. Bij een krimpende arbeidsmarkt (vergrijzing en ontgroening) is de aandacht gericht op het aan het werk krijgen van mensen die nog niet werken en voor het voorkomen van vroegtijdige uitval uit het werk. Hierdoor krijgen diverse professionals een nadrukkelijke rol in de begeleiding van speciale groepen, zoals mensen met een chronische aandoening en ouderen, naar betaald werk en op de werkvloer. Ook voor paramedici in de eerste lijn is aandacht voor de relatie tussen gepresenteerde klacht en werk van belang. Preventie van arbeidsrisico's en problemen met deelname aan het werk moet in de aanpak voorop staan. Werkgevers en werknemers hebben zelf meer verantwoordelijkheid om 'gezond werken' en 'duurzame inzetbaarheid' te regelen. Dat vraagt om nieuwe inzichten en integraal gezondheidsmanagement. Adviseurs op dit terrein kunnen werkgevers- en werknemers bijstaan in het vormgeven van gestructureerd beleid op dit terrein.

Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid - Hogeschool InHolland
Lector: Dolf van Veen

Het lectoraat richt zich op onderwijs- en jeugdvraagstukken in (grote) steden en de sociale infrastructuur. Als reactie op de fragmentatie en verkokering in deze sectoren én om betere resultaten te boeken voor kinderen en jeugdigen, voor hun gezinnen en scholen, wordt in toenemende mate ingezet op versterking van de basisvoorzieningen in de frontlinie van opvoeding en onderwijs. Er wordt naar gestreefd problemen vroeg te signaleren en sociale uitsluiting tegen te gaan. Het lectoraat wil een bijdrage leveren aan de integratie van dienstverlening, interprofessionele samenwerking en samenhangende beleidsvoering. De structurele samenwerking tussen voorzieningen op het gebied van onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, maatschappelijke ontwikkeling, arbeidsmarkt en veiligheid staat zowel in het beleid als in de praktijk hoog op de agenda.
Het onderzoek en ontwikkelingswerk van Dolf van Veen omvat beleidsstrategieën en innovatieprogramma's van overheden en praktijkinstellingen gericht op kwetsbare kinderen en jeugdigen, hun gezinnen en scholen. Hij schreef en/of redigeerde ruim vijftig boeken en een groot aantal artikelen en (onderzoeks)rapporten over thema's als intensieve leerlingbegeleiding, schoolverzuim en -uitval, gedragsmoeilijkheden, onderwijs-zorgprogramma's, (grootstedelijk) onderwijs- en jeugdbeleid, gezonde en veilige scholen en de brede school.

Jeugdzorg en Jeugdbeleid - Hogeschool Leiden
Lector: Adri van Montfoort

De beroepskracht is de spil van jeugdzorg en jeugdbeleid. De kwaliteit van haar of zijn werk bepaalt de kwaliteit van de zorg voor jeugdigen en ouders. En deze beroepskracht is vaak een HBO'er.
De huidige samenleving heeft hoge verwachtingen van de beroepskracht. De politiek en de media volgen de sector kritisch en besteden veel aandacht aan incidenten. De opvattingen in de samenleving veranderen snel. In hoog tempo worden nieuwe methoden geïntroduceerd en er is een constante stroom nieuwe kennis uit theorie en onderzoek. Tegen deze achtergrond werkt het lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid (HS Leiden) aan vernieuwend onderwijs en aan onderzoek naar effectief handelen in de praktijk.

Community Care & Youth - Saxion Hogeschool
Lector: Geralien Holsbrink-Engels

In de programmalijn staan wonen, maatschappelijke ondersteuning en welzijn centraal. De ontwikkelingen op het gebied van effectieve en efficiënte sociale interventies en veranderde kwaliteitseisen worden nauwlettend gevolgd en daarop wordt ingespeeld. Daarmee ligt de nadruk op 'de innovatie van het primaire proces'. Het gaat om professionalisering in de breedte (ketenverantwoordelijkheid, doordachte samenwerking) van sociale professionals. Aan de Nederlandse hogescholen bestaan sinds 2001 lectoren die via praktijkgericht onderzoek bijdragen aan beroepsinnovatie en vitaal onderwijs. Zo ook in het sociaal-agogisch onderwijs.

Integraal Jeugdbeleid - Hanze Hogeschool
Lector: Jeanette Doornenbal

Kinderen zijn voor hun ontwikkeling aangewezen op opvoeding en onderwijs. Kinderen hebben daar recht op. De betrokken partijen moeten doelgericht samenwerken om integraal jeugdbeleid te realiseren. Nieuwe instrumenten als brede scholen - en sinds kort Centra voor Jeugd en Gezin – lijken geschikt om de kansen van kinderen te vergroten. Hoe werken deze in de praktijk? Wat doen zij om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en hoe kan dat worden verbeterd? Dat zijn vragen waar het lectoraat Integraal Jeugdbeleid zich op micro- en macroniveau mee bezighoudt. Daarom voeren we praktijkgericht onderzoek en innovatieve projecten uit die gaan over vier samenhangende thema’s: leren en gedrag (zie Jan Bijlstra bij 'Onderwijs'- lectoren) , toekomstig talent, kind, taal en ontwikkeling en leefwerelden verbinden.

Onderdeel van dit lectoraat is Toekomstig Talent (één van de vier thema's).
Lector: Carina Wiekens

Jeugd en opvoeding - Haagse Hogeschool
Lector: René Diekstra, tel. 070-4458852

Kinderen en jongeren zijn aangewezen op opvoeding. Het kenniscentrum Jeugd en Opvoeding van De Haagse Hogeschool levert een bijdrage aan de verhoging van de kwaliteit van pedagogische vaardigheden van ouders, onderwijsgevenden en maatschappelijke organisaties en van de kwaliteit van de omgeving van kinderen en jongeren op straat, en in de buurt. De programmering van het kenniscentrum richt zich op een aantal inhoudelijke en onderling samenhangende aandachtsgebieden; waarden, normen en vaardigheden in opvoeding, onderwijs en samenleven, de organisatie van opvoeding en de straat als opvoeder, en culturele diversiteit in beroepspraktijk en -opleiding. Belangrijke recente ontwikkelingen waarop het werk van het lectoraat inspeelt zijn de toenemende nadruk op interculturele aspecten van opvoeding en onderwijs, onder andere door het ontwikkelen van onderwijsprogramma's in deze, op de pedagogische rol van de school door het trainnen van leerkrachten als opvoeder, op het belang van ouderbetrokkenheid bij de school en op de invloed van scheiding van ouders en huiselijk geweld op de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Ook de vraag naar het terugdringen van vroegtijdige schooluitval en naar effectieve methoden het alsnog laten verwerven van startkwalificaties voor 'kansloze' jongeren is hoog op de maatschappelijke agenda komen te staan.

Werkzame factoren in de zorg voor jeugd - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lector: Huub Pijnenburg

Het lectoraat onderzoekt de impact van algemeen werkzame factoren op de effectiviteit van jeugdhulp. Factoren die niet nadrukkelijk gekoppeld zijn aan specifieke interventies of behandelprogramma’s. Het lectoraat vraagt zich bijvoorbeeld het volgende af: Wat is de invloed van persoonlijke kwaliteiten en kenmerken van hulpverleners, cliënten en hun leefomgeving? Wat is de invloed van hun werkalliantie, organisatiekenmerken en samenwerking tussen hulporganisaties?

Leefwerelden van de jeugd - Hogeschool InHolland
Lector: Pauline Naber

Politiek, beleidsmakers, professionele opvoeders en ouders staan voor de taak om jongeren zowel ruimte te geven tot experimenteren en leren, als structuur en richting in dit zoekproces. Ruimte om te leren zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid te nemen in een complexe, snel veranderende wereld. Structuur en binding om verantwoorde keuzes te maken. In dit zoekproces naar eigen identiteit en binding aan de samenleving zijn leeftijdgenoten belangrijk. Meer dan vroeger vervullen jongeren voor elkaar een bindende rol in hun socialisatie. Hoe kunnen pedagogische voorzieningen en praktijken zo ingericht worden dat jongeren zich zowel uitgedaagd als geborgen weten? Hoe aan te sluiten bij de sociale en culturele diversiteit onder jongeren, en zowel voorlopers als achterblijvers adequaat begeleiden naar zelfstandigheid en stimuleren tot sociale binding? De noodzaak tot het ontwerpen van nieuwe praktijken van zorg en welzijn voor jeugd, vraagt om actuele kennis over wat jongeren beweegt en bindt. Deze kennis over leefwerelden van adolescente jeugd ontwikkelt de kenniskring door praktijkgericht onderzoek. Daarin staat het perspectief van jongeren centraal. Dit biedt professionals handvatten om jongeren te laten deelnemen en betrekken bij beleid en praktijk.

Jeugd en gezin - Christelijke Hogeschool Ede
Lector: Martine Noordegraaf

Het lectoraat Jeugd en Gezin richt zich op het brede (werk) veld van de psychosociale hulpverlening aan Jeugd en Gezin. Meer specifiek; het lectoraat richt zich op het snijvlak van hulp aan jongeren in opvoedingssituaties en aan hun ouders / opvoeders. Deze thematiek is hoogst actueel. De laat moderne samenleving stelt nieuwe eisen aan het gezin, onder de druk waarvan gezins- en opvoedingsproblematiek zichtbaar toeneemt. Het lectoraat wil een belangrijke bijdrage leveren aan de professionalisering van de hulpverlening op genoemd terrein.

Sociale Studies - Fontys Hogeschool
Lectoren: Jan Steyaert en Tine van Regenmortel

In deze tijden moet je continue je professionele kennis en vaardigheden verversen, aanscherpen, in vraag stellen en onderzoeken. Ook als sociale professional. Fontys heeft naast onderwijs ook veel aandacht voor onderzoek. Vanzelfsprekend verschilt dat van het onderzoek aan universiteiten, met name doordat het in grotere mate gericht is op de vragen vanuit het werkveld en gericht op toepassing. Daarom spelen samenwerkingsverbanden met regionale partners een belangrijke rol in onze onderzoeksagenda. Het onderzoek vindt plaats in het lectoraat, via betaalde opdrachten uit de markt of met eigen middelen. Samenwerking met het werkveld en betrokkenheid van studenten is daarbij telkens het doel. De resultaten van onderzoek krijgen een plaats in ons onderwijs en zijn beschikbaar via onze publicaties.

Maatschappelijk werk - Hogeschool InHolland
Lector: Margot Scholte

De verzorgingsstaat ontwikkelt zich in een rap tempo naar een participatiesamenleving, waar een groot beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van bewoners. Voor een deel van de burgers levert dit grote problemen op. Zij komen in de knel omdat zij het materieel, sociaal en/of geestelijk niet redden zonder (tijdelijke) steun in de rug om hun bestaan in de hand te krijgen. Maatschappelijk werk heeft de opdracht nieuwe wegen te zoeken (en oud, beproefde wegen niet te vermijden) om deze burgers in staat te stellen een acceptabel bestaan op te bouwen. Het lectoraat Maatschappelijk Werk zoekt en ontwikkelt, samen met het werkveld, hoe sociaal werk adequaat om kan gaan met de nieuwe opgaven die onder verschuivende wettelijke regimes (AWBZ, Wmo, Schuldhulpverlening) het lokale speelveld opschudden. Het lectoraat doet onderzoek naar en ontwikkelt goede praktijken op het gebied van maatschappelijk werk en sociaal werk in brede zin. Sleutelbegrippen: de spreekkamer uit, de wijken in; kracht- en kansgericht ondersteunen en helpen; niet loslaten; formeel en informeel in balans; meer collectief dan individueel; en ruimte voor de professional. De focus ligt op de het handelingsrepertoire van de professional, met het belang van de cliënt en zijn omgeving voor ogen. Van daaruit wordt ook gekeken wat dit vraagt van de organisatie, van samenwerkingsrelaties met andere professionals. Het lectoraat verbindt de kennis nadrukkelijk ook met innovatieve onderwijsontwikkeling voor de verschillende professies.

Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lector: Bauke Koekkoek

Het lectoraat begeeft zich op het grensgebied van psychiatrie, verpleegkunde en sociale studies. De focus ligt op de wisselwerking tussen sociale factoren, sociale interventies en geestelijke gezondheid. Het richt zich op de verbetering van geestelijke gezondheidszorg door hbo-professionals, vooral voor mensen met langdurige en ernstige psychiatrische problematiek. Het lectoraat zal zich profileren in de ontwikkeling van nieuwe methodische zorgvormen. Deze zorgvormen zullen maatschappelijker, cliëntgerichter, beter inhoudelijk verantwoord en mogelijk anders gefinancierd moeten zijn dan de huidige (langdurige) zorg. Kennis over sociale factoren - zoals bijvoorbeeld de invloed van de woonomgeving van de cliënt of de betekenis en beschikbaarheid van (betaald) werk - is daarbij belangrijk.

Innovatieve maatschappelijke dienstverlening - Hogeschool Utrecht
Lectoren: Lia van Doorn en Hans van Ewijk

Het lectoraat stelt zich ten doel de beroepsuitoefening van sociale professionals, en van maatschappelijke dienstverleners in het bijzonder, te verbeteren en te vernieuwen.
De noodzaak daarvoor is gelegen in de ingrijpende veranderingen die zich momenteel voltrekken binnen de contexten waarin sociale professionals werken. Zo vinden er wijzigingen plaats in het zorgstelsel er wordt een groter appel gedaan op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers er ontstaan nieuwe functies binnen de beroepsuitoefening en er doemen nieuwe maatschappelijke vragen op rond integratie en multicultureel samenleven. Deze en andere veranderingen hebben gevolgen voor de positionering van sociale professionals en vragen om andere vormen van professionaliteit. De kennisontwikkeling en het onderzoek van het lectoraat zijn hier op gericht. Het lectoraat wil methodische concepten ontwikkelen op het gebied van vroegsignalering, preventie en interventie bij het werken in multi-problemsituaties.

Revalidatie - Haagse Hogeschool
Lector: Arend de Kloet

De doelstelling van het lectoraat is meerledig:

  • Revalidatie onder de aandacht van HBO-studenten brengen; studenten van allerlei opleidingen met de werkvloer van Sophia Revalidatie laten kennismaken.
  • Het bevorderen van samenwerking tussen Sophia Revalidatie als praktijkinstelling voor specialistische revalidatie en De Haagse Hogeschool als opleidingsinstituut.
  • Niet aangeboren hersenletsel, sterk onderbelicht en onderschat in Nederland, onder de aandacht brengen.
  • Onderzoek doen en innovatieve projecten starten gericht op het bevorderen van sociale en maatschappelijke participatie van mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening. Hierbij zal in eerste instantie de aandacht gericht zijn op jongeren en jongvolwassenen (tot 25 jaar) met niet aangeboren hersenletsel.
  • Kenniscirculatie en samenwerking regionaal en landelijk stimuleren.

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lector: Petri Embregts en associate lector: Lex Hendriks

De manier waarop naar zorgvragen van cliënten wordt gekeken is de afgelopen jaren veranderd. De laatste jaren hebben we te maken met een grotere differentiatie aan zorgvragen, ingegeven door de maatschappelijke opvatting dat zorg en ondersteuning steeds beter moeten worden afgestemd op het individu. Het doel van het Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking is een bijdrage te leveren aan deze menslievende professionalisering door in de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking:
Kennis te ontwikkelen , te genereren en te implementeren. Dit samen met de belangrijkste actoren, mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en de professionals.

Orthopedagogiek, Diversiteit en Orthopedagogisch handelen - Fontys Hogeschool
Lector: Yolanda te Poel, tel. 08850- 74036

Geen beschrijving

Transities in Zorg - Hogeschool Rotterdam
Lector: Anneloes van Staa

Het doel van het lectoraat is het verzamelen, ontwikkelen, toepassen en overdragen van kennis en expertise op het terrein van transities in ziekte en zorg, en dat in het licht van de levensloop van mensen en hun deelname aan het maatschappelijk leven. Transities zijn overgangsperiodes die het leven tijdelijk ontwrichten en om aanpassing vragen. Er loopt onder meer onderzoek naar het opgroeien met chronische aandoeningen in de transitie naar de volwassenheid, preferenties en competenties van jongeren met chronische aandoeningen (Op Eigen Benen), het optimaliseren van participatie van jeugd met beperkingen (Transitie in Actie) en verbetering onderwijs- en arbeidsparticipatie (project TRAJECT), seksualiteit en relaties, vrije tijd.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel