CrossOverprojecten

lectoren en lectoraten

Arbeidsontwikkeling - Fontys Hogescholen
Lector: Harry Michon en associate lector Johny Vanschoren

Arbeidsontwikkeling betreft het versterken van arbeidsvaardigheden van arbeidsgehandicapten die werken in SW-bedrijven, zodat zij kunnen doorstromen naar zo regulier mogelijk werken in gewone bedrijven en organisaties. De centrale onderzoeksvraag voor het lectoraat is: welke ondersteuning heeft de SW-medewerker/klant nodig in het traject naar duurzame arbeidsparticipatie? Daarnaast richt het onderzoek zich op het handelen van de professionals bij de omslag van ‘bescherming’ naar ‘ondersteuning’. Met de instelling van een lectoraat Arbeidsontwikkeling kan meer kennis worden opgedaan over ‘wat werkt’ als het gaat om methodieken en instrumenten voor arbeidsontwikkeling en de eisen die daarbij aan de professionals gesteld moeten worden. Het onderzoek wordt gerealiseerd in samenwerking met SW-bedrijven en met Fontysdocenten en -studenten.

Arbeidsparticipatie - Hanze Hogeschool
Lector: Louis Polstra

Arbeid is belangrijk voor het materiële en immateriële welbevinden. Door middel van arbeid kan men zelfstandig in zijn inkomen voorzien. Arbeid verlicht daarmee financiële noden. Te weinig geld om rond te komen is een stressfactor die een grote aanslag pleegt op het psychisch welbevinden en sociale relaties onder druk zetten. Maar arbeid biedt meer dan een inkomen alleen. Het sluit aan op de menselijke behoefte om zich te ontwikkelen. Arbeid biedt sociale contacten en een dag- en nachtstructuur. Arbeid doet een beroep op cognitieve functies zoals geheugen en concentratie, waardoor iemand beter in zijn vel komt te zitten. En niet minder belangrijk, iemand die werkt voldoet aan de maatschappelijke norm van autonoom individu die niet afhankelijk is van instituties als sociale diensten of andere uitkeringsinstanties. Meer dan 1 miljoen burgers zijn echter verstoken van arbeid. Het is belangrijk dat werklozen zo snel mogelijk weer aan het werk komen. Gelukkig vinden ze steeds beter de weg naar betaald werk. Instellingen als UWV en sociale diensten helpen hen daarbij. Het kan echter altijd beter. Maar hoe? De sociale diensten van de vier grote Noordelijke gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden buigen zich regelmatig over deze vraag. Ze zijn daarbij in contact gekomen met de Hanzehogeschool Groningen. Immers bij het beantwoorden van deze hoe-vraag is ook een rol weggelegd voor onderzoek en praktijkinnovatie. Gezamenlijk hebben zij de basis gelegd voor het bijzondere lectoraat Arbeidsparticipatie.

Flexicurity - Hanze Hogeschool
Lector: Harm van Lieshout

Het lectoraat Flexicurity is het kernlectoraat van het Kenniscentrum Arbeid. Flexicurity is een samentrekking van de Engelse woorden ‘flexibility’ en ‘security’, en staat als concept centraal in het actuele Europese debat over de sociaal-economische inrichting van de Europese arbeidsmarkt. Aan de arbeidsmarkt wordt een dubbele eis (‘double bind’) gesteld. Enerzijds is er de eis van flexibiliteit en verdere flexibilisering van en voor bedrijven met het oog op het verbeteren van het concurrentievermogen en de economische groei. Anderzijds wordt nog steeds verwacht dat de arbeidsmarkt en werk de basis vormen voor de (inkomens)zekerheid van burgers in het algemeen – en van zwakke groepen op de arbeidsmarkt in het bijzonder. De zoektocht is er daarmee één naar nieuwe arbeidsmarktregelgeving die beide doelen tegelijkertijd helpt te verwezenlijken. Het lectoraat richt zich derhalve specifiek op de ontwikkeling, vernieuwing en implementatie van regelgeving rond arbeid in de dagelijkse beroeps- en bedrijfspraktijk. Het lectoraat doet toegepast onderzoek met en voor Noordelijke bedrijven, werknemers, werkgeversorganisaties en vakbonden naar vernieuwing van de spelregels op interne en externe arbeidsmarkten, die beoogt flexibiliteit en zekerheid voor werkgever en werknemer gelijktijdig te verbeteren. Het onderzoek richt zich zowel op de inhoud van de regels, als om de bijbehorende onderhandelingsprocessen, en de randvoorwaarden en condities om die succesvol te laten verlopen. Steeds vaker worden immers spelregels en arbeidsvoorwaarden in brede zin door werkgevers- en werknemers zelf afgesproken: op bedrijfstakniveau in cao’s; op de bedrijfsvloer in cao’s, arbeidsvoorwaardenregelingen en personeelsgidsen; en tussen individuele werknemer en werkgever in arbeidsvoorwaarden en functioneringsgesprekken.

Strategisch HRM - Saxion Hogeschool
Lector: Maarten van Riemsdijk

HRM gaat meestal over grote bedrijven. Aandacht voor MKB is essentieel is, aangezien er veel ondernemers in het MKB zijn in Nederland. Het lectoraat Strategisch Human Resource Management wil in de lacune voorzien. Tevens wordt een expertisecentrum opgericht op het gebied van people management. Onderzoeksresultaten en ervaringen uit afstudeeropdrachten en begeleidingstrajecten worden gebruikt om studenten beter voor te bereiden op een baan in het MKB en komt zo ten goede aan de bachelor opleidingen van de AMA. Mede onder auspiciën van het lectoraat verzorgt de Academie Mens en Arbeid ook een Masteropleiding Strategisch HRM, specifiek bedoeld voor HBO-afgestudeerden met enkele jaren ervaring als P&O-er. Zij worden in deze tweejarige deeltijd opleiding stevig theoretisch onderlegd en leren zelfstandig en op wetenschappelijk niveau onderzoek te doen.

Gedifferentieerd HRM - Hogeschool van Amsterdam
Lector: Martha Meerman

Het Lectoraat behandelt de verschillen tussen mensen en groepen in organisaties en verschillen in HRM tussen organisaties. Zij richt zich op het in kaart brengen van diversiteit in populaties van werknemers. Daarbij kijkt het lectoraat naar een grote verscheidenheid van arbeidsorganisaties en naar de verschillende wijzen waarop human resources worden gezien en aangestuurd. Het lectoraat wil een spin zijn in het web van kennis, ervaring en praktijk op het gebied van diversiteit. Hiervoor heeft het lectoraat een kenniskring gevormd.

HRM- Hogeschool van Arhnhem en Nijmegen
Lector: Robert Verburg

Een goed personeelsbestand is voor bedrijven het middel bij uitstek om tot betere prestaties te komen en om zich van hun concurrenten te onderscheiden. Daarmee levert HRM een belangrijke bijdrage aan het bedrijfssucces. Het ontwikkelen van een effectief personeelsbestand is echter geen eenvoudige taak. Personeelsmanagers worden steeds vaker geconfronteerd met vragen om het personeelsbeleid te herzien teneinde meer toegevoegde waarde te creëren, terwijl de concurrentie op de arbeidsmarkt groot is. Ook worden lijnmanagers steeds meer betrokken bij personeelsbeslissingen, zoals werving, selectie en ontwikkeling van nieuw personeel. Binnen de context van een opleiding is HRM niet alleen voorbehouden aan studenten met de ambitie om HRM-functionaris te worden. Kennis van HRM en de daaruit voortvloeiende vaardigheden zijn vooral van belang voor toekomstige algemene managers die zijn belast met het omgaan en aansturen van personeel.

Mens en organisatie - Stenden Hogeschool
Lector: Adriaan Bekman

De doelstelling voor dit lectoraat is de bundeling en intensivering van de kennisontwikkeling op het terrein van Mens en Organisatie in een Stenden expertise centrum. Onderzoek en onderwijs van de kenniskring Mens en Organisatie wordt gerelateerd aan beroepsvelden waar Stenden in opleidt: Pedagogiek, Mens en Maatschappij wetenschap, Personeel en Arbeid. Specifieke vraagstukken betreffende Mens, Organisatie en Maatschappijontwikkeling, die in deze velden van belang zijn, zijn onderwerp voor studie en onderzoek geworden voor de kenniskring. Het werkplan van de kenniskring Mens en Organisatie behelst de vernieuwing en verdieping van drie kernthema's:
• De Christelijk/humane impuls in het werkend leven van mensen
• Nieuwe gemeenschapsvorming en zingeving in organisaties
• Leiderschap en het inrichten van verandering en vernieuwingsprocessen
Relevante kennis en ervaring binnen en buiten Stenden verband wordt daartoe gemobiliseerd. De kenniskring stimuleert projecten op deze drie kernthema's.

HRM en Persoonlijk ondernemerschap - Hogeschool InHolland
Lector: Petra Biemans

Het lectoraat HRM en Persoonlijk Ondernemerschap richt zich op de ontwikkeling van HRM in organisaties om antwoord te geven op vragen waarmee organisaties nu en in de toekomst worden geconfronteerd. - Hoe kan het HRM-instrumentarium verder ontwikkeld en toegepast worden om sociale innovatie te realiseren en een juiste balans te vinden tussen de doelen van organisaties en de doelen van de medewerkers in die organisaties? Hoe kunnen de concepten van persoonlijk ondernemerschap en sociale innovatie ontwikkeld en toegepast worden in die organisaties waar dat mogelijk en zinvol is?

Arbeid en gezondheid - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lectoren: Yvonne Heerkens en Jospehine Engels

Het Lectoraat Arbeid en Gezondheid (A&G) bundelt en genereert via praktijkgericht onderzoek kennis over gezondheid, arbeidsrisico’s, productiviteit, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van werknemers én van organisaties. Het al dan niet kunnen werken is voor mensen een belangrijke maat voor kwaliteit van leven. Het is dus relevant om te weten welke factoren eraan bijdragen dat mensen gaan werken en blijven werken. Bij een krimpende arbeidsmarkt (vergrijzing en ontgroening) is de aandacht gericht op het aan het werk krijgen van mensen die nog niet werken en voor het voorkomen van vroegtijdige uitval uit het werk. Hierdoor krijgen diverse professionals een nadrukkelijke rol in de begeleiding van speciale groepen, zoals mensen met een chronische aandoening en ouderen, naar betaald werk en op de werkvloer. Ook voor paramedici in de eerste lijn is aandacht voor de relatie tussen gepresenteerde klacht en werk van belang. Preventie van arbeidsrisico's en problemen met deelname aan het werk moet in de aanpak voorop staan. Werkgevers en werknemers hebben zelf meer verantwoordelijkheid om 'gezond werken' en 'duurzame inzetbaarheid' te regelen. Dat vraagt om nieuwe inzichten en integraal gezondheidsmanagement. Adviseurs op dit terrein kunnen werkgevers- en werknemers bijstaan in het vormgeven van gestructureerd beleid op dit terrein.

Duurzaam HRM-beleid - Hanze Hogeschool
Lector: Ben Emans

Als gevolg van drie ontwikkelingen in de samenleving is het vakgebied Human Resource Management (HRM) sterk in beweging: 1) strategisch management van bedrijven, 2) verschuivingen in het aanbod van arbeid (ontgroening en vergrijzing), 3)snel vernieuwende strategie. Het lectoraat ‘Duurzaam HRM ’is er om onderzoek te doen over en tegelijk bij te dragen aan deze bewegingen. De aanduiding ‘duurzaam’ in de naamgeving wijst op de toekomstgerichtheid die inherent is, of inherent hoort te zijn, aan HRM. Het gaat om de arbeidsparticipatie van de werknemers tot en met de latere leeftijdsfasen, het gaat soms zelfs om de blijvende betrokkenheid van ex-werknemers, en het gaat natuurlijk om de continuïteit van de onderneming.

Het ontwikkelen van competenties op de werkplek - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lector: Ruud Klarus

In het lectoraat staat de werkplek als leerplek centraal. De vraag is of er op de werkplek geleerd kan worden en zo ja, onder welke voorwaarden dat beter of het beste gebeurt. Het onderzoek richt zich met name op opleidingsscholen van de lerarenopleidingen en de beroepspraktijkvorming in het mbo.

Talentmanagement - Hogeschool Leiden
Lector: Paul Kop

Het lectoraat richt zich op onderzoek naar en onderwijs over het vinden, ontwikkelen en behouden van talenten. De leidende vragen hierbij zijn, in welke omgevingen komt talent het beste tot zijn recht en hoe haal je het beste uit jezelf en uit anderen. Goed ingericht talentmanagement levert zowel voor organisaties als voor individuele medewerkers winst op.

HRM - Avans Hogeschool
Lector: Willem de Lange

Het lectoraat heeft als leeropdracht Sociale innovatie. Onder sociale innovatie wordt verstaan de innovatie binnen bedrijven op het terrein van arbeid, organisatie en management; de ‘zachte’ kant van innoveren (tegenover de ‘harde’ technologische innovatie; R&D). Uit onderzoek is gebleken dat het succes van innoveren meer afhankelijk is van sociale dan van technologische innovatie. Daarom is dit maatschappelijk gezien een zeer belangrijk thema. Het onderzoek van de kenniskring HRM (hierna afgekort tot KK) is daarop dan ook geconcentreerd.

Mens en organisatie - Christelijke Hogeschool Ede
Lector: vacature. Contactpersoon: Michiel de Ronde of Tineke van Es

Dit lectoraat heeft als doelstelling bij te dragen aan de ontwikkeling van een mensgerichte bedrijfskunde met het oog op een duurzame samenleving. Wij willen organisaties vooral benaderen vanuit hun maatschappelijke functie en betekenis. Voor ons is de leidende vraag hoe een bedrijf of instelling zijn bijdrage aan het geheel van de samenleving verder kan optimaliseren. Daarbij zijn we er van overtuigd dat de medewerkers in de organisatie niet een middel zijn om deze doelen te realiseren, maar de mentale eigenaars van die doelen. Hoe dat eigenaarschap bevorderd kan worden staat eveneens in het centrum van onze aandacht.

Career development - Fontys Hogeschool
Lector: Dr.. W.M. Reynaert

Het vakgebied career development is sterk aan het veranderen. De voorspelbare en planbare loopbanen behoren tot het verleden. In plaats daarvan verkeren veel individuen in een dynamische omgeving die vraagt om voortdurende bezinning op vragen die op hen afkomen. Ook organisaties moeten hun verantwoordelijkheid opnieuw bezien. In toenemende mate wordt van hen verwacht dat zij met oplossingen komen voor problemen als demotivatie, burnout, stress en reïntegratie van zieke medewerkers. Deze actuele maatschappelijke ontwikkelingen zijn aanleiding om binnen het lectoraat Career Development te komen tot een bredere en meer vernieuwende aanpak. In de ontwikkeling van nieuwe inzichten in het kennisdomein career development staan drie invalshoeken centraal. Op de eerste plaats de relatie tussen mens en arbeid. Deze wordt immers minder voorspelbaar. Voor personeel en arbeidsprofessionals voldoen oude oplossingen steeds minder. De ontwikkeling van een arbeidsidentiteit in een onvoorspelbare omgeving vormt een uitdaging voor het onderwijs en voor beroepsinnovatie. Dat geldt evenzeer voor competentiemanagement op basis van diversiteit, de tweede invalshoek. Bepaalde bevolkingsgroepen blijven op grond van hun etniciteit, geslacht, leeftijd of gezondheid problemen ondervinden bij het verwerven en behouden van een plaats op de arbeidsmarkt. Ten slotte wordt gekeken naar het ontdekken en ontwikkelen van menselijk potentieel en het creëren van betrokkenheid bij gezamenlijke waarden, en niet langer uitsluitend op organisatiedoelen. Dat vraagt om een nieuwe match in het competentiedenken.

Ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen - Saxion Hogeschool
Lector: Ruud Welten

Het lectoraat zoekt een verantwoorde balans tussen enerzijds profijtelijke marktgerichtheid, en anderzijds de toenemende aandacht voor kwalitatieve waarden zoals echtheid, integriteit, zingeving, duurzaamheid. Vanuit een filosofisch economische invalshoek verkent dit lectoraat ethische criteria en niveaus van welvaart zowel als van welzijn.

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties - Hogeschool Utrecht
Lectoren: Ben Fruytier en Rob Gründemann

Op het niveau van de arbeidsorganisatie zijn er talrijke definities van sociale innovatie. In al deze definities gaat het over de vergroting van de arbeidsproductiviteit en de verbetering van de bedrijfsprestaties, in combinatie met een betere psychische en fysieke gezondheid van de medewerkers en meer aandacht voor talentontplooiing. Het zijn ook deze doelen die centraal staan in het programma van het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties. Maar wij voegen daar een dimensie aan toe door ook vanuit een maatschappelijke optiek te kijken. Wij onderzoeken hoe sociale innovatie in organisaties een bijdrage kan leveren aan het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken en aan een hogere arbeidsparticipatie als middel voor maatschappelijke integratie. Daarbij komen thema’s aan bod als leeftijdsbewust personeelsbeleid, diversiteitmanagement, gezondheidsbeleid en arbeidsintegratie van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Sociale innovatie en verscheidenheid - Windesheim
Lector: Sjiera de Vries

Hoe kun je zo effectief mogelijk gebruik maken van de verscheidenheid aan competenties van medewerkers? En hoe kun je mensen met verschillende competenties op een slimme manier met elkaar laten samenwerken? Windesheim ontwikkelt samen met regionale bedrijven en instellingen methodieken die zowel binnen de eigen organisatie als in samenwerkingsverbanden medewerkers optimaal inzetten. Dit verhoogt niet alleen de arbeidsproductiviteit, maar versterkt ook de innovatiekracht van de organisatie(s).

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel