CrossOverprojecten

lectoren en lectoraten

Passend Onderwijs/ Inclusive education - Hogeschool Leiden
Lector: Annemieke Mol Lous

Het lectoraat heeft als leeropdracht om (praktijk) onderzoek uit te voeren naar de uitdagingen en mogelijkheden van passend onderwijs ten behoeve van de scholen en curriculumontwikkeling voor de lerarenopleidingen. De vragen en ervaringen van scholen staan daarbij centraal. Wat hebben scholen nodig? Waar lopen leerkrachten tegen aan? En welke mooie voorbeelden kunnen we zichtbaar maken van leraren die erin slagen om een passend onderwijsklimaat in te richten in hun scholen. Scholen waar ruimte is om te groeien voor alle leerlingen en leraren. Passend onderwijs: "niet aan de maat" maar "op de groei".

Internationalisering en Inclusief Onderwijs - Fontys Hogeschool
Lector: Mw. Chris Lloyd - Associate lector: Jacqueline van Swet

Het lectoraat richt zich op het versterken van de reputatie inzake internationaal onderzoek van hoge kwaliteit m.b.t. inclusie en inclusief onderwijs d.m.v. kennisuitwisseling en de ontwikkeling van nieuwe kennis door gezamenlijk internationaal onderzoek dat zich afspeelt in het kader van de verbinding tussen theorie, persoon en praktijk. Elementen als maatwerk, integrale onderwijszorg, zingeving en emancipatie zijn daarbij leidend. Het verspreiden van deze kennis zal gebeuren via werkgroepen, conferenties en het publiceren van artikelen en hoofdstukken in toepasselijke internationale tijdschriften en boeken. Het wil bijdragen aan de internationalisering van Fontys Opleidingen Speciale Onderwijszorg door het aanbieden van professionele training en ontwikkeling voor en van medewerkers en studenten, mede op het gebied van onderzoeksmethodologie en middelen. Tevens wil het van toegevoegde waarde zijn voor de ontwikkeling van curriculum en opleidingen door het aanreiken van nieuwe inzichten verkregen door onderzoek. Daarnaast wil het inkomsten genereren d.m.v. het geven van advies, het verzogen van kennisoverdracht en uitwisseling, alsmede het doen van onderzoek op basis van contract.

Onderwijszorg en Samenwerking binnen de keten - Hogeschool Windesheim
Lectoren: Mw. Ria Kleijnen n Mw. Sui Lin Goei

Dit lectoraat richt zijn aandacht op de mogelijkheden en grenzen van inclusief en passend onderwijs voor alle kinderen en (jong)volwassenen. Meer specifiek wordt bekeken onder welke voorwaarden leerlingen met belemmeringen in het leren of hun gedrag zich goed kunnen ontwikkelen in het reguliere onderwijs. Binnen het lectoraat zijn twee lectoren werkzaam. Lector Kleijnen: legt het accent op succesvolle samenwerking tussen scholen en andere organisaties, die zich bezig houden met kinderen en (jong)volwassenen die speciale zorg nodig hebben. Daarbij kan gedacht worden aan bureaus jeugdzorg, GGD, Centra voor leerlingenzorg, maatschappelijk werk, politie, etc.. Het accent van lector Goei ligt op het onderzoek naar de mogelijkheden en grenzen van inclusief en passend onderwijs. Beide lectoren geven in nauwe samenwerking het lectoraat inhoud en vorm en doen onderzoek in scholen en organisaties. Daarnaast streven zij ernaar het onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen voor leraren te versterken met hun deskundigheid en onderzoek.

Interdisciplinair werken - Fontys Hogeschool
Lector: Hans Schuman

In dit lectoraat gaat het om inter-professioneel, interdisciplinair en interagency samenwerking. Binnen het lectoraat onderscheiden we drie subgroepen: moeilijk verstaanbaar gedrag bij kinderen en jongeren met een ernstige verstandelijke beperking; ambulante begeleiding en inclusie; en transitie, gericht op wonen, werken, vrije tijd en maatschappelijke participatie. De gemeenschappelijke basis voor de drie subgroepen is het denken vanuit eigen kracht (emancipatie, participatie, eigenaarschap en het sociale netwerk); het burgerschapsmodel van Van Gennep (gericht op burgerschap, ondersteuning en zelf regie voeren); en de International Classification of Functioning (gericht op activiteiten en participatie). Het praktijkgerichte onderzoek dat wij doen, richt zich op verbetering van de onderwijs- en begeleidingspraktijk binnen vier scholen en binnen de dienst ambulante begeleiding en op versterking van het opleidingsprogramma van Fontys OSO.

Talentmanagement - Hogeschool Leiden
Lector: Paul Kop

Het lectoraat richt zich op onderzoek naar en onderwijs over het vinden, ontwikkelen en behouden van talenten. De leidende vragen hierbij zijn, in welke omgevingen komt talent het beste tot zijn recht en hoe haal je het beste uit jezelf en uit anderen. Goed ingericht talentmanagement levert zowel voor organisaties als voor individuele medewerkers winst op.

Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid - Hogeschool InHolland
Lector: Dolf van Veen

Het lectoraat richt zich op onderwijs- en jeugdvraagstukken in (grote) steden en de sociale infrastructuur. Als reactie op de fragmentatie en verkokering in deze sectoren én om betere resultaten te boeken voor kinderen en jeugdigen, voor hun gezinnen en scholen, wordt in toenemende mate ingezet op versterking van de basisvoorzieningen in de frontlinie van opvoeding en onderwijs. Er wordt naar gestreefd problemen vroeg te signaleren en sociale uitsluiting tegen te gaan. Het lectoraat wil een bijdrage leveren aan de integratie van dienstverlening, interprofessionele samenwerking en samenhangende beleidsvoering. De structurele samenwerking tussen voorzieningen op het gebied van onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, maatschappelijke ontwikkeling, arbeidsmarkt en veiligheid staat zowel in het beleid als in de praktijk hoog op de agenda.

Het onderzoek en ontwikkelingswerk van Dolf van Veen omvat beleidsstrategieën en innovatieprogramma's van overheden en praktijkinstellingen gericht op kwetsbare kinderen en jeugdigen, hun gezinnen en scholen. Hij schreef en/of redigeerde ruim vijftig boeken en een groot aantal artikelen en (onderzoeks)rapporten over thema's als intensieve leerlingbegeleiding, schoolverzuim en -uitval, gedragsmoeilijkheden, onderwijs-zorgprogramma's, (grootstedelijk) onderwijs- en jeugdbeleid, gezonde en veilige scholen en de brede school.

Professionele waarden in kritische dialoog - Fontys Hogeschool
Lector: Gaby Jacobs

Centraal in het lectoraat staat onderzoek en kennisontwikkeling met betrekking tot professionele waardeontwikkeling: wat is het goede om te doen en hoe doen we dat goed? En hoe blijven we daarover in gesprek met onze cliënten, beleidsmakers, onderzoekers en andere belanghebbenden waardoor onze waarden en de concrete invulling die we daaraan geven in beweging blijven in een veranderende omgeving? Vraagstukken rondom diversiteit en inclusie zijn uitermate belangrijk in professionele praktijken, maar roepen vaak vragen, dilemma’s en handelingsverlegenheid op. Met de activiteiten van het lectoraat zijn we niet gericht op het uitzetten van ‘recepten’ om hier een antwoord op te geven, maar willen we de reflectief onderzoekende houding van professionals stimuleren zodat zij zelf in staat zijn om met de lastigheden in de praktijk om te gaan en hier zelf (voorlopige) antwoorden op te vinden die passen bij die betreffende context. We onderzoeken hoe dit binnen het curriculum van de Master Special Educational Needs van Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg gebeurt (we leiden leerkrachten en andere onderwijsprofessionals op voor speciale onderwijszorg en inclusief onderwijs) en hoe dit verder versterkt kan worden. Onze aandacht gaat daarbij uit naar ‘goede praktijken’ en de opbrengsten daarvan.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) - Hogeschool InHolland
Lector: Dorian de Haan

In OGO ontwerpen leerkrachten hun onderwijs, samen met hun leerlingen. Betekenisgeving van leerlingen en verweving van het cognitieve gereedschap en kennis staat voorop. Belangrijkste kenmerken van OGO: 1) authentieke leeromgeving, 2) leren is een actief proces, 3) leren is een sociale activiteit, 4) de rol van de leerkracht verandert van kennisoverdrager naar procesbegeleider. De belangrijkste taak van OGO is ervoor te zorgen dat alle leerlingen hun ontwikkelingsmogelijkheden optimaal kunnen ontplooien, dus gericht op persoonlijke vorming met maatschappelijke betekenis.

Pedagogische kwaliteit van de leraar - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lector: Arjan Dieleman

Wat betekenen de diverse leefwerelden van kinderen en jongeren in hun wisselwerking met de nieuwe ontwikkelingen in onderwijsconcepten voor de pedagogische kwaliteit van het onderwijs? Deze vraag staat centraal binnen het lectoraat. Uitgangspunt daarbij is dat pedagogische kwaliteit niet kan worden nagestreefd en gerealiseerd zonder praktijkonderzoek door docenten. De lectoren van de Faculteit Educatie leveren gezamenlijk bijdragen aan het onderwijs en de onderwijsontwikkeling in de opleidingen via het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de HAN waarin verschillende lectoren, docenten en promovendi samenwerken. De lector Pedagogische Kwaliteit van de Leraar is onder meer betrokken bij de professionalisering van docenten in onderzoeksvaardigheden. Ook is de lector betrokken bij de Academische Pabo en bij Opleidingsscholen.

Pedagogische kwaliteit van het onderwijs - Hogeschool Windesheim
Lectoren: Femke Geijsel en Yvonne Leeman

Hoe kan de pedagogische en onderzoeksmatige professionaliteit van leraren in alle sectoren van het onderwijs worden vergroot? En hoe kan dit de ontwikkeling van burgerschap bij leerlingen bevorderen? Om leerlingen te helpen bij hun ontwikkeling tot goed geïnformeerde en sociaal verantwoordelijke deelnemers aan de samenleving is het nodig de pedagogische kwaliteit van het onderwijs continu te verbeteren. Belangrijke middelen voor de ontwikkeling zijn: zinvol leren en het verwerven van een onderzoekende houding. Hoe kan de pedagogische en onderzoeksmatige professionaliteit van leraren in alle sectoren van het onderwijs worden vergroot? Thema's van dit lectoraat zijn bijvoorbeeld burgerschap en schoolontwikkeling en de aanpak van gedrasgsproblemen op school.

Geïntegreerd Pedagogisch Handelen - Hogeschool InHolland
Lector: Jeroen Onstenk

Het lectoraat richt zich op het pedagogische klimaat door een veilige leeromgeving te creëren. Ook worden professionals geholpen bij hun pedagogische opdracht; het ondersteunen van kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke, sociale en betrokken volwassenen. Het lectoraat Geïntegreerd Pedagogisch Handelen in de grootstedelijke samenleving vormt een nieuw centrum van pedagogische expertise met brede toepasbaarheid. Er wordt gestreefd naar een klantgericht aanbod op maat. Het lectoraat doet onderzoek op diverse thema's zoals Effectief Pedagogisch Handelen in de Klas, Schoolmaatschappelijk Werk en Competenties voor de Brede School. Andere thema's zijn Pedagogisch Leren Handelen in de Opleidingsschool en Leerkrachten en Ouders als Partners in Educatie.

Leren en Gedrag - Hanze Hogeschool
Lector: Jan Bijlstra

Centrale thematiek voor het lectoraat Leren en Gedrag is de handelingsverlegenheid die leraren in toenemende mate ervaren met leerlingen met gedrags- en sociaal-emotionele problemen. Het lectoraat wil meer grip krijgen op waarom, wanneer en hoe handelingsverlegenheid onder leraren ontstaat en vervolgens praktische oplossingen ontwikkelen om het te voorkómen, te verlichten of op te heffen. Dit lectoraat maakt onderdeel uit van het lectoraal Integraal Jeugdbeleid van Jeanette Doornenbal.

Evaluerend Handelen in de Speciale Onderwijszorg - Fontys Hogeschool
Lector: Anita Blonk

Het lectoraat Evaluerend Handelen legt een accent op het systematiseren van het dagelijks handelen van professionals. Hierbij kan gedacht worden aan het invoeren van procedures om het effect van handelen in een organisatie vast te leggen, het evalueren van aanbod van organisaties naar doelgroepen en het meer op microniveau, continue procesmatige handelen van de professional zelf. De professional moet niet alleen een verwachting kunnen uitspreken over een leerling, maar ook een voorspelling kunnen geven.

Pedagogiek van het beroepsonderwijs - Hogeschool Rotterdam
Lector: Piet Boekhoud

Boekhoud heeft de visie dat het binnen het beroepsonderwijs belangrijk is dat leerlingen zich gekend, erkend en herkend voelen door hun begeleiders. De docent speelt tijdens de beroepsopleiding een cruciale rol bij de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. De kans van slagen van jongeren op alle niveaus in het beroepsonderwijs neemt toe, wanneer hun een realistisch toekomstperspectief geboden wordt en de ontwikkeling van hun talenten benadrukt wordt. Als leerlingen weten waar zij voor worden opgeleid en wat zij er in de beroepspraktijk mee kunnen doen, vergroot dit hun inzet.

Beroepsonderwijs - Hogeschool Utrecht
Lector: Elly de Bruijn

Het kennisdomein van het lectoraat spitst zich toe op het terrein van de beroepsgerichte pedagogiek en didactiek in het kader van het opleiden en professionaliseren van onderwijsprofessionals (studenten en docenten). Het lectoraat wil, in nauwe samenwerking met de overige lectoraten van FE en HU, een bijdrage leveren aan het mede ontwikkelen, valideren en verspreiden van kennis die deze innovaties verder helpen. Het lectoraat zal een actieve bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat om zo een bredere bekendheid te geven aan de ontwikkelingen binnen de sector. Docenten in het beroepsonderwijs hebben een sterke pedagogische competentie nodig, branchedeskundigheid evenals uitstekende vaardigheden om de doorlopende leerlijnen van po naar vmbo, van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo adequaat te begeleiden. Het gaat hier zowel om jongeren op de laagste trede van de onderwijsladder die een startkwalificatie dienen te verwerven als om een koninklijke route van vmbo naar mbo naar hbo voor hooggekwalificeerde beroepsbeoefenaars.

Versterking Beroepsonderwijs - Hogeschool Rotterdam
Lector: Jan Streumer

De kenmerken van de Rotterdamse leerling- en studentpopulatie vragen om leerarrangementen die specifiek zijn ontworpen voor de doelgroepen waarmee onderwijsinstellingen in grootstedelijke gebieden te maken hebben. Het vraagt ook om docenten die daarvoor adequaat zijn opgeleid: zowel beginnende docenten als ‘specialisten' die met lastige vraagstukken in hun organisatie kunnen omgaan en een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun collega's en de schoolontwikkeling in z'n totaliteit. Daar blijft de kenniskring / het lectoraat Versterking van het Beroepsonderwijs de komende jaren op inzetten door het doen van onderzoek naar educatief (her)ontwerp, het verzorgen van een minor/uitstroomprofiel VMBO docent/Beroepsonderwijs en de master Leren & Innoveren. De kenniskring richt zich naast bovengenoemde accentuering, op twee kernthema`s: 1. Werkplekleren en 2. Professionalisering van leraren.

Ontwerpen van innovatieve leerarrangementen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lector: Bregje de Vries

In het Lectoraat Ontwerpen van Innovatieve Leerarrangementen staat de bevordering van het ontwerpen, implementeren en evalueren van vraaggestuurde leerarrangementen in het onderwijs centraal. Het lectoraat ontwikkelt voor de leerling, leraar en school onderzoeksactiviteiten en -projecten die narratief, ontwerpgericht en/of vergelijkend zijn.

Professionaliteit van de beroepsgroep leraren en lerarenopleiders - Fontys Hogeschool
Lector: Quinta Kools

In het lectoraat staat de professionalisering van de beroepsgroep (aankomend) docenten en lerarenopleiders centraal. Het onderwijs van morgen ziet er anders uit dan het onderwijs van vandaag en de ontwikkeling van het onderwijs van de toekomst vraagt om professionals die daar vorm en inhoud aan kunnen geven. Dit vraagt om leraren die zichzelf (samen met collega’s) verder ontwikkelen en professionaliseren.
Het lectoraat stelt zich de vraag ‘Hoe kunnen (aankomende) leraren en lerarenopleiders hun professionaliteit ontwikkelen en onderhouden, hoe kunnen zij daarvoor toegerust worden (zowel in de zin van vaardigheden/attitude als in facilitering van tijd/mogelijkheden vanuit de schoolorganisatie) en wat zijn daarvoor geschikte methoden en mogelijkheden?’ Het lectoraat richt zich daarbij op aankomend docenten (studenten van de lerarenopleiding), docenten uit vo/bve en docenten van de lerarenopleiding (lerarenopleiders).

Pedagogiek van de Beroepsvorming - Haagse Hogeschool
Lector: Marinka Kuijpers

Het lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming houdt zich bezig met de vraag hoe de inrichting van het onderwijs en de vorm van begeleiding kan bijdragen aan de zelfsturing van studenten gedurende hun hbo-opleiding en als voorbereiding op een dynamische arbeidsmarkt en een leven lang leren. Om dit te realiseren is het niet alleen belangrijk dat leerprocessen voor studenten veranderen, maar moet er ook een cultuurverandering in school en in de praktijk gerealiseerd worden.

Diversiteit en Kritisch Burgerschap - Hogeschool IPabo
Lector: Monique Leygraaf

Het lectoraat richt zich op het versterken van (de mogelijkheden tot) een open, kritische, dynamische identiteitsontwikkeling van kinderen binnen het primair onderwijs; van (aanstaand) leerkrachten; van lerarenopleiders en identiteitsbegeleiders. De identiteitsontwikkeling waar het lectoraat zich op richt spitst zich toe op de ontwikkeling tot kritisch burger. Het lectoraat Diversiteit en Kritisch Burgerschap doet onderzoek naar de ontwikkeling van de persoonlijke professionaliteit van leraren met het oog op hun bijdrage aan een open, kritische, dynamische identiteitsontwikkeling van lerenden tot kritisch burger in een cultureel, religieus/levensbeschouwelijk diverse samenleving. Sensitiviteit voor culturele, religieuze/levensbeschouwelijke diversiteit neemt hierbij een belangrijke plaats in. In februari 2012 start vanuit het lectoraat een minor rond diversiteit en kritisch burgerschap.

Maatwerk in leren en instructie - Hogeschool van Amsterdam
Lector: Ron Oostdam

Het lectoraat en de kenniskring zullen zich in de eerste plaats bezighouden met diverse vormen van onderwijs op maat voor het ontwikkelen van ‘verborgen talent’. Doelstelling is het opheffen van onderpresteren of onderbenutting. Bij deze invulling van talentontwikkeling ligt de focus bij het cognitieve domein en de prestaties in de traditionele schoolvakken. De aandacht gaat speciaal uit naar leerlingen die in het onderwijs nog niet volledig hebben (kunnen) laten zien wat hun prestatieniveau is. Het kan dan gaan om leerlingen met een grote taalachterstand waarvan verwacht wordt dat ze met gerichte interventies hun achterstand kunnen inlopen of verminderen als gevolg waarvan doorstroming naar hogere vormen van vervolgonderwijs tot de mogelijkheden behoort.

Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context - Hogeschool Edith Stein
Lector: Henk Ritzen

Dit is een bijzonder lectoraat dat is ingesteld door het ROC van Twente en de Hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente en Expertis onderwijsadviseurs. Deze instellingen leveren met de oprichting van dit lectoraat een maatschappelijke bijdrage aan het ontwerp van onderwijsarrangementen voor voortijdig schoolverlaters en aan preventie van voortijdige schooluitval in Twente. Binnen het lectoraat wordt expliciet en systematisch aandacht besteed aan vraagstukken op het gebied van voortijdige schooluitval en de implicaties hiervan voor het beroepspedagogisch en didactisch handelen in de school- en beroepspraktijk. De vraagstelling van het lectoraat is tweeledig. (1) Welke onderwijsarrangementen dragen bij aan optimalisering van de onderwijsloopbaan van leerlingen die dreigen uit te vallen? (2) Hoe kan de samenwerking tussen onderwijsinstellingen in po, vo, mbo en regionaal maatschappelijke actoren bijdragen aan vermindering van voortijdige schooluitval?
Centraal binnen het lectoraat staan didactische, onderwijskundige, leerpsychologische, normatieve en met name (beroeps)pedagogische vraagstukken die relevant geacht worden in de competentieontwikkeling van leerlingen van kwalificatieniveau 1 en 2 die zich voorbereiden op het behalen van een startkwalificatie, alsmede van cliënten uit maatschappelijke instellingen die zich voorbereiden op participatie in de beroepspraktijk en daarnaast willen functioneren als maatschappelijk geëngageerde burgers.

Gedrag en leerproblemen - Hogeschool Edith Stein
Lector: Catrina van Tuijl

Te veel leerlingen zijn mede vanwege gedrag- en leerproblemen niet in staat het reguliere onderwijs te volgen. Vanuit de overheid wordt gestreefd naar passend onderwijs, dat veelal vanuit de scholen moet worden vormgegeven. Het lectoraat Gedrag- en leerproblemen wil de innovatie van de beroepspraktijk en lerarenopleidingen ondersteunen door in te zetten vanuit een preventieve invalshoek. Het lectoraat gedrag- en leerproblemen stimuleert onderzoek en reflectie op het gebied van onderwijs aan leerlingen met gedrag- en/of leerproblemen. Uitgangspunt is een ontwikkelingsecologisch perspectief. Het ontwikkelingsperspectief benadrukt dat gedrag van het kind beschouwd moet worden als een fase in een ontwikkelingstraject, waarbij de combinatie van kind- en contextfactoren bijdragen aan gedrag. Het ecologische perspectief benadrukt de rol van de omgeving bij de ontwikkeling: die kan zowel belemmerend als faciliterend zijn. Het lectoraat richt zich zowel op kennis en handelen van leerkrachten als op de kwaliteit van ingezette middelen/interventies en de implementatie ervan. Zo wil het lectoraat bijdragen aan professionalisering van leerkrachten en intern begeleiders. Het lectoraat heeft als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan optimalisering van onderwijs voor risicoleerlingen in het basisonderwijs. Centraal staat kennisuitwisseling en onderzoek op gebied van (vroegtijdige) signalering en aanpak van gedrag- en leerproblemen bij risicoleerlingen in het basisonderwijs. In het verlengde daarvan wordt gewerkt aan professionaliseringstrajecten voor leerkrachten op het gebied van signalering en aanpak. Daarbij zijn de speerpunten: klassenmanagement, positieve gedragsondersteuning en contacten met ouders.

Gedrag en onderzoek in de educatieve praxis - Hogeschool Utrecht
Lector: Petra Ponte

In dit lectoraat wordt gedrag onderzocht vanuit kritisch-ecologisch perspectief. De nadruk ligt op wederkerigheid tussen gedrag van de leerkracht en gedrag van de leerling. De wijze waarop die wederkerigheid gestalte krijgt is afhankelijk van de institutionele, culturele en maatschappelijke context. Dit gegeven leidt tot de volgende aandachtspunten in het onderzoeksprogramma.
In de eerste plaats richt het onderzoek zich op het vergroten en benutten van de handelingsruimte van zowel de leerkracht als de leerling bij het realiseren van productieve relaties met elkaar. Er is in het bijzonder aandacht voor leerlingen die een extra appèl op de leerkracht doen. In de tweede plaats spelen bij het vergroten en benutten van de handelingsruimte niet alleen instrumentele maar ook morele overwegingen een rol. Om aan te tonen hoe opvattingen en theorieën over gedrag zichtbaar worden in de realiteit, en hoe de realiteit zichtbaar wordt in opvattingen en theorieën, richt het onderzoek zich op gedrag in de educatieve praxis. Het begrip praxis verwijst naar zowel morele intenties als morele consequenties van gedrag.

Leefwerelden van de jeugd - Hogeschool InHolland
Lector: Pauline Naber

Politiek, beleidsmakers, professionele opvoeders en ouders staan voor de taak om jongeren zowel ruimte te geven tot experimenteren en leren, als structuur en richting in dit zoekproces. Ruimte om te leren zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid te nemen in een complexe, snel veranderende wereld. Structuur en binding om verantwoorde keuzes te maken. In dit zoekproces naar eigen identiteit en binding aan de samenleving zijn leeftijdgenoten belangrijk. Meer dan vroeger vervullen jongeren voor elkaar een bindende rol in hun socialisatie. Hoe kunnen pedagogische voorzieningen en praktijken zo ingericht worden dat jongeren zich zowel uitgedaagd als geborgen weten? Hoe aan te sluiten bij de sociale en culturele diversiteit onder jongeren, en zowel voorlopers als achterblijvers adequaat begeleiden naar zelfstandigheid en stimuleren tot sociale binding? De noodzaak tot het ontwerpen van nieuwe praktijken van zorg en welzijn voor jeugd, vraagt om actuele kennis over wat jongeren beweegt en bindt. Deze kennis over leefwerelden van adolescente jeugd ontwikkelt de kenniskring door praktijkgericht onderzoek. Daarin staat het perspectief van jongeren centraal. Dit biedt professionals handvatten om jongeren te laten deelnemen en betrekken bij beleid en praktijk.

De innovatieve opleidingsschool - Avans Hogeschool
Lector: Paul Delnooz

Het lectoraat, dat verbonden is aan het Kenniscentrum ‘Pabo Partner in Kennis’, heeft als opdracht intensief samen te werken met de opleidingsscholen die verbonden zijn aan de Pabo. Doel is om zowel het beroep van leraar als de opleiding te ontwikkelen, zodat beter onderwijs mogelijk wordt voor alle kinderen. Een andere taak van het lectoraat is om innovatieve oplossingen te bedenken voor praktische vraagstukken in het (basis)onderwijs en deze vervolgens te testen door middel van wetenschappelijk onderzoek.

Geletterdheid - Hogeschool Utrecht
Lector: Thoni Houtveen

Bij het voorkomen van leesproblemen is de leraar in beeld. Het is gebleken dat de kwaliteit en intensiteit van de instructie en de houding van de leraar tegenover zijn leerlingen meer invloed heeft op de leerlingprestaties dan de gebruikte methoden of de schoolleiding. Tegelijkertijd is inhoudelijke vernieuwing niet blijvend succesvol als op schoolniveau de voorwaarden daarvoor niet zijn gerealiseerd (zoals planmatig invoeren en aansturen, permanente professionele ontwikkeling, aansluiten bij opvattingen van betrokkenen, gerichtheid op verbetering van leren blijven stimuleren vanaf buiten school). Het lectoraat is gericht op het vertalen van genoemde kennis naar lerarenopleidingen in onderwijspraktijk, met als doel functionele geletterdheid van alle leerlingen. Dit kan bereikt worden wanneer:

  • Dat wat we weten over het proces van leren lezen direct gekoppeld wordt aan de instructie die dit van de leerkracht vraagt.
  • Het verbeteren van het gewenste instructiegedrag geplaatst wordt binnen een schoolverbeteringscontext.
  • Het schoolverbeteringsproces wordt geplaatst binnen een beleidscontext.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel