CrossOverprojecten

overige

1.
Minor Inclusive Education/ Passend onderwijs - HS Leiden
Deze minor is toegankelijk voor studenten van alle voltijdopleidingen. Deze minor bereidt studenten voor op de steeds complexere situatie op scholen waar steeds meer leerlingen vragen om kennis en vaardigheden om passend onderwijs te kunnen bieden. Maar het gaat niet alleen om 'zorgleerlingen'. Alle leerlingen verdienen goed onderwijs waarbinnen zij hun talenten kunnen ontwikkelen. In deze minor komen actuele ontwikkelingen aan de orde en worden concrete vaardigheden ontwikkeld om onderwijs en begeleiding goed af te stemmen op de specifieke behoeften van leerlingen.

2.
Responding to student diversity teacher's handbook: handboek voor docenten voor de omgang met verschillen en werken aan inclusief onderwijs Bartolo, P.A., Janik, I., Janikova, V., Hofkäss, T., Koinzer, P., Vilkiene, V., Calleja, C., Cefai, C., Chetcuti, D., Ale, P., Mol Lous, A., Wetso, G., Humphrey, N. (2007) Socrates Comenius 2.1 Project
ISBN: 978-99932-50-12-8

Dit handboek met dvd is ontwikkeld in een Europees project waaraan diverse landen meededen. Het doel van het project was om multiculturele en multimedia onderwijsmaterialen te ontwikkelen voor docenten (train de trainer) gericht op online en face-to-face lessen en ingaand op/ rekening houdend met de verschillen van studenten/ leerlingen en de wijze waarop ze leren. Het onderliggend doel is goed onderwijs bieden aan alle kinderen. De oorzaak van de verschillen bij kinderen kan divers zijn. Onder meer de volgende vraag wordt in dit handboek beantwoord: Hoe kunnen leerkrachten ondersteund worden om meer inclusieve werkvormen te ontwikkelen? Het materiaal is bruikbaar bij het opleiden van (toekomstige) leerkrachten en geeft inzicht in bijvoorbeeld cognitieve stijlen en leerstijlen en - processen van kinderen en hoe die kan variëren. Ook helpt het (toekomstige) leerkrachten te reflecteren op de eigen visie op onderwijs en diversiteit. Het materiaal is in diverse talen beschikbaar waaronder in het Engels, echter niet in het Nederlands.

De ontwikkelde materialen, waaronder het handboek en de dvd zijn gratis te downloaden.

3.
Talentontwikkeling in het onderwijs – instrumentarium
U vindt op deze site instrumenten om talenten binnen de school te laten bloeien in het voortgezet onderwijs. Ter inspiratie en houvast zijn diverse ervaringen van leerlingen, docenten en scholen beschreven en tal van links en bronverwijzingen opgenomen. Ook wordt uitgelegd wat onder talent verstaan wordt. De informatie op deze site is verdeeld in informatie voor de onderbouw en bovenbouw van het VO.

4.
Wat je ziet dat ben je zelf: school video interactie begeleiding met leerlingen. M. den Otter ; M. Haassen (red.) (2004). - Garant Uitgevers

Dit boek beschrijft hoe je met leerlingen via videobeelden kunt reflecteren op gedrag in de klas. De bekwaamheid van de begeleider is, 'de eigen kracht' en 'de goede wil' van iedere leerling te ontdekken en te benutten als potentieel voor eigen leren en ontwikkelen. Door een leerling zelf te laten meedenken over wat goed gaat en wat moeilijk voor hem is, kan hij zich bewust worden van zijn sterkte en zijn zwakte. Op deze wijze kan de begeleider de leerling tevens mede verantwoordelijk maken voor verandering en ontwikkeling. Dit geeft bewustwording bij de leerling over zijn eigen ontwikkelingswensen en - mogelijkheden. Daarmee versterkt de begeleider de autonomie van de leerling en leert hij de leerling zelf vaardigheden te ontwikkelen binenn zijn eigen capaciteiten en beperkingen.

Te bestellen bij online boekwinkels.

5.
Alles is Talent. Handreiking en diverse instrumenten (2010/2011). Sardes

Ieder kind heeft de behoefte om iets te doen, te ontdekken en te ondernemen. Naast een bepaalde aanleg die kinderen van nature kunnen hebben, zijn doorzettingsvermogen en enthousiasme van vitaal belang voor talentontwikkeling. Ook een stimulerende omgeving helpt het kind om het eigen talent te ontwikkelen. Alles in Talent is een programma waarbij buurt, school en ouders samenwerken aan de talentontwikkeling van kinderen.
De handreiking bestaat uit drie delen. Deel 1 beschrijft de processen die een rol spelen bij activiteiten gericht op talentontwikkeling. Deel 2 bevat een selectie van instrumenten en formulieren die partners kunnen inzetten om talentontwikkeling te bevorderen op een manier die past bij de eigen aanpak. Deze instrumenten kunnen gedownload van de site. Deel 3 gaat over de samenwerking tussen school en de ouders bij de talentontwikkeling van kinderen en hoe je dit partnerschap het beste kunt aangaan.

6.
Het Vraagprofiel Instrument VPI, versie PO/VO. Prof. dr E.M. Scholte - Onderzoeksgroep Orthopedagogiek, Speciaal Onderwijs en Jeugdzorg (2010/2011). Universiteit Leiden

Het VPI is een handelingsgericht instrument voor het bepalen van onderwijszorgbehoeften van een leerling enerzijds en de benodigde ondersteuning anderzijds. De ondersteuning betreft datgene wat de leraar kan bieden om in te spelen op de onderwijszorgbehoefte van de leerling. De leraar wordt dus gezien als de expert met de praktijkkennis en daarmee het aangrijpingspunt voor zowel het aanleveren van de juiste signalen als het verbeteren van de kwaliteit van de leerarrangementen op school. Het VPI VO/PO kan worden gebruikt voor alle leerlingen met extra onderwijszorgbehoeften (vergeleken met klasgenoten), ongeacht leeftijd, niveau van functioneren, vragen, mogelijkheden of beperkingen. Het betreft leerlingen in alle vormen van het primair en voortgezet (regulier en speciaal) onderwijs. Het VPI wordt gebruikt als blijkt dat een leerling ten opzichte van klasgenoten, extra onderwijszorgbehoeften heeft waarvoor op dat moment extra ondersteuning nodig is.

7.
Eigen Initiatief model
Het Eigen Initiatief Model (EIM) is een leermodel voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders, onderwijzers en familie. Bij het EIM gaat het erom dat mensen leren zelf na te denken over allerhande zaken waarmee zij in het dagelijks leven te maken hebben. Als zij zelf kunnen nadenken kunnen zij beter keuzes maken en vergroten zij hun zelfstandigheid thuis, op school, op het werk, in hun vrije tijd en in hun sociale relaties. Mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders, zorginstellingen, het speciaal onderwijs, zorgopleidingen en studenten kunnen via deze site kennis maken met het EIM. Het volgende boek bevat een heldere en praktische uitwerking van het Eigen Initiatief Model: Begeleid Ontdekkend leren - het Eigen Initiatief Model in zes stappen (2009).

8.
Impliciete denkbeelden
Het is algemeen bekend dat mensen niet altijd zeggen wat ze denken en vermoedelijk weten mensen niet altijd wat ze denken. Het begrijpen van deze verschillen is belangrijk voor de wetenschappelijke psychologie. Stereotypering werkt ook vanuit onbewust aanwezige denkbeelden en associaties. Deze website presenteert een methode die deze verschillen in ons bewuste en onbewuste kan aantonen. Deze methode heet: Impliciete Associatie Test, IAT afgekort. Via de site kun je je eigen bewuste en onbewuste voorkeuren testen ten aanzien van 90 verschillende onderwerpen (vanuit de Engelstalige versie van de website en na registratie). Variërend van muziekstijlen, politieke onderwerpen tot groepen mensen. Ook biedt de site achtergrond informatie over de IAT. Dit is ook in het Nederlands beschikbaar.

9.
Lectoren en lectoraten
Deze lijst met lectoren en lectoraten kan behulpzaam zijn bij het vinden van meer informatie in de vorm van publicaties en presentaties.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel