CrossOverprojecten

(voor)beelden

Thema 1: De hele beroepsbevolking in haar diversiteit

1.
Talk - Engelstalige korte film

In de film 'Talk' kruipt een jonge medewerker zonder beperking in de huid van mensen met een beperking. In die zin, dat hij behoort tot een minderheid die op een bepaalde manier bejegend wordt. In deel 1 gaat deze jonge man naar een sollicitatiegesprek. Het zet aan het denken hoe we met elkaar omgaan. Het is een film van de Britse Disability Rights Commission (2007).

'The award-winning 'Talk' portrays a society in which non-disabled people are a pitied minority and disabled people lead full and active lives. Jonathan Kerrigan, of BBC's 'Casualty' fame, plays a business executive whose negative preconceptions of disability are dramatically shattered.'

De film is in twee delen te vinden (2x ruim 5 minuten): Deel 1 en Deel 2
Of met Engelse ondertiteling en gebarentolk:Deel 1 en Deel 2

2.
Hoezo anders

Hoezo Anders wil meer bekendheid en begrip voor jongeren met een niet-zichtbare beperking of chronische ziekte en deze jongeren inspireren hun dromen te realiseren. Ondanks dat dit initiatief gericht is op de jongeren zelf, geeft het anderen inzichten over hoe anders iedereen is en tegelijk toch gewoon hetzelfde.

"Jongeren met een niet-zichtbare beperking (zoals bijvoorbeeld ADHD, ASS of een spraakstoornis) of een chronische ziekte, groeien op in een maatschappij die hun beperking vaak totaal niet begrijpt. Het hebben van een label heeft een enorme impact op hun leven dat anders verloopt. Juist omdat de beperking niet opvalt, wordt (afwijkend) gedrag verkeerd geïnterpreteerd. Uiterlijk en (vaker) prestaties voldoen niet aan de norm, waardoor ze niet volwaardig kunnen meedoen aan ‘gewoon’ school, werk en wonen. Maar jongeren die ‘anders’ zijn hebben ook behoeften, wensen en ambities. Ze willen ‘gewoon’ meedoen en een ‘gewoon’ leven leiden. Stichting Hoezo Anders gaat niet uit van welk label dan ook en legt de nadruk op hun (bijzondere) talenten."

3.
Jongeren met een beperking aan het werk - Samenwerken.TV

Samenwerken.TV is een toegankelijke website waar praktijkvoorbeelden in de vorm van video’s te bekijken zijn. Zowel werkgevers, werknemers als begeleiders verhalen over de weg die zij bewandeld hebben om te komen tot een succesvolle samenwerking. Successen, maar ook problemen worden belicht. Een zo eerlijk mogelijk beeld wordt geschetst om zo de beeldvorming te corrigeren naar de realiteit. De praktijkvoorbeelden spreken voor zich. Stuk voor stuk mensen die graag willen werken, maar die door vooroordelen een extra beperking erbij hebben gekregen: het overtuigen van hun omgeving van hun kunnen.

Thema 2: Werk voor iedereen

1.
MVO-Nederland en het project Meer werkplekken bij werkgevers

MVO Nederland maakt zich sterk voor het realiseren van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daartoe zoekt MVO Nederland 50 bedrijven die werkplekken willen bieden. Het gaat om mensen die vaak dolgraag aan de slag willen bij bedrijven, maar niet de kans krijgen om zich te bewijzen. En dat terwijl op onze steeds krapper wordende arbeidsmarkt iedereen hard nodig is. MVO Nederland kijkt samen met werkgevers en bedrijven naar de kansen en mogelijkheden en zoekt ondernemer die de talenten van mensen, in plaats van de beperkingen zien.

MVO Nederland is voorstander van het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Op haar website kunt u meer lezen in het dossier Diversiteit & arbeidsparticipatie.

2.
De Normaalste Zaak

De Normaalste zaak is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het de normaalste zaak vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. ‘Inclusief ondernemen’. Optimaal gebruikmaken van de diversiteit en talenten van mensen. Samen werken de partners van De Normaalste Zaak als ambassadeurs van inclusief ondernemerschap aan een groeiend draagvlak binnen het Nederlandse bedrijfsleven. De Normaalste Zaak is een initiatief van MVO Nederland, werkgeversvereniging AWVN en Start Foundation.

3.
Van sociale werkvoorziening naar reguliere werkgever

Dit betreft een filmpje van de NOS (circa 2 minuten).
Mensen die bij een sociale werkplaats werken, of een uitkering hebben moeten van de regering aan de slag gaan bij een normale werkgever. In Enschede hebben ze er al ervaring mee.

4.
Jobcarving

Verschillende ondernemers en organisaties passen jobcarving toe.
Ter illustratie 2 filmpjes, waarin verteld wordt waarom zij hiervoor kiezen en wat het oplevert.
Elkerliek Ziekenhuis
Blomsma Zoetermeer

5.
Werk(ver)delen – Combidrain Assen

Dit is een voorbeeld van een bedrijf dat onderzoekt of het werk kan bieden aan mensen met een beperking. De bestaande functies en de functie-eisen worden daartoe geanalyseerd.

6.
Inclusieve arbeidsmarkt Noord Holland Noord
In de regio Noord-Holland Noord is een programma ontwikkeld met als doel het privaat eigenaarschap te versterken en te verbinden met succesvolle elementen van het publieke arbeidsmarktbeleid: het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. De inclusieve arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waaraan mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen, ook als er sprake is van beperkingen. Uitgangspunt is dat werkgevers en werknemers de krachten bundelen om iedereen aan het werk te helpen. Er is sprake van een participatierecht (naar vermogen) op de arbeidsmarkt: van baanzekerheid naar werkzekerheid.

In een sterk veranderende arbeidsmarkt vraagt dat om innovatie, het ontwikkelen van nieuwe arrangementen en zoeken naar een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling. De komende jaren krijgen de partners op de arbeidsmarkt te maken met nieuwe uitdagingen die voortkomen uit ontwikkelingen op financieel gebied (oa. teruglopende budgetten), op arbeidsmarktbeleid (oa. verdwijning werkpleinen), op demografisch gebied (oa. de dubbele vergrijzing) en op het gebied van nieuwe wetgeving (oa. WWNV). Die uitdagingen komen samen in een paradigma dat helpt oplossingsrichtingen vanuit een nieuw perspectief te benaderen. Het college van Alkmaar heeft zich laten inspireren door het Maasland denken van het CNV. Het streeft ernaar om de partijen op de arbeidsmarkt meer te betrekken bij de vormgeving en uitvoering van het arbeidsmarktbeleid en hen ook meer nadrukkelijk eigenaar te laten zijn van de oplossing van vraagstukken op die arbeidsmarkt. De gemeenten Heerhugowaard, Hoorn en Den Helder onderschrijven deze gedachte.

7.
Werk geven en nemen Lessons learned. Ton de Kok & Aukje Smit (2012). Tilburg / Hoofddorp: BESO, een samenwerkingsverband van Wissenraet Van
Spaendonck en TNO. Mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant

De (Brabantse) ondernemer is een onderbelichte belanghebbende bij de duurzame plaatsing in arbeid van werkzoekenden met een beperkte inzetbaarheid. Hierdoor komen minder werkzoekenden in reguliere dienst dan mogelijk is. De aanname dat het organiseren van pull-factoren hierop een positieve invloed kan hebben, heeft geleid tot de oprichting van BESO. BESO informeert ondernemers over of en hoe het aannemen van mensen met een beperkte inzetbaarheid zakelijk en anderszins interessant te maken is en wat daarbij aan (financiële) ondersteuning mogelijk is. Verder ondersteunt en ontzorgt BESO de ondernemer bij het aanvragen van subsidies en het in contact komen met organisaties die kandidaten hebben. Dit gebeurt vooral in het MKB. De activiteiten van BESO zijn aanvullend op de dienstverlening van gemeenten, UWV, re-integratiebedrijven en SW-bedrijven, waarbij werkzoekenden ondersteund worden om werk te vinden (push-factoren).

“Werk geven en nemen - lessons learned” geeft inzicht in de leerpunten, verworven inzichten en conclusies die zijn voortgekomen uit de activiteiten van BESO in de periode 2010 - 2012. BESO heeft de effectiviteit van de aanpak en de waardering door werkgevers in de beschreven periode gemonitord. De bevindingen leest u in deze publicatie. Deze is met name bedoeld voor professionals en bestuurders van zowel publieke als private organisaties die actief zijn op het terrein van ondernemerschap, economie, werkgelegenheid en arbeid.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel