CrossOverprojecten

producten

CrossOver ontsluit kennis op verschillende manieren. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste CrossOver projecten. Kijk ook eens in het menu naar ons jaarplan en jaarverslag.

Alle spelers in beeld Wilt u weten welke organisaties allemaal een rol spelen in het leven van jongeren met een beperking? Bekijk de drie werelden van Onderwijs, Arbeid en Zorg op de nieuwe CrossOver tool: www.allespelersinbeeld.nl.

Beleid en de context Heeft de veranderende positie van jongeren met een beperking invloed op de beeldvorming?

Betekenis van werk voor jongeren Een oriëntatie gericht op jongeren en datgene wat hen kenmerkt in relatie tot werk, de betekenis die zij aan werk geven en hun zoekgedrag. Met als doel het vergaren van inzicht voor de inrichting van hun re-integratie naar duurzaam werk.

Botsboek Overzicht van tegenstellingen en mogelijke oplossingen in wet- en regelgeving rond jongeren met een functiebeperking.

Buitenland Schets van de situatie in Europa als het gaat om jongeren met een beperking (best practises en adviezen).

Cao en Wajong Een inventarisatie van de in 2009-2010 gemaakte cao-afspraken met betrekking tot jongeren met een beperking.

Gemeenteraad aan zet Een elftal vragen aan gemeenten over het zicht op jongeren met een beperking in de gemeente.

JAS De JAS is een denkoefening voor iedereen die zich in Nederland bezighoudt met arbeidsmarktbeleid en de participatie van jongeren met een beperking.

Jobcoach Handreiking waarin voor een zo breed mogelijk publiek inzicht wordt gegeven in het fenomeen 'jobcoach'.

Kennisbank Bundeling van projecten, ervaringsverhalen, publicaties en experts op het gebied van jongeren, werk en beperking.

Meten is weten Een orientatie gericht op het meten van de (arbeids)participatie van jongeren met een beperking in Nederland.

Organisatienetwerkenrapport Bundeling van organisaties rond jongeren met een functiebeperking en hun onderlinge samenhang.

Past het onderwijs? Een inventarisatie van ervaringen van jongeren met een beperking in het basis- en voortgezet onderwijs.

Professionals van de toekomst Zijn studenten voldoende voorbereid op hun leerlingen van de toekomst? Bekijk lessuggesties en doe de scan.

Randvoorwaardenkaart Hoe organiseer je dat alle kinderen en jongeren kunnen werken en leren? Bekijk de randvoorwaardenkaart.

Sleutelmomenten Inventarisatie van de wijze waarin er in de zorg van jonge kinderen (0-12 jaar) aandacht is voor maatschappelijke participatie

Standpunten verkiezingen Een vergelijking van de verkiezingsprogramma's 2010 op het gebied van handicap.

Stilstaan bij voortgang Een stand van zaken van de begeleiding van jongeren met een functiebeperking in het middelbaar beroepsonderwijs.

Transitiepraktijken VSO Welke factoren dragen bij aan een succesvolle overgang (transitie) vanuit het VSO naar een vervolgstudie, (betaald) werk of dagbesteding?

Thuis Opvoeden naar zelfstandigheid en participatie: Passend informatie- en ondersteuningsaanbod ouders.

Wajonglandschap Helmond Hoe is de ondersteuning geregeld in een gemeente?

Wajongpaspoort Een boekje met praktische tips en concrete voorbeelden voor werkbare cao-afspraken over de inzet van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt.

WAS Is de veranderende arbeidsmarkt wel voldoende ingericht op de mogelijkheden van jongeren met een beperking?

Wat vinden bedrijven? Enquete onder HRM-ers en P&O-ers over het in dienst nemen van een jongere met een Wajong-uitkering.

Werk in behandeling Onderzoek naar de mate van aandacht voor arbeid in de GGZ behandeling van jongeren.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel