CrossOverprojecten

De botsen

Publieksversie
Het Botsboek is een inhoudelijk boekwerk, bestemd voor beleidsmakers, ministeries, politici. In de publieksversie staat een samenvatting van het boekwerk en drie voorbeelden uit het Botsboek centraal. Namelijk: Bots 2: Ophoging Wajong alleen bij volledige arbeidsongeschiktheid, Bots 4: Deeltijd op medische gronden en Bots 6: Premiekorting en werkplekaanpassing.
Download het document.

Bots 1: Zorg op school
De eerste bots gaat over jongeren en hun ouders/verzorgers die een lange weg moeten gaan om geindiceerd te worden voor zorg op school. Download het document.

Bots 2: Ophoging Wajong alleen bij volledige arbeidsongeschiktheid
In de tweede bots staat de Wajonger centraal die volledig arbeidsongeschikt is (geweest) en een verhoogde uitkering had vanwege hulpbehoevendheid maar vervolgens deze verhoging kwijtraakte toen hij of zij ging werken. Download het document.
 
Bots 3: Met een lage loonwaarde in een parttime baan
Hierin wordt de Wajonger beschreven die parttime werkt en loondispensatie ontvangt. Dat betekent dat de werkgever maar een deel van het normale loon betaald (afhankelijk van de arbeidsprestatie). » Download het document.

Bots 4: Deeltijd op medische gronden
In Bots 4 wordt ingegaan op de Wajonger die niet fulltime werkt vanwege zijn of haar ziekte/handicap en daarmee minder verdient dan 120% van het wettelijk minimumloon. (dus minder dan 1650 euro bruto per maand). Download het document.

Bots 5: De Wajonger als zelfstandig ondernemer
De vijfde Bots gaat over zelfstandigen die geen voorzieningen kunnen krijgen vanwege beperkende voorwaarden. Alleen als je bij het opstarten van het werk als zelfstandige begeleid wordt, heb je er nu recht op. De wetgever heeft een vraag bij de RvS neergelegd om die regeling uit te breiden naar alle startende ondernemers. Het probleem van de zelfstandige ondernemer die al jaren ondernemer is en pas later voorzieningen nodig heeft vanwege een dan verworven beperking of door verslechtering, is daarmee echter nog steeds niet ondervangen. Download het document.

Bots 6: Premiekorting en meerkosten werkplekaanpassing
In Bots 6 wordt ingegaan op de Wajonger die is gaan werken en waarvoor de werkgever heeft moeten investeren om de werkplek of het gebouw aan te passen. Download het document.

Bots 7: No risk na claimbeoordeling Wajong
In deze Bots staat de werkgever centraal, die met het in dienst nemen van jongeren met een beperking, zo weinig mogelijk risico wil lopen. Download het document.

Bots 8: Leerlingenvervoer en stage
Scholieren met een beperking zijn soms aangewezen op school- of leerlingenvervoer. Zij kunnen niet zelfstandig naar school reizen. Het vervoer naar en van scholen voor speciaal en bijzonder onderwijs is de verantwoordelijkheid van de gemeente,dit gaat over het algemeen met een collectief systeem. Gaat de scholier stage lopen, dan is niet altijd de mogelijkheid om van het collectieve systeem gebruik te blijven maken. Download het document.

Bots 9: Hulpmiddel of onderwijsvoorziening
In deze Bots staat de jongere centraal die een hulpmiddel nodig had en waarbij er gedoe ontstond over wie het hulpmiddel moest betalen (zorgverzekeraar, UWV of gemeente) omdat het hulpmiddel zowel op school als thuis wordt gebruikt (bijv. een laptop of een gehoorapparaat). » Download het document.

Bots 10: Wsw een voorliggende voorziening voor de AWBZ
In veel sociale zekerheidswetgeving komt de term voorliggende voorziening voor. Als een aanspraak op een uitkering of voorziening kan worden bekostig uit een andere wettelijke regeling, dan gaat die voor. Download het document.

Bots 11: Werken loont niet bij intramuraal wonen
Jongeren met een beperking die in een instelling wonen, kunnen gewoon een salaris verdienen. De kosten voor het wonen in een instelling en de geleverde zorg worden in de vorm van een eigen bijdrage geheven. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Hoe meer je werkt, hoe meer er aan eigen bijdrage wordt ingehouden. Werken loont niet. Download het document.

Bots 12: Vrijwilligerswerk
Bots 12 gaat in op jongeren die na een paar jaar thuiszitten weer willen werken, maar eerst getraind moeten worden in de basale vaardigheden die nodig zijn om weer aan het werk te gaan. Download het document.

Bots 13: Op de wachtlijst Wsw en solliciteren voor de WW
Als je door een uitgebreid onderzoek bij indicatie vaststelt dat iemand op geen enkele manier in staat wordt geacht tot werken op de reguliere arbeidsmarkt, maar aangepast werk moet gaan doen, dan kun je hem niet tegelijkertijd verplichten naar banen op die reguliere arbeidsmarkt te solliciteren. Toch worden mensen daar toe verplicht. Download het document.

Bots 14: Van school naar werk: stages
Deze bots gaat over scholen voor speciaal onderwijs die stageplekken zoeken voor hun leerlingen. Veel scholen hebben steeds meer moeite om deze stageplekken beschikbaar te krijgen. De stageverleners vragen namelijk steeds vaker geld om stagiaires te plaatsen. Download het document.

Bots 15: Werken in de WSW met een zorgvraag
Over het algemeen werken er geen mensen in de SW-bedrijven, die bij het dagelijks leven, ook op de werkplek, een zorgvraag hebben. Mensen die niet zelfstandig kunnen eten, drinken of toilethandelingen plegen, vindt men er vrijwel niet. Download het document.

Bots 16: Subsidie om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren
In deze Bots gaat het over de subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren. Download het document.

Bots 17: Niet leren in de WIJ
In deze Bots gaat het over de WIJ. De wet die gemeenten verplicht om met behulp van werkleeraanbod te investeren in de duurzame participatie van jongeren. Download het document.

Bekijk de reactie van minister Donner op de botsen
Download het document.

Bots 18: Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw
In deze Bots gaat het over de Wsw, de Wet sociale werkvoorziening. Jongeren met een beperking die een Wsw-indicatie hebben maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. In afwachting van hun plaatsing kunnen zij gebruikmaken van arbeidsinschakeling door UWV of de gemeente.Download het document.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel