werk

hulp naar werk vanuit de Wet Wajong

De Wet Wajong is bedoeld om mensen die op jonge leeftijd door ziekte of handicap (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, te helpen bij het vinden of houden met werk.

Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning moet uw kind jonggehandicapt zijn. Dat betekent dat iemand op zijn 17de verjaardag vanwege een ziekte of handicap arbeidsongeschikt is of dit tijdens zijn studie is geworden. Met arbeidsongeschikt wordt bedoeld dat iemand minstens 25 procent minder kan verdienen dan een gezond iemand met dezelfde opleiding en werkervaring. UWV beoordeelt of daar sprake van is.

Wat doet UWV om uw kind aan werk te helpen?
Heeft uw kind recht op ondersteuning vanuit de Wet Wajong? Dan maakt UWV samen met uw zoon of dochter een participatieplan waarin staat welke (toekomst)mogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt en welke ondersteuning nodig is. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • hulp bij het vinden van een baan of een werkervaringsplek,
  • aanpassingen van de werplek
  • begeleiding op het werk door een jobcoach

In het participatieplan staat ook wat er van uw kind wordt verwacht en wat er gebeurt als uw kind zich niet aan de afspraken houdt.

Als uw kind tijdens de uitvoering van het plan nog geen of weinig inkomen verdient dan heeft uw kind recht op een Wajong-uitkering. Kan uw kind volgens UWV nu en in de toekomst helemaal niet kan werken. Dan wordt er geen participatieplan gemaakt. Uw kind krijgt dan alleen een Wajong-uitkering. Om te zorgen dat uw kind toch een goede daginvulling heeft, kan gebruik gemaakt worden van dagbesteding.

Ondersteuning vanuit de Wet Wajong kan in principe duren van iemands 18de tot de pensioengerechtigde leeftijd. Schoolverlaters van 16 en 17 jaar waarvan duidelijk is dat zij op hun 18de recht hebben op ondersteuning vanuit de Wet Wajong kunnen ook al door UWV aan werk geholpen worden. UWV beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wet Wajong. Het aanvraagformulier vindt u op de site van UWV

Verdiend?

Wat gebeurt er eigenlijk in een re-integratietraject? In de tv-serie ‘Je verdiende loon’ worden mensen in een re-integratietraject gevolgd.

Regel hulp

Op de handige website Regelhulp vindt u een overzicht van zorg, werk, uitkeringen en andere voorzieningen. Ook kunnen hier de officiële aanvraagformulieren worden ingevuld krijgen.

Jeugdwerkloosheid

Er zijn allerlei projecten om jongeren aan een plek op de arbeidsmarkt te helpen. Informeer bij uw gemeente welke projecten in uw regio lopen. Meer informatie.