onderwijs

zorg op school vanuit de AWBZ

Als uw kind op school meer zorg nodig heeft dan de school kan bieden, dan biedt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) uitkomst. Deze wet dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en die bijna door niemand op te brengen zijn. Het kan in het onderwijs gaan om:

  • Persoonlijke verzorging: bijvoorbeeld als de leerling hulp nodig heeft bij toiletbezoek, bij eten en drinken of bij gebruik van medicijnen of een stoma.
  • Verpleging: als voor een leerling op school verpleegkundige handelingen nodig zijn bijvoorbeeld wondverzorging nodig is of instructie.
  • Begeleiding: bijvoorbeeld bij praktische vaardigheden of toezicht.

Om extra zorg op school te krijgen, moet een indicatie gevraagd worden bij CIZ of Bureau Jeugdzorg. Vaak moet daarnaast ook nog een aanvraag gedaan worden voor speciaal onderwijs of een leerlinggebonden financiering (rugzakje). De indicatiesteller kan dan bepalen welke zorg de school kan leveren en hoeveel extra zorg vanuit de AWBZ nodig is. AWBZ Zorg kan op alle schooltypen worden ingezet. Meer informatie.

UWV

Vergoedingen en hulpmiddelen voor leerlingen en studenten met een ziekte of handicap. Download de brochure
Hoe kan UWV mij of mijn kind helpen bij het volgen van onderwijs?

informatie voor ouders

Op regelhulp.nl vindt u informatie over alle ondersteuning die uw kind in het onderwijs kan krijgen.

werkscholen

De Werkschool helpt je kind straks samen met je eigen school bij het vinden van betaald werk. Kijk op de site voor meer info en vraag op school naar de werkschool!