onderwijs

Het onderwijs heeft de taak om jongeren voor te bereiden op maatschappelijke participatie. Voor veel jongeren verloopt deze voorbereiding succesvol. Er is echter ook een groep kwetsbare jongeren voor wie de weg naar participatie niet vanzelfsprekend is. Door hun beperking hebben ze extra begeleiding nodig. Hoe die begeleiding vorm kan krijgen, laten de voorbeelden op deze site zien. De site is bedoeld voor professionals die die begeleiding vormgeven. Voor jongeren met een beperking is er www.eigenboontjes.nl.

Recht op goed onderwijs
Iedereen heeft recht op goed onderwijs, ook wie extra ondersteuning nodig heeft. Scholen hebben de verantwoordelijkheid om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Meer informatie hierover staat op:

De vier raden hebben een referentiekader ontwikkeld, waarin de bestuurlijke ruimte van schoolbesturen op het gebied van passend onderwijs centraal staat.

Regulier onderwijs
De meeste jongeren met een beperking kunnen hun opleiding volgen binnen het reguliere onderwijs. Daarbij krijgen ze ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van vervoer naar school, hulpmiddelen of aanpassingen op school of extra zorg.
Informatie hierover staat op:

Speciaal onderwijs
Jongeren met een beperking die om wat voor reden dan ook niet naar het reguliere onderwijs kunnen, gaan naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Meer informatie (onder andere over de vier clusters) is te vinden op de website van de Rijksoverheid.De Wet kwaliteit Voortgezet Speciaal Onderwijs geeft aan aan welke nieuwe normen de scholen moeten gaan voldoen: ze moeten ontwikkelingsperspectief bieden en die ontwikkeling organiseren. Er zijn drie uitstroomprofielen gekomen: afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden kan een leerling onderwijs volgen in het profiel gericht op arbeidsmatige dagbesteding, het profiel gericht op de (beschermde) arbeidsmarkt of het profiel gericht op het behalen van een diploma voortgezet onderwijs.

Praktijkvoorbeelden
Crossover heeft de ervaringen van jongeren met een beperking met het onderwijs in kaart gebracht. Geïnventariseerd is welke ervaringen zij hebben met hulp op school, welke hulp of ondersteuning gemist werd, wat anders en beter kon. Wat bevorderende factoren waren voor een plezierige en succesvolle schooltijd - en hoe de school hen heeft voorbereid op een vervolgstudie of werk. Bekijk de projecten van CrossOver.

Met behulp van de ‘Borismethode’ kunnen jongeren zich oriënteren op een loopbaan, een maatwerktraject volgen en begeleid worden bij het vinden en houden van een passende plek op de arbeidsmarkt. De Borismethode is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren zoals die gehanteerd wordt in het middelbaar beroepsonderwijs. De focus daarbij ligt op het geven van goede arbeidsmarkt- en beroepeninformatie aan jongeren, het samenstellen van maatwerkopleidingen voor hen en het vinden van een passende stageplaats bij een erkend leerbedrijf.
www.stagebox.nl

Het expertisecentrum handicap + studie heeft een e-learningmodule gemaakt over studenten met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). De module leert docenten over de belemmeringen die de student met ASS ervaart in de verschillende leeromgevingen en krijgt daarvoor oplossingen aangereikt in de vorm van quick wins en ideale situaties.
www.expertisemodule.nl.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel