CrossOvernieuws

Eerste Kamer stemt met minimaal verschil voor Wmo 2015 

De Eerste Kamer heeft dinsdag 8 juli 2014 na een debat met staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Plasterk (BZK) de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen. 37 senatoren stemden voor, 36 senatoren stemden tegen.

Het wetsvoorstel vervangt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en maakt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

Tijdens het plenaire debat, dat aanving op maandagavond 7 juli, werden door diverse woordvoerders zorgen geuit over de snelheid en omvang van de transitie en de (beperkte) financiële middelen voor gemeenten.

Senator Flierman (CDA) diende een motie in die de regering verzoekt voor 1 oktober 2014 afdoende waarborgen te creëren die moeten bijdragen aan het gegarandeerd continueren van de onafhankelijke cliëntondersteuning in alle gemeenten. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) gaf aan dat hij de motie ziet als ondersteuning van zijn beleid. Deze motie werd aanvaard en kreeg steun van 72 leden. Eén lid stemde tegen. 

Senator Barth (PvdA) diende een motie in die de regering verzoekt om bij het objectieve verdeelmodel voor de verdeling van het budget Wmo 2015 vanaf 2016 rekening te houden met sociaaleconomische, demografische en gezondheidsverschillen tussen de gemeenten. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) gaf aan dat hij deze motie heel verstandig acht en als ondersteuning van zijn beleid ziet. Deze motie werd aanvaard en kreeg steun van 62 leden. 11 leden stemden tegen. 

Senator Slagter-Roukema (SP) diende een motie in die de regering verzoekt de transitie van de Wmo naar gemeenten vooralsnog niet te koppelen aan een taakstellende bezuiniging en een definitieve beslissing over de omvang van de bezuiniging uit te stellen tot twee jaar na uitvoering van de transitie. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) ontraadde deze motie. Deze motie werd verworpen en kreeg steun van 25 leden. 48 leden stemden tegen. 

Senator Slagter-Roukema (SP) diende een tweede motie in die de regering verzoekt de invoering van de Wmo 205 uit te stellen tot 1 januari 2016 zodat de gemeenten in staat zijn aan alle hen door de wet opgelegde verplichtingen te voldoen. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) gaf aan dat er reeds veel aanvullende maatregelen zijn genomen om de transitie geleidelijker te maken en ontraadde de motie. Deze motie werd verworpen en kreeg steun van 32 leden. 41 leden stemden tegen.  

Bron: Eerste Kamer

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel