CrossOvernieuws

Premiekorting in plaats van werk-en mobiliteitsbonus

Een meerderheid stemt in met wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen. Om ouderen en gehandicapte werknemers aan werk te helpen, komt er een premiekorting en vervalt de bestaande werk- en mobiliteitsbonus. Hamer (PvdA) is tegen en ziet bovendien graag uitstel van stemming over het "gehaast behandelde" wetsvoorstel..

Ouderen en mensen met een vlekje aan het werk helpen? Minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zet in op verhoging van premiekorting bij het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden ouder dan 50 jaar en van mensen met een arbeidsbeperking. Ondernemers betalen zo minder sociale lasten, wat het aantrekkelijker moet maken om deze mensen in te lijven. Aanvankelijk had Kamp een werk- en een mobiliteitsbonus in petto. Die zijn echter geschrapt om de overheidsbegroting op orde te brengen..

Bonus
Hamer is tegen het wetsvoorstel. De minister voert een premiekorting in, maar schrapt de werk- en de mobiliteitbonus voor oudere werknemers. Juist door inkomensafhankelijke werkbonussen en een flexibele AOW zouden ook mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt eerder kunnen stoppen met werken. Waarom deze bonussen schrappen? Wat gaat het kabinet doen om ouderen aan het werk te helpen en langer te laten werken? Kamp begrijpt de teleurstelling, maar "de begrotingsproblemen hebben ons ingehaald".

Rouleren
Wat zijn de resultaten van de al genomen maatregelen om ouderen in dienst te nemen? Van den Besselaar (PVV) is niet optimistisch. Komt het niet simpelweg neer op het rouleren van ouderen: de ene eruit, de andere erin? Ook Ortega-Martijn (ChristenUnie) zet vraagtekens bij de doelmatigheid van financiële prikkels. En waarom pas een evaluatie van de maatregelen in 2019? Ulenbelt (SP) denkt dat vooral voor arbeidsgehandicapten een wettelijk quotum per bedrijf beter uitpakt..

Kooi
Volgens Koolmees (D66) vinden veel werkgevers het werken met werkloze arbeidsgehandicapten een te groot risico. Premiekorting kan werken, maar moeten ondernemers hierover niet beter geïnformeerd worden? Gaat de minister de effecten voor oudere arbeidskrachten van het wetsvoorstel monitoren? Koolmees ziet tevens soelaas in "een leven lang leren" en wil af van de "gouden kooi" voor oudere werknemers. Dat wil Kamp ook, want aanpassing van ontslagrecht brengt meer ouderen op een plek waar zij "maximaal productief" zijn..

Vlot
Dit wetsvoorstel maakt met het schrappen van werk- en mobiliteitsbonus een einde aan ondoelmatig beleid, stelt Klaver (GroenLinks). Uitbreiding van de premiekorting is echter niet voldoende om de arbeidsmarkt voor ouderen vlot te trekken. Ook Van Hijum (CDA) denkt dat de maatregel niet voldoende is om de arbeidsparticipatie van ouderen te vergroten. Moet de overheid hierbij niet het goede voorbeeld geven en een cultuuromslag bewerkstelligen? Wat denkt de minister bijvoorbeeld van een scholingsprogramma voor ouderen?.

De Kamer stemt op 21 juni over het wetsvoorstel en over de moties die bij dit debat zijn ingediend.

Bron: Tweede Kamer.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel