CrossOvernieuws

Leerlinggebonden financiering in het mbo

Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden krijgen een jaar extra voor de invoering van het wetsvoorstel passend onderwijs. Dit betekent dat de indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering (lgf) per 1 augustus 2014 wordt afgeschaft.

De lgf-middelen voor mbo-studenten (cluster 3 en 4) gaan per die datum over naar de mbo-instellingen. Deze overdracht van geldstromen in het nieuwe stelsel passend onderwijs kan personele gevolgen hebben. Doordat de overdracht een jaar later plaatsvindt, wordt personeel pas op z’n vroegst per 1 augustus 2014 boventallig.

Nieuwe bekostiging
De nieuwe bekostiging in het middelbaar beroepsonderwijs wordt naar verwachting eveneens een jaar later ingevoerd. De nieuwe invoeringsdatum wordt dan 1 januari 2015 in plaats van 1 januari 2014. Dit betekent dat het lgf-budget wordt bevroren op het niveau van het studiejaar 2013/2014. Voor de periode 1 augustus 2014 tot 1 januari 2015 worden de middelen over de instellingen verdeeld op grond van het gemiddelde lgf-bedrag dat de instellingen ontvingen over de studiejaren 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014. Vanaf het kalenderjaar 2015 worden de middelen verdeeld naar rato van de rijksbijdrage en toegevoegd aan het gehandicaptenbudget (lumpsum) van de mbo-instellingen.

Bron: Passend onderwijs.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel