CrossOvernieuws

Decentralisatie Begeleiding controversieel: de gevolgen

Volgens het Lente-akkoord was de decentralisatie van Begeleiding per 2013 al van de baan. Gisteren verklaarde de Tweede Kamer het Wmo-wetsvoorstel officieel controversieel.

Dat betekent dat het huidige parlement het wetsontwerp niet meer behandelt. Het is dus nu aan het volgende kabinet om de besluitvorming weer in gang te zetten. Wat zijn verder de gevolgen? Hieronder zetten we het op een rij.

Verwachting decentralisatie
We verwachten dat de decentralisatie van AWBZ-onderdelen naar de Wmo wordt doorgezet: er is een breed politiek draagvlak voor. Maar onduidelijk is nog:

  • Wanneer gedecentraliseerd gaat worden.
    (Halen we 2014 of wordt het 2015?)
  • Wat dan precies overgaat naar gemeenten.
    (Naast Begeleiding mogelijk ook Persoonlijke Verzorging.)
  • Onder welke randvoorwaarden de decentralisatie zal plaatsvinden.

Gemeenten: hoe verder?
Gemeenten zijn druk bezig met de voorbereidingswerkzaamheden, de vraag is hoe nu verder te handelen. De VNG adviseert een onderscheid te maken tussen:

a) De werkzaamheden die strikt te maken hebben met de transitie van Begeleiding: inrichten van loketten, ICT, scholing, voorbereiden burgercommunicatie, aanpassen van regelgeving e.d.
Het ligt voor de hand deze activiteiten 'on hold' te zetten.

b) De veranderings- en ontwikkelingsactiviteiten rond de Wmo in bredere zin (de transformatie): kennismaken met nieuwe aanbieders en doelgroepen, ontwikkelen van beleid en visie, verkennen van vernieuwingsmogelijkheden, nadenken over de toegang (loketten, indiceren), kantelen van de werkwijze, gemeentelijk opdrachtgeverschap.
Gemeenten doen er verstandig aan deze activiteiten voort te zetten. Daarbij zou de scope verlegd zou kunnen worden van specifiek Begeleiding naar de Wmo in bredere zin.

Financiën
De besluivorming over het macro-budget wordt opgeschort. Over het recente advies van de Algemene Rekenkamer (31 mei) hebben de VNG en de staatssecretaris van VWS geen bestuurlijk overleg meer.

Over de invoeringskosten (€ 80 miljoen, verdeeld over 2012 en 2013) moet nog overleg plaatsvinden. De VNG vindt dat de voorbereidingsmiddelen voor gemeenten behouden moeten blijven. Het ministerie van VWS beraadt zich op aan organisaties toegekende subsidies bedoeld voor de voorbereiding op de decentralisatie.

TransitieBureau
Een gezamenlijk TransitieBureau van VWS en de VNG ondersteunt gemeenten, aanbieders en cliëntenorganisaties. De werkzaamheden worden waarschijnlijk opgeschort.

VWS en de VNG blijven gemeenten ondersteunen bij de doorontwikkeling van de Wmo. De ontwikkelde kennisproducten blijven beschikbaar via vng.nl//begeleding en invoeringwmo.nl. De VNG en KING bekijken welke activiteiten zij kunnen ontwikkelen of voortzetten.

Inzet VNG
Het is van groot belang dat de voorbereidingsactiviteiten van gemeenten door kunnen gaan, zo heeft de VNG politieke partijen laten weten. Het nieuwe kabinet moet de decentralisatie zo snel mogelijk met kracht opnieuw in gang zetten.

De komende tijd richt de VNG zich op de inbreng bij de kabinetsformatie en mogelijk een Bestuursakkoord met het nieuwe kabinet. Uiteraard houden we gemeenten op de hoogte!

Meer informatie

Bron: VNG

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel