CrossOvernieuws

Antwoorden schriftelijk verslag naar Eerste Kamer

Minister Van Bijsterveldt (OCW) heeft de antwoorden op het voorlopig verslag bij de wetsvoorstellen passend onderwijs en de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) vandaag naar de Eerste Kamer gestuurd.

Het verslag gaat onder andere over de noodzaak van de kwaliteitsverbetering van het (v)so, de samenwerkingsverbanden, de zorgplicht van de scholen, het vergroten van de expertise van leerkrachten en de positie van de ouders. De minister licht ook toe op welke manier de bezuiniging ongedaan wordt gemaakt en hoe met de betreffende budgetten zal worden omgegaan. Verder gaat de minister in haar beantwoording nader in op het extra jaar dat is uitgetrokken voor de invoering van passend onderwijs. Het verslag is ter voorbereiding op de mondelinge behandeling van de wetsvoorstellen in de Eerste Kamer.

Aan de slag met inhoudelijke uitwerking passend onderwijs
De extra tijd geeft meer ruimte aan samenwerkingsverbanden in oprichting (swv’s) om passend onderwijs inhoudelijk verder uit te werken. Zij moeten daarover in gesprek gaan met ouders, personeel en gemeenten. Er wordt gewerkt aan een ondersteuningstraject om swv’s hierbij te helpen. Dit gebeurt in samenwerking met de sectororganisaties en in goede afstemming met de ouderorganisaties, vakorganisaties en gemeenten. Om de swv’s te faciliteren in het schooljaar 2012/2013 wordt de huidige subsidieregeling aangepast en verlengd. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet een swv in ieder geval een stappenplan of werkagenda hebben voor de schooljaren 2012/2013 en 2013/2014 over de inhoudelijke vormgeving van passend onderwijs. Op deze website vindt u hier binnenkort meer informatie over.

Acties voor samenwerkingsverbanden
Als het wetsvoorstel wordt aangenomen door de Eerste Kamer, zijn er op korte termijn verschillende activiteiten die de samenwerkingsverbanden moeten oppakken. Swv’s die aan de wettelijke eisen voldoen, kunnen zich laten registreren bij DUO. Ook wordt dit najaar het concept toezichtkader op de samenwerkingsverbanden gepubliceerd door de inspectie. Swv’s kunnen hun ondersteuningsplan ter toetsing voorleggen aan de inspectie. Het definitieve toezichtkader wordt in de zomer, op basis van de testperiode en gesprekken in het veld vastgesteld. Verder kunnen swv’s de reguliere scholen ondersteunen bij de huidige indicatiestelling voor (v)so/lgf. Op deze manier kan gekeken worden hoe reguliere scholen ondersteuning kunnen bieden zonder dat er een indicatie wordt aangevraagd.

Tijdspad
De verwachte planning voor de invoering van passend onderwijs ziet er als volgt uit:

  • Augustus 2012: publicatie wet passend onderwijs en de regio-indeling.
  • Schooljaar 2012/2013: inhoudelijke voorbereiding op de invoering van passend onderwijs: vormgeven aan de swv’s, inrichten van de ondersteuningsplanraad, vormgeven aan het ondersteuningsplan en overleg met gemeenten en ondersteuningsplanraad.
  • Uiterlijk 1 november 2013: inrichting rechtspersoon door swv.
  • Uiterlijk 1 februari 2014: voorleggen ondersteuningsplan aan de ondersteuningplanraad.
  • Uiterlijk 1 mei 2014: indiening eerste ondersteuningsplan bij inspectie door swv.
  • 1 augustus 2014: invoering zorgplicht, vervallen huidige swv’s en rec’s, nieuwe swv is verantwoordelijk voor toedeling extra onderwijsondersteuning, middelen reguliere schooldeel van de rugzak gaan naar swv (tenzij andere afspraken zijn gemaakt met (v)so-scholen (‘opting out’)), budgetten uit categorie ‘bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging’ naar swv’s.
  • 1 augustus 2015: nieuwe bekostiging volledig van start, start verevening, middelen ambulante begeleiding naar swv (wel verplichte herbesteding bij (v)so-scholen, tenzij is gekozen voor ‘opting out’). Dit geldt ook voor de budgetten preventieve en terugplaatsing ambulante begeleiding (PAB en TAB).
  • 1 augustus 2020: verevening is afgerond.

Vervolgprocedure
De Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Eerste Kamer bespreekt dinsdag 5 juni de vervolgprocedure van het wetsvoorstel.

Lees de memorie van antwoord van minister Van Bijsterveldt aan de Eerste Kamer.

Bron: Passend Onderwijs.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel