CrossOvernieuws

juni

28.06.12

Regio Lekstroom: indicatievrije jeugdzorgtrajecten in het voortgezet onderwijs
De stelselwijziging zorg voor jeugd en de stelselwijziging passend onderwijs hebben iets belangrijks gemeen. Beide stelselwijzigingen kunnen rekenen op brede steun vanuit het veld en vanuit de politiek. >

27.06.12

Concept verkiezingsprogramma's onder de loep
Met het oog op de verkiezingen houden veel politieke partijen binnenkort een congres. En dus zijn ook de eerste concept verkiezingsprogramma’s verschenen. >

27.06.12

Veldhuijzen van Zanten (VWS) start werkgroep betere hulp en ondersteuning autisme
Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) start een werkgroep ‘vanuit autisme bekeken’. Deze werkgroep gaat vanuit het perspectief van mensen met autisme bekijken wat er beter kan in de hulp en ondersteuning aan deze groep. >

27.06.12

Zzp-schap geschikt opstap naar arbeidsmarkt
De gedachte dat zelfstandig ondernemen zonder personeel mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt kansen geeft, is met cijfers onderbouwd. >

26.06.12

De decentralisaties, hoe nu verder?
VNG en KING hebben onlangs een krant gepresenteerd met een overzicht van de stand van zaken rondom de decentralisaties (werken naar vermogen, jeugdzorg en begeleiding). >

26.06.12

Groot deel PGB-houders raakt begeleiding kwijt
Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) voor begeleiding van minder dan tien uur per week raken die begeleiding ook kwijt in de door het Voorjaarsakkoord bijgestelde plannen. >

26.06.12

Reumapatiëntenbond stopt ermee
Het doek is gevallen voor de Reumapatiëntenbond. De patiëntenbond kan de financiering niet meer rond krijgen en zal aan het eind van dit jaar definitief de deuren sluiten. Tot die tijd worden enkel nog de lopende zaken afgehandeld. >

26.06.12

Samenwerking voor de inclusie van mensen met een beperking
Stichting SPZ, MEE Nederland en Disability Studies in Nederland gaan in de toekomst nauw samenwerken. >

25.06.12

De Krom lanceert 'digitale boekenkast' met vakliteratuur
Tijdens het Divosa Voorjaarscongres heeft staatssecretaris Paul de Krom een 'digitale boekenkast' gelanceerd met vakliteratuur voor sociale diensten. >

25.06.12

Programmaraad biedt handvatten voor werkgeversdienstverlening
De Eerste Kamer is onlangs akkoord gegaan met deWet SUWI. Dat betekent o.a. dat gemeenten en UWV voor het einde van dit jaar op regionaal niveau hun gezamenlijke werkgeversbenadering op orde moeten hebben. >

25.06.12

Scenario's voor 2025
Cedris is met de leden het project Agenda van de Toekomst gestart om de onzekere toekomst op lange termijn te verkennen en strategische opties te ontwikkelen, zodat men erop kan anticiperen in plaats van slechts reageren als het zover is. >

25.06.12

Terugblik op UWV-congres: het outsiderseffect van mensen met psychische klachten
Mensen met psychische klachten komen steeds moeilijker aan het werk. Hoe kunnen artsen, GGZ-hulpverleners, werkgevers en UWV voorkomen dat zij 'outsiders' worden? >

25.06.12

WWNV controversieel: gevolgen door pilots 4 en Tijdelijke wet pilot loondispensatie
Een groep pilotgemeenten onderzoekt of het instrument loondispensatie bijdraagt aan hogere arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. >

22.06.12

Kamerbrief met analyse van regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten
Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief met een analyse van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER). >

22.06.12

Telefoondienst voor doven en slechthorenden veilig gesteld
De telefoondiensten voor doven en slechthorenden die klant zijn van het bedrijf AnnieS worden voortgezet door Nwise. >

21.06.12

Beantwoording Kamervragen over wijziging Zorgverzekeringswet en AWBZ
Antwoorden van minister Schippers (VWS) op Kamervragen die tijdens het wetgevingsoverleg van 18 juni 2012 zijn gesteld. >

21.06.12

Premiekorting in plaats van werk-en mobiliteitsbonus
Een meerderheid stemt in met wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen. Om ouderen en gehandicapte werknemers aan werk te helpen, komt er een premiekorting en vervalt de bestaande werk- en mobiliteitsbonus. Hamer (PvdA) is tegen en ziet bovendien graag uitstel van stemming over het "gehaast behandelde" wetsvoorstel.. >

21.06.12

Subsidie sociale werkvoorziening ook na 2013 op peil
De rijkssubsidie per plek voor sociale werkvoorziening (SW-plek) blijft ook na 2013 €25.800. De verlaging van de rijkssubsidie naar €22.050 is van de baan. >

20.06.12

Budget voor transitie Begeleiding blijft beschikbaar voor gemeenten
Uit de junicirculaire voor gemeenten blijkt dat de € 32 miljoen voorbereidingsgeld voor 2013 in het gemeentefonds beschikbaar blijft. Voor de decentralisatie van Begeleiding bestaat breed draagvlak: bij gemeenten, aanbieders én cliëntenorganisaties. >

20.06.12

Divosa voorjaarscongres: sociale diensten pakken toch door
Op het Divosa Voorjaarscongres uitte staatssecretaris De Krom zijn teleurstelling over het feit dat de Wwnv controversieel is verklaard. >

20.06.12

Minister onderzoekt mogelijkheid verlenging kwalificatieplicht
Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de leeftijd voor de kwalificatieplicht te verhogen van 18 naar 23 jaar. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. >

20.06.12

Traject thuiszitters Voortgezet Onderwijs Noord gestart
Dagelijks gaan vele honderden kinderen van 12 jaar en ouder niet naar school. Ze zitten thuis omdat ze psychisch niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. >

20.06.12

Verzamelbrief aan gemeenten
Staatssecretaris De Krom (SZW) biedt de eerste Verzamelbrief 2012 aan aan alle gemeentebesturen. In deze eerste Verzamelbrief aan gemeenten van 2012 staat informatie over onder meer het Transitiebureau WWNV en de herstructureringsfaciliteit Wsw. >

18.06.12

Breed akkoord over toekomst geestelijke gezondheidszorg
Dubbele trendbreuk: zorg dichtbij de patiënt, aanzienlijke vermindering uitgavengroei >

18.06.12

E-coach helpt mensen diabetes en werk te combineren
Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft een nieuwe online cursus ontwikkeld voor mensen met diabetes die knelpunten ervaren in hun werk: ‘Diabetes en werk’. >

18.06.12

Opheffen zorgzwaartepakketten ramp voor patienten en wijken
In het Lenteakkoord schrappen de vijf politieke partijen drie van de zes zorgzwaartepakketten (ZZP) voor psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten. >

18.06.12

Slechte economie kost veel mbo'ers hun stage
De slecht draaiende economie raakt mbo-studenten nu ook in het onderwijs. Door de afname van banen neemt ook het aantal stageplekken af. >

18.06.12

Verhoging eigen risico; bezint eer ge begint
Maandag 18 juni spreekt de Tweede Kamer over de verhoging van het eigen risico. De CG-Raad is kritisch over de voorgestelde verhoging naar 350 euro en de bijbehorende compensatie. >

15.06.12

Eerste fusie sociale dienst en werkvoorziening
De gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden voegen per 1 januari 2013 de sociale dienst samen met de sociale werkvoorziening. De drie raden hebben groen licht gegeven voor de fusie van de twee gemeenschappelijke regelingen. >

15.06.12

Gemeenten en bedrijfsleven starten met prestatieladder socialer ondernemen
TNO heeft in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en SIRN (Stichting in- Return Nederland) een meetinstrument ontwikkeld waarmee objectief kan worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. >

15.06.12

Indicaties zware jeugdzorg in vijf jaar bijna verdubbeld
Van 2005 tot 2010 is het aantal jongeren dat een gespecialiseerde vorm van jeugdzorg nodig heeft verdubbeld. >

15.06.12

MBO'ers ontevreden over stage
Volgens de initiatiefnemers van de monitor, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), zouden de stagebegeleider en de schoolbegeleider van de mbo-student elkaar drie keer moeten zien of spreken gedurende de stageperiode. >

14.06.12

Europa in actie: wij kunnen aan het werk!
Nieuwe werkgelegenheid voor personen met een verstandelijke handicap. >

14.06.12

Gemeenten legden 675 miljoen toe op bijstand
Gemeenten hebben vorig jaar in totaal 675 miljoen euro moeten toeleggen op de bijstand, omdat het aantal werklozen steeg en het Rijk heeft gesneden in het budget. >

13.06.12

Lessen over samenwerken bij decentralisaties
Onderhandelen over een verzonnen, maar levensechte casus. Waar loop je als wethouder tegenaan? Welke lessen kun je trekken? >

13.06.12

Puberruil extra over pubers met een visuele beperking
In samenwerking met Bartiméus Sonneheerdt zendt de KRO twee afleveringen uit van Puberruil Xtra waarin pubers met een visuele beperking de hoofdrol spelen. Zij ruilen met pubers zonder visuele beperking. >

13.06.12

Regionaal arbeidsmarktbeleid meer richten op werkgever
Werklozen kunnen pas met succes naar een baan in het bedrijfsleven worden bemiddeld als werkgevers goede ondersteuning krijgen en hun risico’s worden beperkt. >

12.06.12

Eurofound news: jongeren die niet meedoen gevaar sociaal isolement
In the midst of the economic crisis, Europe’s young people are facing a crisis of their own. The group of most concern is the so-called NEETs, young people ‘not in employment, education or training’. These individuals run a high risk of falling out of the system, becoming isolated from society and left behind. >

12.06.12

Inclusie: een kwestie van attitudes?
Onderzoek naar de acceptatie van leerlingen met leerlinggebonden financiering in het reguliere basisonderwijs. Interessante conclusies in dit promotieonderzoek van Ank de Boer. >

12.06.12

MOVISIE participatieprijs: arbeidsparticipatie
De MOVISIE Participatieprijs bekroont jaarlijks een project dat de participatie van kwetsbare groepen bevordert. De Participatieprijs is de opvolger van de MOVISIE Diversiteitsprijs. >

12.06.12

Door uw beperking veel geld kwijt? Vertel uw verhaal!
De CG-Raad en Platform VG willen samen met de ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) tien uitgebreide portretten maken van mensen die veel meerkosten hebben door hun ziekte of beperking. >

11.06.12

Geef gemeenten de ruimte voor succesvolle decentralisaties
De decentralisaties Wmo/AWBZ, Jeugdzorg en Werken/sociale werkvoorziening raken elkaar waar het uiteindelijk om gaat: in de gemeenten en bij de burgers. >

11.06.12

Onbeperkt succesvol
Wie kan meedoen, moet ook meedoen", vindt demissionair staatssecretaris Paul de Krom (VVD). "Het wetsvoorstel voor de Wet Werken naar Vermogen wordt niet meer voor de verkiezingen behandeld, maar dat is een gemiste kans. We willen mensen met een beperking stimuleren aan de slag te gaan. Welke coalitie er ook komt, de huidige situatie is onhoudbaar." >

11.06.12

PostNL Pakketten biedt 1.200 arbeidsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
PostNL Pakketten helpt de komende twee jaar 1.200 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag. Dat hebben PostNL en Locus afgesproken. >

11.06.12

Prokkelaars doen goede zaken bij staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten
Vijf prokkelaars hebben vandaag goede zaken gedaan tijdens een bezoek aan staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten. Zowel Mark, Nico, Caron, Diane als Surai ging met een afspraak of toezegging in de tas weer naar huis. >

08.06.12

Decentralisatie Begeleiding controversieel: de gevolgen
Volgens het Lente-akkoord was de decentralisatie van Begeleiding per 2013 al van de baan. Gisteren verklaarde de Tweede Kamer het Wmo-wetsvoorstel officieel controversieel. >

08.06.12

Financiele gevolgen niet doorgaan Wet werken naar vermogen
De financiële gevolgen van het Lente-akkoord voor het dossier Werken naar Vermogen worden langzaam duidelijk. Een deel van het ontstane gat als gevolg van het niet doorgaan van het wetsvoorstel wordt gedekt uit de herstructureringsfaciliteit. >

08.06.12

Passend onderwijs, ja maar
Je moet kinderen met een beperking niet wegstoppen in speciaal onderwijs. Ze moeten gewoon meedoen, maar liever niet op de school waar ik les geef of waar mijn kinderen heengaan. Passend Onderwijs vereist aanpassing, van leraren, ouders en leerlingen. >

07.06.12

Behoud het pgb: verbeter, vereenvoudig en integreer het!
Behoud het pgb, verbeter, vereenvoudig en integreer het. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van het onderzoek 'Persoonsgebonden budget, Eigen Regie en Empowerment' dat vandaag is gepubliceerd. >

07.06.12

Controversiele onderwerpen zorg bekend
De Tweede Kamer heeft tijdens de stemmingen op 5 juni de voorstellen van de vaste commissies overgenomen en de overheveling begeleiding AWBZ naar Wmo, de Beginselenwet AWBZ-zorg (BAZ), de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) en de Wet werken naar vermogen (WWNV) controversieel verklaard. >

07.06.12

Eerste Kamer stelt extra vragen
De vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Eerste Kamer heeft behoefte aan een tweede ronde in de schriftelijke voorbereiding op de wetsvoorstellen passend onderwijs en kwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs. >

07.06.12

Special Heroes Day sluiten succesvol schooljaar af
Sportstimuleringsprogramma leerlingen speciaal onderwijs breidt verder uit. In de maand juni vinden voor diverse scholen in het speciaal onderwijs de Special Heroes Days plaats. >

07.06.12

Tijdens Prokkeldagen duizenden mensen actief in Nederland
Morgen starten de Prokkeldagen 2012. Op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 juni vinden er verspreid over het hele land zo'n 250 Prokkels plaats. Een deskundige jury heeft uit al deze ontmoetingen 10 Prokkels genomineerd voor de Gouden Prokkel. >

06.06.12

InterventieCalculator nieuwe rekentool voor gemeenten
De InterventieCalculator meet maatschappelijke kosten en baten van interventies naar werk. Dienstverlening aan inwoners/gezinnen met meervoudige problemen. Om die te verbeteren kunnen gemeenten, vooruitlopend op de transities, de decentralisaties rond zorg en werk benutten. >

06.06.12

VNG en KING slaan de handen ineen voor stevige ondersteuning van gemeente
De ondersteuning van kwetsbare burgers komt steeds meer bij gemeenten te liggen. Denk daarbij aan de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet werk en bijstand en binnenkort de jeugdzorg. >

05.06.12

Bovenlokale samenwerking jeugdzorg verloopt voorspoedig
Geen enkele gemeente bereidt zich 'op eigen houtje' voor op de decentralisatie van de jeugdzorg. Alle gemeenten participeren in regionale samenwerkingsverbanden gericht op de transitie, inclusief de bovenlokale uitvoering. >

05.06.12

Werktop verenigt ondernemers en gemeente in Zoetermeer
Donderdag 31 mei vond de Werktop plaats, een grote conferentie over de arbeidsmarkt. Zo’n 240 ondernemers uit Zoetermeer en omgeving spraken over de nieuwe Zoetermeerse aanpak op de arbeidsmarkt. >

04.06.12

Antwoorden schriftelijk verslag naar Eerste Kamer
Minister Van Bijsterveldt (OCW) heeft de antwoorden op het voorlopig verslag bij de wetsvoorstellen passend onderwijs en de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) vandaag naar de Eerste Kamer gestuurd. >

04.06.12

Leerlinggebonden financiering in het mbo
Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden krijgen een jaar extra voor de invoering van het wetsvoorstel passend onderwijs. Dit betekent dat de indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering (lgf) per 1 augustus 2014 wordt afgeschaft. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel