CrossOvernieuws

Mensen met beperkingen nu al in de knel door WWNV

De eerste schadelijke gevolgen van de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) zijn nu al zichtbaar. De VGN krijgt namelijk steeds meer meldingen dat sociale werkplaatsen mensen met een beperking ontslaan.

Hierdoor komen deze mensen, die gebruikmaken van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), zonder arbeidsmatige dagbesteding thuis te zitten. Dit levert schrijnende situaties op. De VGN pleit er bij de Tweede Kamerleden voor dat deze Wsw'ers gebruik kunnen maken van begeleiding en dagbesteding. Volgende week behandelt de Tweede Kamer de Wet Werken Naar Vermogen.

Met de WWNV wordt er fors bezuinigd op de sociale werkvoorziening. Een aantal sociale werkplaatsen speelt hier al op in door tijdelijke contracten niet meer te verlengen. De ontslagen Wsw'ers behouden de Wsw-indicatie en komen op een wachtlijst voor een Wsw-dienstverband te staan. Deze Wsw-indicatie geldt echter als contra-indicatie voor arbeidsmatige dagbesteding. Hierdoor kunnen gehandicaptenzorginstellingen geen dagbesteding of begeleiding bieden om deze mensen met beperkingen op te vangen.

Kwetsbare groep
Het gaat hier om werknemers met een blijvende zorgvraag, zoals mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met een verstandelijke beperking, soms met (ernstige) gedragsproblemen (LVG/SGLVG). Voorkomen moet worden dat deze kwetsbare groep overdag zonder begeleiding thuis komt te zitten en in een isolement terecht komt of voor overlast gaat zorgen.

Ook daalt het vaardigheidsniveau van deze mensen snel als ze thuis komen te zitten, waardoor binnen een half jaar tot een jaar weer een ABWZ-opname nodig kan zijn. Met alle kosten die daaraan verbonden zijn.

Gevaren en risico’s
Als er een duidelijke structuur in de dag ontbreekt, bestaat kans op loslating of zelf omkering van het dag/nachtritme. Door verveling bestaat de kans op toename van roken, drinken of gebruik van verdovende middelen en de daaraan verbonden maatschappelijke overlast en criminaliteit. Mogelijk moet er dan meer geld worden uitgeven terwijl er minder inkomsten zijn. Ook dreigt er verwaarlozing van zichzelf: “Wat morgen kan, hoeft vandaag niet, ik heb toch niets te doen”.

De woonvoorziening waar de cliënten vaak wonen heeft geen mogelijkheden om in de extra begeleidingsbehoefte te voorzien, doordat er geen indicatie (en budget) is voor begeleiding overdag. Dat is een probleem, juist omdat voorspelbaar is dat gebrek aan ondersteuning op langere termijn kan leiden tot een veel zwaardere begeleidingsbehoefte.

Bij jonge vrouwen die vanwege hun verstandelijke beperking vaak gemakkelijk beïnvloedbaar zijn, spelen ook andere risico’s dan verslaving of criminaliteit een rol. Zij zijn zeer kwetsbaar voor loverboys en de kans is zeer reëel dat zij zonder structurele begeleiding in de prostitutie terechtkomen.

Waar pleiten wij voor?
De VGN krijgt vanuit haar achterban signalen dat werknemers na ontslag bij de Wsw tussen wal en schip terechtkomen. Gemeenten bieden deze kwetsbare cliënten niet direct een ander ondersteuningstraject /dagbesteding aan. Wij vinden dat gemeenten er alles aan moeten doen om de toegang tot dagbesteding te bewerkstellingen om te voorkomen dat deze mensen thuis komen te zitten. Net zoals in de Wmo zou voor deze kwetsbare groep een specifieke inspanningsverplichting of doelstelling kunnen worden opgenomen in de wet.

Gemeenten zouden verplicht moeten worden om in hun rapportages aan de overheid specifiek aan te geven op welke wijze zij de ondersteuning aan deze mensen met een beperking hebben ingevuld. Tevens zouden de resultaten (aantallen mensen die werkelijk begeleiding krijgen) specifiek hierbij moeten worden vermeld. Zo kan worden bezien of gemeenten hun verantwoordelijkheid oppakken. Hiermee wordt aangesloten bij de bestuurlijke verantwoordelijkheid die de gemeenten hebben, terwijl de Tweede Kamer ook in staat is om de ontwikkelingen te monitoren en waar nodig bij te sturen.

Behandeling Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33 161) in de Tweede Kamer op woensdag 18 april om 10.15 uur en op donderdag 19 april om 10.45 uur.

Bron: VNG

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel