CrossOvernieuws

Afspraken budgetverdeling Wwnv over gemeenten bekend

In de Nota naar aanleiding van het verslag meldt de staatssecretaris onder meer wat hij rond de budgetverdeling met de VNG heeft afgesproken. Op verzoek van de VNG is getracht de herverdeeleffecten voor gemeenten zo klein mogelijk te houden.

Het (ongeoormerkte) Wwnv budget per gemeente bestaat uit drie bestanddelen met elk een eigen verdeelsleutel:
1. middelen voor de Wsw-werknemers die voor 1 januari 2013 zijn ingestroomd (Wsw zittend bestand). Het voornemen is deze te baseren op actuarieel berekende uitstroom. Op basis daarvan wordt individueel per gemeente een resterend aantal Wsw-werkplekken berekend. Door de geprognosticeerde uitstroom van het bestand aan te laten sluiten bij de werkelijke uitstroom ontstaat maximale zekerheid voor gemeenten. Omdat bij kleine gemeenten uitstroom (en afwijkingen van de actuariële berekening) sterk afhangt van het toeval en grote gevolgen heeft, krijgen die een aparte positie. Gekozen is voor de groep gemeenten die in 2012 een taakstelling van minder dan 100 arbeidsjaren had. Voor hen bevat het model een dempingmechanisme: de voorspelde afbouw van het aantal arbeidsjaren werkt voor hen met een jaar vertraging door in de verdeling van de middelen voor het zittend bestand.

2. de middelen voor Wsw-werknemers die na 31 december 2012 zijn ingestroomd (Wsw nieuwe instroom). De regering neemt zich voor deze verdeelsleutel vast te stellen op eenderde van de berekende Wsw-uitstroom. Dit sluit aan bij de verordeningsplicht van gemeenten om minstens één op de drie vrijgekomen plekken beschikbaar te stellen en op te vullen met nieuwe instroom.

3. middelen voor de kosten van de re-integratievoorzieningen als geregeld in de WWNV en de IOAW en IOAZ. Deze verdeelsleutel blijft in 2013 en 2014 hetzelfde als in de bestaande situatie. Doordat de criteria voor de toetreding tot de Wajong en de Wsw worden aangescherpt, neemt de instroom bij gemeenten toe, maar het effect op (herverdeling van) de totale doelgroep van gemeenten blijft de eerste jaren beperkt. VNG en Divosa worden met ingang van 2013 betrokken bij de afgesproken herziening van deze verdeelsleutel. Die herziening geldt vanaf het jaar 2015.

Bron: Cedris.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel