kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 79 resultaten

(Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar
Het Verwey-Jonker Instituut heeft een interdepartementaal onderzoek uitgevoerd naar de hulpverlening aan jongeren uit de jeugdzorg die 18 jaar.. >

Aanspraak op AWBZ-zorg: CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP's en zorgomvang: Nederland
Met de rapportage 'Aanspraak op AWBZ-zorg' biedt het CIZ een overzicht van de aanspraak op AWBZ-zorg op een bepaald moment. Het gaat hierbij.. >

Advies positionering van de JGZ in het nieuwe stelsel van de zorg voor jeugd
De Regering bereidt een stelselherziening voor de jeugdzorg voor. In het Regeerakkoord kondigt zij aan dat alle zorg voor jeugd onder.. >

Afstemming in de zorg rond chronische aandoeningen; Terugblik 2010
In dit rapport wordt teruggeblikt op het onderzoek Afstemming in de zorg (Algemene Rekenkamer, 2006). Dit onderzoek werd gepubliceerd richtte zich.. >

Agenda voor de zorg: Aanbod aan politiek en samenleving van het zorgveld
Dit aanbod aan de politiek en de samenleving bestaat uit een samenhangende en ambitieuze agenda met concrete voorstellen op negen thema's om.. >

Anbulante zorg: Concept 1 december 2008
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de opdracht van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin een analyse te maken van de huidige ambulante.. >

Astma Fonds
Het Astma Fonds is zowel een fonds als een patiëntenvereniging. Het Astma Fonds behartigt de belangen, geeft informatie, susidieerd.. >

AWBZ-zorg op school of opleiding: Brochure voor (ouders van) leerlingen of studenten met een beperking
In 2009 is de zogeheten pakketmaatregel in werking getreden. Eén van de maatregelen is het samenvoegen van de functies Ondersteunende en.. >

Bouwstenen voor het sociale domein: Kennis voor de verknoping van zorg, participatie en werk
Gemeenten staan aan de vooravond van een grote, drieledige decentralisatieoperatie in 2014 en 2015. Het kabinet wil taken en verantwoordelijkheden.. >

Bovenlokale samenwerking bij zorg voor de jeugd
Deze handreiking biedt overzicht en helpt bij het maken van inhoudelijke keuzes in de samenwerking op het terrein van jeugdzorg. Beschikbare.. >

Branchemonitor ondersteuning informele zorg 2010/2011
Deze monitor geeft een beeld van de sector ondersteuning informele zorg 2010/2011. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers geven samen tachtig procent.. >

Cliëntenmonitor langdurige zorg: Veranderende toegang tot de AWBZ: ervaringen van zorgvragers en cliënten najaar 2010
Gezamenlijke cliëntenorganisaties monitoren in 2009-2010 de veranderingen in de AWBZ. De aandacht is vooral gericht op gevolgen voor mensen met.. >

Cliëntenmonitor langdurige zorg: Veranderende toegang tot de AWBZ ervaringen van zorgvragers en cliënten in 2009
Gezamenlijke cliëntenorganisaties monitoren in 2009-2010 de veranderingen in de AWBZ. De aandacht is vooral gericht op gevolgen voor mensen met.. >

Cocreatief ondernemen: Kansen voor zorg en welzijn
Samen met iedereen die ermee te maken heeft wensen en knelpunten in kaart brengen. Innovatieve ideeën laten opborrelen. Met elkaar oplossingen.. >

Combinaties van zorg bij jeugdigen : rapport
Het onderzoek kent drie onderzoeksdoelen: (1) het analyseren van de samenhang tussen de verschillende regelingen voor jeugdigen met een zorgvraag.. >

De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep is een organisatie voor 24-uurs zorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen. Professionals bieden een programma op maat dat.. >

De jeugd een zorg: Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007
In 2007 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ramings- en verdeelmodel voor de geï.. >

Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg
Dit artikel beschrijft het empowermentparadigma en stelt het voor als bruikbaar kader om de concepten van sociale insluiting en moderne zorg in te.. >

Familie en de ggz: Uitkomsten van de enquête familiebeleid Meld je zorg
In de periode van 16 juni 2011 tot en met 20 september 2011 heeft het Meldpunt Meld je Zorg van het Landelijk Platform GGz, een enquête.. >

Gebrekkige indicatiestelling en samenwerking bedreiging voor kwaliteit van zorg voor licht verstandelijk gehandicapten
Volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVG) vormen een kwetsbare groep in onze samenleving niet zozeer door hun beperkte intellectueel.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!