kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-18 van 18 resultaten

Aan de slag: Arbeidstoeleiding voor VSO-leerlingen
Veel leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of de praktijkscholen behoren tot de groep instromers voor de Wajong. Vernieuwingen in.. >

Aan het werk! Op weg naar meer duurzame arbeidsparticipatie voor Wio-Jongeren.
Op basis van een analyse van 84 relevante documenten en een beschrijving van vijf UWV netwerken is een plan ontwikkeld dat bij uitvoering voor 50.. >

Agenda (V)SO Passend Onderwijs
Op basis van de jaarlijkse rapportages van de inspectie in het Onderwijsverslag en eigen onderzoek en monitoring door de landelijke verenigingen en.. >

Arbeidstoeleiding binnen het VSO onderwijs: Resultaten van een inventarisatie onder scholen
Dit rapport doet verslag van een verkennend en inventariserend onderzoek op het terrein van arbeidstoeleiding van schoolverlaters. Het is ondoenlijk.. >

Arbeidstoeleiding en de Wajong: een estafette? ; Een onderzoek naar de visie en werkwijze van VSO- en PRO-scholen
Dit rapport omvat de resultaten van een onderzoek naar de visie en werkwijze van scholen ten aanzien van arbeidstoeleiding en de Wajong. De instroom.. >

Goed werknemerschap: schoolverlaters Pro en VSO
Met dit rapport wordt aandacht gevraagd voor de jaarlijks ongeveer 1.500 schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs.. >

Kasteel Baexem
Het realiseren van twee kleinschalige trainingsvoorzieningen op een reguliere bedrijfslocatie, voor het toeleiden van gedragsmoeilijke jongeren naar.. >

Kingmaschool
De Kingmaschool is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (VSO-ZMLK). >

Klaar voor het werk?: Onderzoek naar arbeidsmarktkwalificerende activiteiten in VSO en Praktijkonderwijs
In dit onderzoek is nagegaan welk arbeidsmarktkwalificerend aanbod scholen voor VSO en Praktijkonderwijs (PrO) hun leerlingen bieden, hoeveel.. >

Mulock Houwer: ATC Amersfoort
Het opzetten van een Arbeidstraining & Coaching Centrum (ATC) in Amersfoort. Dit met het doel om jongeren uit het VSO, het praktijkonderwijs en.. >

REC Groot Gelre
Het REC Groot Gelre is een samenwerkingsverband van bijna 20 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Gelderland.. >

Samenvatting Protocol ERWD2
Het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie vo afgekort ERWD2 is ontwikkeld voor de integrale aanpak van (Ernstige) RekenWiskunde.. >

Sociale participatie van jonge mensen met een visuele beperking in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het regulier voortgezet onderwijs (RVO) en na het afronden van het VSO.
Deze M-these beschrijft het onderzoek naar de sociale participatie van jongvolwassenen met een visuele beperking die altijd regulier onderwijs.. >

Steendam, Freerk Drs.
Onderwijskundige met orthopedagogische en arbeidsdeskundige kwaliteiten, adviseur en beleidsmaker voor de terreinen beroepsonderwijs, speciaal en.. >

Stichting Werkwijs: Leerwerkbedrijf Langerlust
Het opzetten van een nieuw leerwerkbedrijf op een unieke locatie aan de rand van de Gaasperplas. Het bieden van intensief begeleide leerwerkplekken.. >

Transitiepraktijken vso: Een overzicht van de transitie-activiteiten van scholen voor VSO
Het grootste deel van de jongeren met een beperking op weg naar hun volwassenheid neemt deel aan het speciaal onderwijs. Het is dan ook op die plek.. >

Uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs. Herhaalde meting; Onderzoeksrapportage
Ten behoeve van het wetgevingstraject binnen OCW is in 2010 door het kennisinstituut PON een quickscan uitgevoerd naar het landelijk aanbod van de.. >

Werknemer in opleiding, leren met perspectief ; WIO
Leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs hebben ondersteuning nodig bij de voorbereiding en toeleiding naar de.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!