kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 20 resultaten

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011
De normbedragen voor voorzieningen, als bedoeld in: - artikelen 34a en 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, - artikel 2:22 en 2:23.. >

Cumulatieve effecten van bezuinigingen voor jeugdigen in de gemeente Amsterdam: Een quickscan uitgevoerd in mei 2011
Het Rijk bezuinigt in de periode 2010-2014 op verschillende voorzieningen voor jeugdigen. De gemeente Amsterdam vreest dat de cumulatie van.. >

Een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Meedoen naar vermogen, belonen van inzet
In deze notitie schetst Divosa de contouren en argumenten voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat heeft twee.. >

Gebruikerstoets: studeren met een handicap 2008; Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling
Om de knelpunten en mogelijke aanpassingen van de studenten met functiebeperkingen in kaart te brengen, is in samenwerking met het expertisecentrum.. >

Ik heb wat, krijg ik ook wat?: Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte
Deze brochure biedt een overzicht van alle bestaande regelingen voor mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd. U leest welke.. >

MEE
MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. Daar werken deskundige.. >

Monitor Arbeidsmarkt: September 2012
Deze editie van de Monitor Arbeidsmarkt is ingedeeld in drie thematische hoofdstukken: 1) werkgelegenheid, werkloosheid en arbeidsmarktmaatregelen.. >

Onbelemmerd studeren: Beleid en voorzieningen voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs
De toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs is een groot goed: iedereen die over capaciteiten beschikt om een opleiding te volgen, moet.. >

Onderwijs aan leerlingen met beperkingen in Europa (Deel 2): Voorzieningen in het onderwijs na de basisschool. Thematische Uitgave
Voorzieningen in het onderwijs na de basisschool geeft een overzicht van de relevante informatie die het European Agency for Development in Special.. >

Passend onderwijs voor iedereen: De huidige regelingen van de bekostiging zorg in PO, VO, (V)SO en MBO.
Met de aangekondigde komst van passend onderwijs in 2012 wordt de bekostiging van de zorg ingrijpend gewijzigd. Daarom is het zinvol de huidige.. >

Perceptie van en wensen voor één regeling onderkant arbeidsmarkt: Onderzoek onder wethouders, gemeentelijke directeuren en directeuren van SW-bedrijven
RadarAdvies heeft op eigen initiatief een representatieve enquête gehouden onder degenen die één regeling voor de onderkant van de.. >

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van15 januari 2008, nr. JOZ/94546, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap ; artikelen en toelichting >

Samenhang en coõrdinatie in de ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen
In dit rapport wordt, op verzoek van het Ministerie van VWS, een inventarisatie gemaakt van de actuele stand van zaken, afgezet tegen de reeds.. >

Stand van zaken van de sociale zekerheid: Overzicht 1 januari 2011
In deze brochure wordt een algemeen overzicht met bedragen gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Iedereen die in.. >

Statistische Tijdreeksen UWV 2011: Wetgeving en volume-ontwikkeling van werknemersverzekeringen, zelfstandigenverzekering en sociale voorzieningen in historisch perspectief.
De Statistische tijdreeksen is een naslagwerk dat de lezer inzicht geeft in de ontwikkelingen van het volume van de sociale verzekeringen en in de.. >

Studeren met een functiebeperking 2012: De relatie tussen studievoortgang, studieuitval en het gebruik van voorzieningen: Eindmeting onderzoek 'Studeren met een functiebeperking'
Voor u ligt het eindrapport over studeren met een functiebeperking. Het onderzoek is gestart in 2008 met een eerste meting onder eindexamencohort.. >

Toekomstschets inrichting sociaal domein: arbeidstoeleiding van multiprobleemcliënten centraler
Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van de verzorgingsstaat. Dit gaat gepaard met een aantal grote decentralisaties.. >

Toename gebruik ondersteuning voor jongeren met een gezondheidsbeperking
Waarom neemt de groep kinderen/jongeren met een fysieke, verstandelijke en/of psychische beperking, die gebruik maakt van extra ondersteuning op het.. >

Verkeerd verbonden: Naar houdbare voorzieningen voor jeugdigen
De taskforce richt zich in deze publicatie op drie specifieke maatregelingen te weten: 1. Invoering van een LVG-protocol voor cliënten met.. >

World report on disablity
The first ever World report on disability, produced jointly by WHO and the World Bank, suggests that more than a billion people in the world today.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!