kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 21 resultaten

Advies naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs
In dit advies reageert de Onderwijsraad op de aankondiging door de minister van Onderwijs van een Actieplan Beter Presteren voor het voortgezet.. >

CED-groep
De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang of het onderwijs. Dat gebeurt.. >

De Berkenschutse
De Berkenschutse is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De school maakt samen met het Epilepsie Centrum Kempenhaeghe onderdeel uit van.. >

De werking van de Leerlinggebonden Financiering in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs : Samenvatting van de resultaten
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de werking van de Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF) in het basisonderwijs en.. >

Dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs: herhaalde meting
In het voorjaar van 2012 voerde KPC Groep een quickscan uit onder alle scholen voor voortgezet ondeerwijs. Deze quickscan is een herhaling van het.. >

Gedeelde zorg: Zorg in en om het onderwijs in de gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht heeft de ambitie om samen met de relevante partners een sluitende zorgstructuur in en om het onderwijs te realiseren. Zijn.. >

Leerlingenzorg en ZATs in het voortgezet onderwijs 2011
Dit rapport omvat de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs en de samenwerking tussen de.. >

Monitor ouderbetrokkenheid in het po, vo en mbo: Tweede meting
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Ecorys onderzoek gedaan naar de school-ouderbetrokkenheid in het primair.. >

Onderwijs aan leerlingen met beperkingen in Europa (Deel 2): Voorzieningen in het onderwijs na de basisschool. Thematische Uitgave
Voorzieningen in het onderwijs na de basisschool geeft een overzicht van de relevante informatie die het European Agency for Development in Special.. >

Onderwijs en handicap
Geeft ouders, leerkrachten en jongeren informatie over studeren en het naar school gaan met een zichtbaren en onzichtbare handicap. Zowel voor.. >

Oudersvo
Deze site is speciaal bestemd voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs. U vindt hier informatie over het Nederlandse onderwijssysteem.. >

Over de grenzen van de leerkracht: Passend onderwijs in de praktijk
In aanvulling op de gebruikelijke wetenschappelijke evaluaties van de ECPO is bij deze publicatie gekozen voor een journalistieke verkenning om een.. >

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen: Ervaren docenten uit het voortgezet onderwijs aan het woord
In dit rapport zijn docenten aan het woord docenten die veel kennis hebben over en ervaring hebben met Passend onderwijs. Zij vertellen hoe zij in.. >

Past het onderwijs?: Inventarisatie van ervaringen van jongeren met een beperking in het basis- en voortgezet onderwijs,
De invoering van Passend Onderwijs is een proces dat 'van onderop' wordt ingevoerd. Er zijn diverse veldinitiatieven en experimenten gestart.. >

Praktijkonderwijs kennisnet
Informatie voor leerlingen in het praktijkonderwijs over wonen, werken en vrije tijd. >

Re-integratie en herplaatsing van werknemers in het primaire en voortgezet onderwijs die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard
Ook binnen het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) heeft men te maken met een groeiend aantal 35-minners (Mensen die minder dan 35.. >

Samenvatting Protocol ERWD2
Het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie vo afgekort ERWD2 is ontwikkeld voor de integrale aanpak van (Ernstige) RekenWiskunde.. >

Sociale participatie van jonge mensen met een visuele beperking in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het regulier voortgezet onderwijs (RVO) en na het afronden van het VSO.
Deze M-these beschrijft het onderzoek naar de sociale participatie van jongvolwassenen met een visuele beperking die altijd regulier onderwijs.. >

Uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs. Herhaalde meting; Onderzoeksrapportage
Ten behoeve van het wetgevingstraject binnen OCW is in 2010 door het kennisinstituut PON een quickscan uitgevoerd naar het landelijk aanbod van de.. >

Voortijdige schoolverlaters: Aanleiding en gevolgen
Het rapport is gebaseerd op onderzoek onder voortijdige schoolverlaters van het schooljaar 2007/2008. In dit schooljaar verlieten in totaal 46.800.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!