kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 198 resultaten

35-min op weg naar werk: De arbeidsmarktpositie van 35-minners vanaf 2006
Uit het onderzoek blijkt dat het percentage 35-minners dat werkt, de afgelopen jaren is gestegen. Onder 35-minners worden werknemers verstaan die.. >

Aanbod van arbeid 2012
De overheid heeft voor haar arbeidsmarktbeleid informatie nodig over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Veel van de huidige discussies over de.. >

Aansluiting vraag en aabod laaggeschoold werk: Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders; eindrapportage
De vraag naar en het aanbod van laaggeschoold werk vinden elkaar niet altijd in Nederland. Het grote aantal arbeidsmigranten uit Midden- en Oost.. >

Aanspraak op AWBZ-zorg: CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP's en zorgomvang: Nederland
Met de rapportage 'Aanspraak op AWBZ-zorg' biedt het CIZ een overzicht van de aanspraak op AWBZ-zorg op een bepaald moment. Het gaat hierbij.. >

Active inclusion of young people with disabilities or health problems
This Eurofound study examines the situation of young people with health problems or disabilities in 11 countries (Denmark, Finland, France, Germany.. >

Advies Meedoen zonder beperkingen : Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten
De Sociaal Economische Raad formuleert voorstellen om de participatie van Wajongers en jongeren met functiebeperkingen in brede zin te stimuleren.. >

Afstemming in de zorg rond chronische aandoeningen; Terugblik 2010
In dit rapport wordt teruggeblikt op het onderzoek Afstemming in de zorg (Algemene Rekenkamer, 2006). Dit onderzoek werd gepubliceerd richtte zich.. >

Alle handen thuis: Hoe werkt dat in de praktijk?
De peiling "Alle Handen Thuis" werd, als onderdeel van de AWBZ-monitor, in oktober en november 2010 door de CG-Raad uitgevoerd. Het.. >

Alle hens aan dek: Niet-werkenden in beeld gebracht
Deze publicatie geeft onder meer antwoord op vragen als: welke groepen maken geen deel uit van de beroepsbevolking, terwijl ze daar potentieel wel.. >

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010
De monitor „Allochtonen op de arbeidsmarkt„ analyseert elk kwartaal de CBS-cijfers over de werkloosheid van allochtonen. Deze monitor.. >

Analyse evc
In vervolg op het convenant uit 2006 is op 12 juni 2012 een nieuw convenant ondertekend door de Stichting van de Arbeid en de overheid (de.. >

Arbeidsgehandicapten 2006 : Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening
In 2006 waren er bijna 1,7 miljoen mensen van 15-64 jaar die vonden dat zij door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd werden in.. >

Arbeidsmarktanalyse 2010
Ook dit jaar presenteert de RWI zijn jaarlijkse visie op de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze Arbeidsmarktanalyse heeft steeds een.. >

Arbeidsmarktanalyse 2011
De nu voor u liggende Arbeidsmarktanalyse 2011 laat zien dat er langzaam een weersverbetering optreedt. De werkgelegenheid krimpt niet meer en de.. >

Arbeidsmarkteffectrapportage transitie jeugdzorg
Op verzoek van sociale partners heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een arbeidsmarkteffectrapportage (AER) laten.. >

Arbeidsmarktenquête 2010: Verwachtingen en meningen over de arbeidsmarkt van morgen
Deze publciatie geeft de mening van de Nederlandse bevolking en van arbeidsmarktprofessionals gevraagd over actuele arbeidsmarktontwikkelingen. Aan.. >

Arbeidsmarktscan 2012
Met de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse maakt de RWI sinds 2002 een inventarisatie van de meest in het oog springende ontwikkelingen op de.. >

Arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten
In dit rapport wordt de arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten in kaart gebracht. Hiervoor zijn enkele.. >

Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten: Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken
Welke voozieningen, best practices zijn er in andere landen betreffende arbeid en jonggehandicapten? Voor u ligt een zeer leesbaar onderzoeksrapport.. >

Arbobalans 2010: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland
De Arbobalans 2010 beschrijft et als voorgaande jaren de verschillende aspecten van arbeidsomstandigheden, de gevolgen hiervan en het beleid dat.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!