kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-15 van 15 resultaten

Agenda (V)SO Passend Onderwijs
Op basis van de jaarlijkse rapportages van de inspectie in het Onderwijsverslag en eigen onderzoek en monitoring door de landelijke verenigingen en.. >

Beter op hun plek?: Maatwerk voor leerlingen met een autismespectrumstoornis; kantitatieve analyse en casusonderzoek
De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig en het onderzoek is daarom uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase richtte het zich op de vraag.. >

CED-groep
De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang of het onderwijs. Dat gebeurt.. >

De beste start?: kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking
De CG-Raad heeft Sardes en Research voor Beleid de opdracht gegeven om, in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs.. >

Horizon
Horizon behandelt, begeleidt en geeft onderwijs aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar met ernstige problemen op meerdere terreinen. Dit kunnen problemen.. >

Koninklijke Effatha Guyot Groep
De Koninklijke Effatha Guyot Groep is een organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en mensen met ernstige.. >

LIESA
LIESA levert een bijdrage aan het goed voorbereiden van leerlingen in het speciaal onderwijs op arbeid. Ook wil LIESA voor schoolverlaters de.. >

REC Groot Gelre
Het REC Groot Gelre is een samenwerkingsverband van bijna 20 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Gelderland.. >

Samenvatting Protocol ERWD2
Het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie vo afgekort ERWD2 is ontwikkeld voor de integrale aanpak van (Ernstige) RekenWiskunde.. >

Scholengroep Twente Speciaal
Scholengroep Twente Speciaal verzorgt speciaal onderwijs en ambulante begeleiding aan leerlingen van 4 t/m 19 jaar in Twente. Alle scholen van SSTS.. >

Sociale participatie van jonge mensen met een visuele beperking in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het regulier voortgezet onderwijs (RVO) en na het afronden van het VSO.
Deze M-these beschrijft het onderzoek naar de sociale participatie van jongvolwassenen met een visuele beperking die altijd regulier onderwijs.. >

Speciaal onderwijs kennisnet
De site Speciaal onderwijs is gemaakt om een ieder die betrokken is bij het speciaal onderwijs te voorzien van achtergrondinformatie en nieuws, maar.. >

Uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs. Herhaalde meting; Onderzoeksrapportage
Ten behoeve van het wetgevingstraject binnen OCW is in 2010 door het kennisinstituut PON een quickscan uitgevoerd naar het landelijk aanbod van de.. >

Waterlelie
De Waterlelie verzorgt speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren die epilepsie hebben of bij wie medische/neurologische aandoeningen zijn.. >

Werken of studeren na het voortgezet speciaal onderwijs?
De Week van de Chronisch Zieken heeft tot doel bekendheid te geven aan nieuwe ontwikkelingen en de stand van zaken op het terrein van de zorg en het.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!