kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 20 resultaten

Arbocatalogus: Sector Sociale Werkvoorziening; Deel Fysieke Belasting
In 2007 ontstond binnen de sector Sociale Werkvoorziening draagvlak voor het ontwikkelen van een algemene Arbocatalogus Sociale Werkvoorziening.. >

Branche informatie: sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2011
De branchecijfers zijn landelijke cijfers die uiteraard niets zeggen over de prestaties van individuele SW-bedrijven en de verschillen die hierin.. >

Cedris
Brancheorganisatie van sociale werkgelegenheids- en reïntegratiebedrijven in Nederland. De Cedris-leden bieden een passende werkplek aan mensen.. >

Cor Unum
Werkgeverservaring met SWV-ers. "Cor Unum is een keramiekbedrijf gevestigd in Den Bosch. Met de ingrediënten klei, water en vuur maken 16.. >

Eerlijke concurrentie op de re-integratiemarkt?
Centrale onderzoeksvraag: In hoeverre is er op dit moment sprake van 'eerlijke concurrentie' tussen re-integratiebedrijven en SW-bedrijven.. >

Effectieve en efficiënte sw-sector: Regionale ondersteuningsstructuur effectiviteit sociale diensten
De betrokkenheid van sociale diensten bij de sw-sector is sterk toegenomen in de aanloop naar de Wet werken naar vermogen. Vanuit beleidsmatig.. >

Goed benut, goed bestuurd
VNG en Cedris hebben eind juni de commissie Toekomst en Transitie Sociale Werkvoorziening ingesteld met de opdracht om voorstellen te doen voor de.. >

Handreiking: Modellen voor samenwerking en besturing van de sociale werkvoorziening
Voor u ligt een handreiking over sturing op de sociale werkvoorziening. In veel gemeenten speelt de discussie welke rol het bedrijf dat de sociale.. >

Kansen op de arbeidsmarkt
De doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te geven in de kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de optiek van werkgevrs en.. >

Meer kansen, meer banen: SW-bedrijven als banenmakelaar
SW-bedrijven zijn gespecialiseerd in het aan de slag helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. SW-bedrijven zijn er aan de ene.. >

Memorie vam toelichting WWNV
Memorie van toelichting van de Wet werken naar vermogen. In deze memorie wordt beschreven een inleiding, ondersteuning naar werk, de loondispensatie.. >

Op tijd beginnen: Partnerschappen in het groen
Aan de vooravond van de komst van een nieuwe wet Werken naar Vermogen (wWNV) is er alle reden om eens goed te kijken naar interessante voorbeelden.. >

Overzicht van ervaringen met job carving en functiecreatie in de VVT-sector
In de komende tijd zullen de tekorten in de zorgsector oplopen; de behoefte aan geschoold personeel neemt toe en aan de kant van het aanbod is een.. >

Pantar
Pantar Amsterdam biedt werk en begeleidt mensen die niet op eigen kracht een baan kunnen vinden naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt (of zo.. >

Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen: Extra investering helpt 125.000 mensen aan het werk.
In dit document laat Cedris zien dat een maatschappelijk verantwoorde bezuiniging mogelijk is, terwijl het beoogde resultaat van de Wet werken.. >

Sociale werkvoorziening in Amsterdam: De uitdaging van een kostenbewuste en mensgerichte aanpak; Bestuurlijk rapport
Sociale werkplaatsen staan voor veel veranderingen die ook grote financiële gevolgen voor de gemeente hebben. De instroom in de Wet sociale.. >

Sociale werkvoorziening in Amsterdam: De uitdaging van een kostenbewuste en mensgerichte aanpak; Onderzoeksrapport
Landelijk komen sociale werkplaatsen steeds vaker in het nieuws door financiële problemen, onvoldoende aansturing door gemeenten en toenemende.. >

Tevredenheid WSW-uitvoerders met dienstverlening indicatiestelling UWV Werkbedrijf 2010
UWV WERKbedrijf voert de indicatiestelling Wsw uit en is geïnteresseerd in de mening van de SW-uitvoeringsorganisaties over deze.. >

Verandering door leiderschap: Derde rapportage monitoring en evaluatie pilots werken naar vermogen, pilot 2 en 3
De centrale vraag van Pilot 2 is: Hoe kunnen sw-bedrijven, nog meer dan nu, als springplank fungeren voor alle mensen die op termijn bij een.. >

Wsw-statistiek 2011: Jaarrapport
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt op de hoogte gehouden van de omvang van de Wsw-populatie en de realisatiecijfers.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!