kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 24 resultaten

AWBZ-zorg op school of opleiding: Brochure voor (ouders van) leerlingen of studenten met een beperking
In 2009 is de zogeheten pakketmaatregel in werking getreden. Eén van de maatregelen is het samenvoegen van de functies Ondersteunende en.. >

Back to school: thuiszitters in de GGZ Kinderen en jeugd Rivierduinen; Eindverslag 3 november 2009
GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen bieden hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij ernstige psychische en psychiatrische.. >

Comparisons across time of the outcomes of youth with disabilities up to 4 years after high school: A report of findings from the National Longitudinal Transition Study (NLTS) and the National Longitudinal Transition Study-2 (NLTS2)
This report focuses on the subset of youth represented in NLTS and NLTS2 who had been out of high school up to 4 years. NLTS was a 6-year-long study.. >

De Brede School: mogelijkheden voor integratie; Onderzoek naar de attitudes van ouders en leerlingen ten opzichte van kinderen met lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen.
In de afgelopen jaren is er in de provincie Groningen gewerkt aan het openen van de Brede School die centraal staat in deze brochure. Verschillende.. >

De rol van de school bij de opvoeding: Onderzoek ten behoeve van het Opvoeddebat6
De 'Opiniemonitor opvoeddebat' bestaat uit een aantal metingen, waarvan de meting in het kader van opvoeding en de rol van onderwijs wordt.. >

De school en leerlingen met gedragsproblemen
Het advies over gedragsproblemen in het onderwijs heeft betrekking op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar.. >

Een schets van het buitenland: Een oriëntatie gericht op de situatie van jongeren met een beperking in school en werk in een aantal landen in Europa
Schets ons de situatie in het buitenland van jongeren met een beperking. Hoe staat het met hen en laat ons "best practices" zien. Dat was de.. >

Geen baan, geen school, geen uitkering: Analyse van het onbenut arbeidspotentieel onder niet-uitkeringsgerechtigden in aandachtswijken
RWI en Nicis hebben met de uitvoering van deze pilot een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een onderzoeksopzet, waarmee gemeenten de.. >

Hobbels en Kruiwagens : Knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers : Eindrapport
Deze rapportage bevat de uitkomsten van een kwalitatief onderzoek naar de knelpunten en succesfactoren in de overgang van school naar werk onder de.. >

Hoera! Ik ga weer naar school: Leerlingen met psychische of gedragsproblemen die thuiszitten
Kinderen hebben recht op onderwijs. Dat recht is van belang voor de samenleving en voor het individu. De samenleving heeft baat bij volwaardige.. >

In gesprek: Onderzoek naar de positie van ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte op school
Ouders kennen hun kinderen het beste en ouders met kinderen die vanwege hun ziekte of beperking extra onderwijsondersteuning nodig hebben, kennen.. >

Jonggehandicapten aan de slag : knelpunten en good practices bij de overgang school-werk van Wajonggerechtigden
Na de inleiding volgt kwantitatieve gegevens van de doelgroep. Daarna wordt een overzicht gegeven van de actoren, de belangrijkste knelpunten en.. >

Krachten gebundeld: Schoolvoorbeelden van samenwerking tussen ouders en school
Het Project Actieve Ouders en Onderwijs (PAOO) van FORUM ondersteunt scholen bij het vormgeven van hun ouderbeleid. De basisscholen waarmee de.. >

Landelijke Vereniging Cluster 3 ; LVC3
De LVC3 behartigt de belangen van alle scholen en REC’s uit cluster 3 m.b.t. onderwijs, zorg en begeleiding van de leerlingen. De vereniging.. >

Landelijke Vereniging Cluster 4 ; LVC4
De Landelijke Vereniging Cluster 4 (LVC4) stelt zich ten doel primair de onderwijsinhoudelijke belangen te behartigen van de scholen die vallen.. >

Natuurlijk welkom op school!: Goede voorbeelden van leerlingen met een beperking in het regulier Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland onderwijs
Leest u de negen heel verschillende geschreven portretten van kinderen met een beperking. Allemaal gaan ze naar het regulier onderwijs. Zeker.. >

Opleiden in de school: Grip op het kwalitatief en kwantitatief op leiden van leraren in het mbo
Hoewel 'Opleiden in de School' in het primair en voortgezet onderwijs succesvol is,blijft het mbo om onduidelijke redenen achter. Op verzoek.. >

Speciaal onderwijs kennisnet
De site Speciaal onderwijs is gemaakt om een ieder die betrokken is bij het speciaal onderwijs te voorzien van achtergrondinformatie en nieuws, maar.. >

Stichting Kennisnet
Kennisnet is hét expertisecentrum als het gaat om ict in het onderwijs. Kennisnet ziet het als opdracht om scholen en onderwijsinstellingen.. >

Vertrouwen in de school: over de uitval van ‘overbelaste’ jongeren
Dit rapport is een zoektocht naar de vraag hoe scholen kunnen voorkomen dat zogenaamde ‘overbelaste’ jongeren voortijdig het onderwijs.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!