kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 37 resultaten

Beter samenwerken rond social return: Eindrapport "Samenwerking met gemeenten voor inzetbaarheid uitkeringsgerechtigden in MKB Infrabedrijven'
Hoe kunnen MKB-bedrijven in de Infra-sector beter samenwerken met gemeenten om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen, binnen of buiten.. >

Bovenlokale samenwerking bij zorg voor de jeugd
Deze handreiking biedt overzicht en helpt bij het maken van inhoudelijke keuzes in de samenwerking op het terrein van jeugdzorg. Beschikbare.. >

De Brede School: mogelijkheden voor integratie; Onderzoek naar de attitudes van ouders en leerlingen ten opzichte van kinderen met lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen.
In de afgelopen jaren is er in de provincie Groningen gewerkt aan het openen van de Brede School die centraal staat in deze brochure. Verschillende.. >

De JGZ in beeld bij adolescenten: Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongere
Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren. Deze handreiking is het eerste tastbare product in het kader.. >

De Wet Werken naar Vermogen: Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten en MEE
Naar verwachting treedt de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) op 1 januari 2013 in werking. Gemeenten worden hiervoor primair verantwoordelijk. Door de.. >

Duurzaam werken aan werk: Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties
Gemeenten, UWV en de uitzendbranche werken sinds enkele jaren steeds vaker samen om meer mensen sneller aan werk te helpen. De laatste tijd zien we.. >

Factsheets samenhang decentralisaties
Een transformatie van het sociale domein. Een integrale aanpak van werk, jeugdzorg en begeleiding. Invulling van de gemeente als eerste overheid.. >

Gebrekkige indicatiestelling en samenwerking bedreiging voor kwaliteit van zorg voor licht verstandelijk gehandicapten
Volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVG) vormen een kwetsbare groep in onze samenleving niet zozeer door hun beperkte intellectueel.. >

Handreiking maatschappelijke steunsystemen Samenwerken aan participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid
Mensen met een psychische kwetsbaarheid willen net als ieder ander mee kunnen doen in de samenleving. Soms is daarbij extra ondersteuning nodig.. >

Handreiking samenwerken met ouders in zorgtrajecten: ten behoeve van beleid van scholen, samenwerkingsverbanden en ZAT´s
Voor scholen is ´Partnerschap met ouders´ nu een bekend begrip. Wanneer een leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een.. >

Handreiking: Modellen voor samenwerking en besturing van de sociale werkvoorziening
Voor u ligt een handreiking over sturing op de sociale werkvoorziening. In veel gemeenten speelt de discussie welke rol het bedrijf dat de sociale.. >

In gesprek: Onderzoek naar de positie van ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte op school
Ouders kennen hun kinderen het beste en ouders met kinderen die vanwege hun ziekte of beperking extra onderwijsondersteuning nodig hebben, kennen.. >

Informatiegids voor ouders
In deze gids vindt u informatie die u als ouder kunt gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs oor uw kind. De informatie is bedoeld voor.. >

Informele zorg in bedrijf: Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor informele zorgorganisaties
'Informele zorg in bedrijf'! Voor velen is dit geen vreemd idee. Steeds meer bedrijven zetten zich maatschappelijk in voor de ander en.. >

Jeugd: Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten en MEE
In deze handreiking wordt aangegeven op welke wijze MEE gemeenten kan helpen bij het vormgeven en uitvoeren van het jeugdbeleid voor jongeren met.. >

Jeugdzorg: Samen sterk; een inventariserend onderzoek naar varianten en knelpunten in de intersectorale jeugdzorg
Een deel van de jeugdigen uit de jeugdzorg heeft behoefte aan een multidisciplinaire, intersectorale aanpak van hun problemen. Daarvoor is passend.. >

Krachten gebundeld: Schoolvoorbeelden van samenwerking tussen ouders en school
Het Project Actieve Ouders en Onderwijs (PAOO) van FORUM ondersteunt scholen bij het vormgeven van hun ouderbeleid. De basisscholen waarmee de.. >

Loslaten in vertrouwen: Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving
Aan de rolverandering van de overheid ligt niets minder dan een paradigmashift ten grondslag. De omslag begint door ervan uit te gaan dat wat nodig.. >

Maatwerk bij meervoudigheid: domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek.
De dienstverlening vanuit het stelsel voor werk en inkomen moet bijdragen aan de mate waarin mensen zelfstandig kunnen participeren in de.. >

Match!Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling
Juist nu door de kredietcrisis de werkloosheid hard oploopt, is het van het grootste belang dat vacatures en kandidaten effectief gematcht worden en.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!