kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-18 van 18 resultaten

Bouwen op vertrouwen: Professionals over de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking
Onderzoek onder professionals die beroepshalve bij de klachtbehandeling, beoordeling en re-integratie van mensen met een beperking, chronische.. >

Factsheet reintegratie 2010
Eind 2009 heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) voor de eerste keer een Factsheet reintegratie gepubliceerd. Dit Factsheet beoogde een handzaam.. >

Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken: Een literatuurstudie
In de afgelopen jaren hebben veel gemeenten en gemeentelijke rekenkamer(commissie)s de uitvoering van de WWB en het gemeentelijk re-integratiebeleid.. >

Het verhaal van de klant: Mogelijkheden voor zelfsturing bij re-integratie
Dit onderzoeksrapport geeft een beeld van de wijze waarop in de praktijk zelfsturing wordt ingevuld. Het rapport moet worden gezien als een eerste.. >

In eigen hand: Persoonsgebonden budgetten bij reïntegratie
Persoonsgebonden budgetten (pgb's) voor reïntegratie werken. Hoewel de kosten wat hoger zijn en de trajecten vaak wat langer duren, leiden.. >

Kosten en baten van reïntegratie
Vanuit verschillende hoeken is behoefte aan een kosten-batenanalyse van reïntegratie.. SEO Economisch Onderzoek heeft in 2003 in opdracht van.. >

Kosten en resultaten van re-integratie: Eindrapportage
Het rapport is als volgt opgebouwd. Allereerst zijn de re-integratie inspanningen van gemeenten en UWV in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken.. >

Kosteneffectiviteit re-integratietrajecten CMS
In 2004 namen UWV en PGGM het initiatief om de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten in de sector zorg en welzijn gezamenlijk te.. >

Lessen uit de procesanalyse re-integratie: Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces
De RWI nodigt managers en bestuurders van gemeenten, UWV en re-integratiebedrijven uit om samen met hun professionals kritisch te kijken naar het.. >

MaatWerk First: Vervolgbenchmark work first
Deze vervolgbenchmark analyseert het instrument work first op de terreinen van beleid en uitvoering en biedt het beleidsmakers inzichten over de.. >

Met invloed meer werk : Vervolgonderzoek naar het effect van klantinvloed op de re-integratie van herbeoordeelde WAO-gerechtigden
Onderzoek naar de effecten van klantinvloed op het vinden van werk dan wel het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. Uit dit onderzoek blijkt.. >

Monitor Arbeidsmarkt nummer 1 - maart 2010
De Monitor bericht over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, arbeidsmarktmaatregelen, uitkeringen en re-integratie.. >

Re-integratie van zieke werknemers:feiten, verklaringen en mogelijkheden
Dit onderzoek geeft zicht op de mogelijkheden van partijen om re-integratie vorm te geven, op de aansluiting van vraag en aanbod in de re.. >

ReQuest/Vrijbaan
n REQUEST, Re-integration Quality & Empowerment Stimulation, ontwikkelen Request/VrijBaan een gemeenschappelijke visie op de empowerende.. >

Risicobeheersing en re-integratiebudgetten UWV
Dit rapport is gebaseerd op het door de inspectie uitgevoerde onderzoek naar de opzet en werking van risicobeheersing. Daarnaast is onderzoek.. >

Vangnet of springplank? : De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vervult de arborol ten aanzien van werknemers zonder werkgever (vangnetters). De arborol.. >

Werken in Opdracht
Het ontwikkelen en uitvoeren van een businessmodel waarin jongeren met een functionele beperking gedetacheerd worden voor het verrichten van.. >

Work first werkt: Op weg naar evidence based work first
Met deze publicatie wordt tegemoetgekomen aan de wens inzicht te krijgen in de verschillende aanpakken van work first. Ook met dat leren van elkaar.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!