kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 29 resultaten

Activeren door participeren: De meerwaarde van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor re-integratie van mensen in de bijstand
Verkennende studie naar mogelijk werkzame bestanddelen van de integratie van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet maatschappelijke ondersteuning.. >

AKC Onderzoekscahier 4: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen ; Praktijkgids objectiviering van re-integratiemethodieken door arbeidsdeskundigen, Voorbeelden van praktische toepassing
Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) deed in 2009 onderzoek naar de wijze waarop arbeidsdeskundigen een re-integratiemethodiek kiezen voor een.. >

Belemmerd aan het werk: Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen
Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel brengt trends in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met.. >

Borghouts - van de Pas, Irmgard Drs.
Afgelopen jaar trok de constante stijging van het aantal personen die een Wajong-uitkering ontvingen sterk de aandacht. Het groeiende aantal '.. >

Diagnose bij re-integratie: Analyse en aanbevelingen
De Raad voor Werk en Inkomen formuleert in dit advies, gericht aan gemeenten en UWV, een aantal aanbevelingen om de selectie van clienten en de.. >

Edelaar, Michel Drs.
Landelijk coördinator voor arbeidsrevalidatie netwerk, genaamd Vroege Interventie. Als coördinator goed op de hoogte van de ontwikkelingen.. >

Een stap in de goede richting?: evaluatie Wet Participatieplaatsen; Eindrapport
Vanaf januari 2009 hebben gemeenten en UWV de mogelijkheid om het re-integratieinstrument participatieplaatsen in te zetten. Dit is geregeld in de.. >

Een vak apart: Werkagenda professionalisering van re-integratie
Alvorens de vraag beantwoord wordt hoe professionalisering kan worden bevorderd, zal dus eerst duidelijk moeten worden wat onder'.. >

Factsheet Re-integratie 2009
Dit Factsheet geeft een macro beeld dat zo goed mogelijk is opgebouwd vanuit beschikbare gegevens; landelijke gegevens maar gedeeltelijk ook.. >

Factsheet re-integratie 2011-2012
Informatie over omvang, bereik en succes van re-integratieondersteuning, voor mensen die hulp nodig hebben om aansluiting te vinden bij de.. >

Headwerk: een regionale en multi-disciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel
HEADwerk is de naam van een regionale en multidisciplinaire aanpak voor re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Zuidoost.. >

Het verhaal van de klant: Mogelijkheden voor zelfsturing bij re-integratie
Dit onderzoeksrapport geeft een beeld van de wijze waarop in de praktijk zelfsturing wordt ingevuld. Het rapport moet worden gezien als een eerste.. >

Juninota 2012: ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2012-2013
In deze wordt geschetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten. De financië.. >

Kerkhofs, Jack
Arbeidsdeskundige expertise, Projectmanagement expertise, Organisatie & Management expertise, Verandermanagement expertise, Sociale Wetgeving.. >

Klosse, S. Prof. Mr.
Mijn expertise ligt op het terrein van het arbeidsrecht en de socialezekerheidswetgeving, waaronder de Wet WIA en de WAJONG en het brede veld van de.. >

Kosten en resultaten van re-integratie: Eindrapportage
Het rapport is als volgt opgebouwd. Allereerst zijn de re-integratie inspanningen van gemeenten en UWV in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken.. >

Lessen uit de procesanalyse re-integratie: Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces
De RWI nodigt managers en bestuurders van gemeenten, UWV en re-integratiebedrijven uit om samen met hun professionals kritisch te kijken naar het.. >

Mallee, Luuk Drs.
15 jaar ervaring met onderzoek en advies op het terrein van re-integratie. Mijn expertise ligt daarbinnen op de volgende terreinen: gemeentelijk re.. >

Met invloed meer werk : Vervolgonderzoek naar het effect van klantinvloed op de re-integratie van herbeoordeelde WAO-gerechtigden
Onderzoek naar de effecten van klantinvloed op het vinden van werk dan wel het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. Uit dit onderzoek blijkt.. >

Monitor Arbeidsmarkt: September 2012
Deze editie van de Monitor Arbeidsmarkt is ingedeeld in drie thematische hoofdstukken: 1) werkgelegenheid, werkloosheid en arbeidsmarktmaatregelen.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!