kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-11 van 11 resultaten

Geestelijke ongezondheid in Nederland in kaart gebracht: een beschrijving van de MHI-5 in de gezondheidsmodule van het Permanent Onderzoek Leefsituatie
Het CBS verzamelt informatie over geestelijke ongezondheid. Zij doet dit met behulp van de gezondheidsenquête die deel uitmaakt van het.. >

Goed bezig!: GGz jongeren over opleiding en werk
In dit boek vertellen jongeren namelijk waar ze echt mee geholpen zijn in de GGz-hulpverlening. De verhalen laten zien dat GGz-hulpverleners jonge.. >

Handreiking maatschappelijke steunsystemen Samenwerken aan participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid
Mensen met een psychische kwetsbaarheid willen net als ieder ander mee kunnen doen in de samenleving. Soms is daarbij extra ondersteuning nodig.. >

Hoera! Ik ga weer naar school: Leerlingen met psychische of gedragsproblemen die thuiszitten
Kinderen hebben recht op onderwijs. Dat recht is van belang voor de samenleving en voor het individu. De samenleving heeft baat bij volwaardige.. >

Incidentie van psychische aandoeningen: Opzet en eerste resultaten van de tweede meting van de studie NEMESIS-2
Psychische stoornissen geven een grote ziektelast, voor de betreffende patiënt maar ook voor de maatschappij als geheel. Dit komt doordat deze.. >

Psychische problemen en stoornissen bij Marokkaans Nederlandse kinderen en jongeren: Eindrapportage van een onderzoek naar de aard en omvang van emotionele, gedrags- en andere psychische problemen en stoornissen en risico- en beschermende factoren bij Mar
Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek naar psychische problemen en stoornissen bij Marokkaanse Nederlandse kinderen en jongeren tussen 9 en.. >

Samenhang en coõrdinatie in de ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen
In dit rapport wordt, op verzoek van het Ministerie van VWS, een inventarisatie gemaakt van de actuele stand van zaken, afgezet tegen de reeds.. >

Trendrapportage GGZ 2011: Ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen; Een vergelijking van nationaal beleid en zorgstelsels in Nederland, Engeland en Denemarken
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een internationaal vergelijkend onderzoek naar de stimulansen en belemmeringen die uitgaan van.. >

Verzuim door psychische en somatische aandoeningen bij werkenden
Terwijl het verzuimpercentage eind jaren zeventig van de vorige eeuw nog rond de 10 procent lag, schommelt het inmiddels tussen de 4 en 5 procent.. >

Wajong Innovatie Project
Het ontwikkelen van de methodiek “voorwaardenscheppende context” om jongeren met psychosociale en psychiatrische problemen te begeleiden.. >

Wegwijzer voor Arbeid, Dagbesteding of Scholing
Wegwijzer voor Arbeid, Dagbesteding of Scholing biedt hulpverleners en cliënten van de Geestelijke Gezondheidszorg in Groningen een handvat om.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!