kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-15 van 15 resultaten

Aan het werk! Op weg naar meer duurzame arbeidsparticipatie voor Wio-Jongeren.
Op basis van een analyse van 84 relevante documenten en een beschrijving van vijf UWV netwerken is een plan ontwikkeld dat bij uitvoering voor 50.. >

Eindrapport project Eijsink 'De leerling begeleid' : Nazorg in relatie tot ketenzorg
Het kamerlid A. Eijsink heeft bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2006 een amendement ingediend waarin wordt verzocht een pilot te starten om.. >

Goed werknemerschap: schoolverlaters Pro en VSO
Met dit rapport wordt aandacht gevraagd voor de jaarlijks ongeveer 1.500 schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs.. >

Klaar voor het werk?: Onderzoek naar arbeidsmarktkwalificerende activiteiten in VSO en Praktijkonderwijs
In dit onderzoek is nagegaan welk arbeidsmarktkwalificerend aanbod scholen voor VSO en Praktijkonderwijs (PrO) hun leerlingen bieden, hoeveel.. >

Mulock Houwer: ATC Amersfoort
Het opzetten van een Arbeidstraining & Coaching Centrum (ATC) in Amersfoort. Dit met het doel om jongeren uit het VSO, het praktijkonderwijs en.. >

Naar nieuw vertrouwen: Ervaringen met indicatiestelling voor lwoo en praktijkonderwijs en nieuwe toewijzing van zorg in 'Experiment Eemland'
De aanleiding tot voorliggende rapportage ligt in de wens van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) om informatie te verzamelen.. >

Platform Praktijkonderwijs
Het Platform Praktijkonderwijs helpt scholen en afdelingen bij het realiseren van een professionele sector. Daarbij bouwen we samen verder op de.. >

Praktijkonderwijs en Duale Trajecten
Project Duale Trajecten > Handboek Leren & Werken In het handboek zal komen te staan wat de 6 scholen ontwikkeld hebben. Sommige.. >

Praktijkonderwijs kennisnet
Informatie voor leerlingen in het praktijkonderwijs over wonen, werken en vrije tijd. >

REA College Nederland
REA College Nederland geeft op vijf locaties in Nederland beroepsopleidingen aan mensen die door hun arbeidshandicap niet in staat zijn regulier.. >

STAM BV : Vroegtijdige signalering en een traject op maat
Het voorkomen van uitval uit praktijkscholen van leerlingen met een licht verstandelijke handicap en/of gedragsproblemen in de leeftijd van 16 tot.. >

UWV Alkmaar: De plaatsingscheque : Simpeler kan het niet
UWV Alkmaar informeert de betrokken scholen over de stimuleringsregeling. In de uitvoeringsfase vragen scholen, volgens een soepele regeling en.. >

Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs
Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs Op deze site informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Praktijkonderwijs (Nieuws), men.. >

Werknemer in opleiding, leren met perspectief ; WIO
Leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs hebben ondersteuning nodig bij de voorbereiding en toeleiding naar de.. >

Work@work
Ontwikkeling handboekje Arbeidsintegratie “Praktijk Werkt” ; Een individueel ontwikkelingsplan voor arbeidsintegratie ; Monitor.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!