kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 37 resultaten

Aanbevelingen bij het wetsvoorstel passend onderwijs: Advies
Het Wetsvoorstel Passend Onderwijs dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met haar brief aan de Tweede Kamer van 31 januari 2011 heeft.. >

Advies op weg naar passend onderwijs
Dit advies schetst een beeld van de bevindingen van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (de commissie) betreffende de voortgang van.. >

Advies: Op weg naar passend onderwijs 2; voortgang 2009-2010
Kort voor de start van de uitvoering van het in het kader van de evaluatie van Passend onderwijs door de ECPO voor het schooljaar 2009/2010.. >

Advies: Preventieve ambulante begeleiding
De ECPO heeft geconstateerd dat er in het onderwijsveld behoefte bestaat aan uitbreiding van de mogelijkheden om in een vroeg stadium preventieve.. >

Agenda (V)SO Passend Onderwijs
Op basis van de jaarlijkse rapportages van de inspectie in het Onderwijsverslag en eigen onderzoek en monitoring door de landelijke verenigingen en.. >

Eerste voortgangsrapportage passend onderwijs
Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage passend onderwijs, die inzicht biedt in de vorderingen van de invoering van passend onderwijs. De.. >

Evaluatiekader Passend onderwijs
De ECPO heeft met vele betrokkenen gesproken over de wijze waarop Passend onderwijs geëvalueerd zou kunnen worden en over een daarbij te.. >

Experiment budgetfinanciering in regionaal netwerk Eemland
Als de Wet Passend onderwijs naar verwachting per 1 augustus 2012 in werking treedt, krijgen alle nieuwe samenwerkingsverbanden primair onderwijs en.. >

Factsheet Passend Onderwijs: November 2010
Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van.. >

Gedeelde zorg: Zorg in en om het onderwijs in de gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht heeft de ambitie om samen met de relevante partners een sluitende zorgstructuur in en om het onderwijs te realiseren. Zijn.. >

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2
Sinds 2008 werken de besturen van cluster 2 samen in de Stichting Siméa. Zij werken aan de herinrichting van het onderwijs aan auditief en/of.. >

Hoe BOSK-leden aankijken tegen ‘Passend Onderwijs’: verslag van het onderzoek onder BOSK-leden naar een viertal aspecten van ‘Passend Onderwijs’
‘Passend Onderwijs’ leeft vooral bij allerlei beleidsmedewerkers in de politiek, de organisaties van scholen en bij enkele.. >

Ik Leer Ook
Het project IkLeerOok ambieert samen te werken met ouders en hun netwerk met het doel dat hun zoon of dochter zo veel mogelijk onderdeel kan zijn.. >

Informatiegids voor ouders
In deze gids vindt u informatie die u als ouder kunt gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs oor uw kind. De informatie is bedoeld voor.. >

Invulling taakstelling passend onderwijs
Het budget voor (v)so en lgf is eerder gebudgetteerd op het macroniveau van de Rijksbegroting van 2008. In het regeerakkoord is een taakstelling.. >

Kwalitiet basiszorg in beeld: Rapport van een onderzoek naar de kwaliteit van basiszorg en de tevredenheid van ouders over de zorg in de scholen in het kader van een pilot Passend onderwijs
In het kader van de uitwerking van het werkdocument 'Passend onderwijs en het referentiekader voor de zorgplicht' is in 2010 een pilot.. >

Nota naar aanleiding van het verslag Passend Onderwijs
Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs.. >

Op weg naar passend onderwijs: 3, ervaringen en lessen voor de toekomst
Dit advies vervult drie functies.1. Het schetst een beeld van de ervaringen die de ECPO de afgelopen vier jaar met de evaluatie van de ontwikkeling.. >

Ouders aan zet
Ouders Aanzet is een onafhandelijk landelijk platform voor ouders en door ouders van van kinderen met een achterstand, dan wel beperking in het.. >

Over de grenzen van de leerkracht: Passend onderwijs in de praktijk
In aanvulling op de gebruikelijke wetenschappelijke evaluaties van de ECPO is bij deze publicatie gekozen voor een journalistieke verkenning om een.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!