kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 42 resultaten

Mentale Participatie Coaching, MPC
Werk verkrijgen en aan de slag blijven met mentale of gedragsproblemen. Dat is de opdracht bij de inzet van Mentale Participatie Coaching, kortweg.. >

Advies Meedoen zonder beperkingen : Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten
De Sociaal Economische Raad formuleert voorstellen om de participatie van Wajongers en jongeren met functiebeperkingen in brede zin te stimuleren.. >

Beperkt maar niet begrensd : Negen essays over participatie van jongeren met een beperking
Op 21 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijzigingswet Wajong. De nieuwe wet heet voortaan Wet werk en arbeidsondersteuning.. >

Bouwstenen voor het sociale domein: Kennis voor de verknoping van zorg, participatie en werk
Gemeenten staan aan de vooravond van een grote, drieledige decentralisatieoperatie in 2014 en 2015. Het kabinet wil taken en verantwoordelijkheden.. >

De JGZ in beeld bij adolescenten: Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongere
Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren. Deze handreiking is het eerste tastbare product in het kader.. >

De sociale staat van Nederland 2011
Dit is de zesde aflevering van De sociale staat van Nederland (ssn), een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp). Het.. >

De winst van maatwerk: je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn ; Advies over de participatie van jongeren met ontwikkelings- of gedragsstoornissen
De SER heeft unaniem een advies vastgesteld over de participatie van jongeren met ontwikkelings-of gedragsstoornissen. In het advies, ’De.. >

Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen: Rapportage participatiemonitor 2011
Dit rapport gaat over de deelname aan de samenleving van drie groepen burgers: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een lichte of.. >

Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking in 2006 - 2008: Participatiemonitor 2008
De participatie van mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking is in de periode 2006-2008.. >

Dutch Career Cup
De Dutch Career Cup is een landelijk voetbal / re-integratieprogramma voor werkzoekenden met een Wajong of Bijstandsuitkering. Binnen dit programma.. >

Een middag rondom participatie: Vanuit het perspectief van het kind met een lichamelijke beperking , het gezin en de hulpverlening
Symposiumverslag waarin de participatie van kinderen met een lichamelijke beperking en de gezinnen waarin zij opgroeien in het gezinsleven.. >

Handreiking maatschappelijke steunsystemen Samenwerken aan participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid
Mensen met een psychische kwetsbaarheid willen net als ieder ander mee kunnen doen in de samenleving. Soms is daarbij extra ondersteuning nodig.. >

Investeren in participeren: Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen.
Er komt veel op gemeenten af. Dit vraagt om een nieuwe invulling van het lokale beleid, waarbij de focus ligt op mensen en niet op regelingen. We.. >

Kabinetsstandpunt Participatie van jongeren met een beperking
Het kabinet wil over een breed front langs drie lijnen actie ondernemen: Preventie en gerichte voorbereiding op participatie in de (voor)schoolse.. >

Kansen geven, kansen grijpen : voor iedereen een baan die past
Kern van het fractieplan is dat inkomenszekerheid niet langer het enige doel is van werk- en inkomensvoorzieningen. Naast inkomenszekerheid voegen.. >

Maatwerk bij meervoudigheid: domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek.
De dienstverlening vanuit het stelsel voor werk en inkomen moet bijdragen aan de mate waarin mensen zelfstandig kunnen participeren in de.. >

Meedoen door toegankelijke omgeving: Een verkenning van omgevingsmaatregelen om participatie van chronisch zieken of lichamelijk beperkten te stimuleren
Het RIVM heeft een verkenning uitgevoerd van omgevingsmaatregelen die op lokaal niveau worden ingezet om te bevorderen dat volwassenen met een.. >

Meedoen leer je door mee te doen: Een inventarisatie van de wijze waarop in zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar met beperkingen aandacht besteed wordt aan (toekomstige) maatschappelijke participatie
Het onderzoek brengt in kaart of en op welke wijze er bij de zorg voor deze kinderen (0-12 jaar) aandacht is voor toekomstige maatschappelijke.. >

Meedoen met beperkingen : Rapportage gehandicapten 2007
Deze rapportage geeft antwoord op de vragen of (zelfstandig wonende) mensen met beperkingen evenveel participeren als mensen zonder beperkingen en.. >

Meer doen met mensen: Voorstellen voor maatschappelijke participatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt
De opbouw van de notitie is als volgt. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de wenselijkheid van participatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!