kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-11 van 11 resultaten

Armoede bij mensen met beperkingen: Resultaten van onderzoek naar oorzaken, gevolgen voor inclusie, preventie en benodigde ondersteuning
Vaker dan voorheen leven mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen in armoede, zo lijkt het. Tegelijkertijd weten we.. >

Beleidsbrief stelselwijziging jeugd 'Geen kind buiten spel'
Tijdens het AO van 6 oktober jl. hebben wij Uw Kamer toegezegd met een beleidsbrief te komen over de stelselwijziging jeugd. Met deze brief komen.. >

Bestuursakkoord 2011-2015 : Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk
Nederland staat voor een grote uitdaging: het op orde brengen van de overheidsfinanciën gecombineerd met het versterken van de economie. Om dit.. >

De school en leerlingen met gedragsproblemen
Het advies over gedragsproblemen in het onderwijs heeft betrekking op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar.. >

Een beroep op de burger: Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid?
De Nederlandse verzorgingsstaat staat onder druk door de economische crisis en de vergrijzing. Met een actieve inzet van burgers hoopt de overheid.. >

Invulling taakstelling passend onderwijs
Het budget voor (v)so en lgf is eerder gebudgetteerd op het macroniveau van de Rijksbegroting van 2008. In het regeerakkoord is een taakstelling.. >

Kansen geven, kansen grijpen : voor iedereen een baan die past
Kern van het fractieplan is dat inkomenszekerheid niet langer het enige doel is van werk- en inkomensvoorzieningen. Naast inkomenszekerheid voegen.. >

Meer eigen verantwoordelijkheid?: Zo eenvoudig is dat niet; Opzet en implicaties van een discoursanalyse voor het thema eigen verantwoordelijkheid en empowerment bij arbeid, zorg en participatie.
'Eigen verantwoordelijkheid' van de burger is dé leidraad van het huidige regeringsbeleid, het lokale beleid en de uitvoering hiervan.. >

Monitor krachtig meesterschap: een eerste verkenning
Op verzoek van de toenmalige staatssecretaris van OCW monitort de inspectie de implementatie van acht activiteiten uit de nota Krachtig Meesterschap.. >

Uitwerking passend onderwijs
Uitwerking passend onderwijs ; De brief is opgebouwd uit vier delen: Eerst wordt ingegaan op de voorgeschiedenis die aanleiding is voor de.. >

Vergroting participatie van jongeren met een beperking
Jongeren die na de aanpassing (2010) voor de Wajong in aanmerking komen en de mogelijkheden hebben om te werken, zal zoveel mogelijk werk worden.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!