kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 31 resultaten

Actie-onderzoek: Ouders van chronisch zieke jongvolwassenen en begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt.
Voor u ligt de rapportage over het Actie-onderzoek. Het Actie-onderzoek was gericht op de rol van ouders van chronisch zieke jongvolwassenen bij de.. >

AWBZ-zorg op school of opleiding: Brochure voor (ouders van) leerlingen of studenten met een beperking
In 2009 is de zogeheten pakketmaatregel in werking getreden. Eén van de maatregelen is het samenvoegen van de functies Ondersteunende en.. >

Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast.. >

Checklist schoolkeuze voor ouders
Deze checklist is opgesteld voor en door ouders. Doel: ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften handvatten bieden bij de keuze van.. >

De balans opmaken: Een overzicht van de activiteiten die CrossOver in de jaren van zijn bestaan heeft ondernomen, om voor de verandering te zorgen
Na zes jaar werken aan economische zelfstandigheid voor jongeren met een beperking, maakt Crossover de balans op. Wat is er gebeurd? Hoe heeft.. >

De Brede School: mogelijkheden voor integratie; Onderzoek naar de attitudes van ouders en leerlingen ten opzichte van kinderen met lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen.
In de afgelopen jaren is er in de provincie Groningen gewerkt aan het openen van de Brede School die centraal staat in deze brochure. Verschillende.. >

De rol van ouders richting economische zelfstandigheid van hun kind met een beperking
De ouders zijn in het leven van hun kind de meest belangrijke personen die bijdragen aan de ontwikeling van het kind richting zelfstandigheid. Deze.. >

Doe maar gewoon: Een exploratief onderzoek vanuit een leerplankundig perspectief
In dit rapprt wordt verslag gedaan van een studie, waarin is gekeken naar de mate van succesvolheid van de integratie van leerlingen met een.. >

Een eigen weg te gaan: Onderzoek naar autonomie en sociale competentie van adolescenten met een visuele beperking en de samenhang met opvoedingsgedrag van ouders
This research investigated the relationship between the autonomy and social competence among adolescents with a visual impairment and parenting.. >

Een middag rondom participatie: Vanuit het perspectief van het kind met een lichamelijke beperking , het gezin en de hulpverlening
Symposiumverslag waarin de participatie van kinderen met een lichamelijke beperking en de gezinnen waarin zij opgroeien in het gezinsleven.. >

Eindverslag vragenlijstonderzoek rugzakouders
Veel kinderen met een beperking gaan naar scholen voor speciaal onderwijs. Hun ouders worden daar veelal opgevangen en ondersteund. Ook vinden deze.. >

Federatie van Ouders van Visueel Gehandicapten ; FOVIG
Belangenbehartiging van ouders van visueel gehandicapte kinderen >

Gezinnen onderweg: Dagelijkse mobiliteit van ouders van jonge kinderen in het combineren van werk en gezin
Gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar hebben het vaak druk, vooral wanneer beide ouders een baan hebben. Elke dag moeten de kinderen naar en van.. >

Handreiking samenwerken met ouders in zorgtrajecten: ten behoeve van beleid van scholen, samenwerkingsverbanden en ZAT´s
Voor scholen is ´Partnerschap met ouders´ nu een bekend begrip. Wanneer een leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een.. >

In gesprek: Onderzoek naar de positie van ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte op school
Ouders kennen hun kinderen het beste en ouders met kinderen die vanwege hun ziekte of beperking extra onderwijsondersteuning nodig hebben, kennen.. >

Informatiegids voor ouders
In deze gids vindt u informatie die u als ouder kunt gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs oor uw kind. De informatie is bedoeld voor.. >

Interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO)
De interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO) wil ouders met een kind (12 tot 18 jaar) dat vanwege gedragsproblematiek is opgenomen in een residenti.. >

Krachten gebundeld: Schoolvoorbeelden van samenwerking tussen ouders en school
Het Project Actieve Ouders en Onderwijs (PAOO) van FORUM ondersteunt scholen bij het vormgeven van hun ouderbeleid. De basisscholen waarmee de.. >

Kwalitiet basiszorg in beeld: Rapport van een onderzoek naar de kwaliteit van basiszorg en de tevredenheid van ouders over de zorg in de scholen in het kader van een pilot Passend onderwijs
In het kader van de uitwerking van het werkdocument 'Passend onderwijs en het referentiekader voor de zorgplicht' is in 2010 een pilot.. >

Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen ; FOSS
De FOSS is een landelijke ouderorganisatie die opkomt voor de belangen van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!