kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 234 resultaten

Aan de slag: Arbeidstoeleiding voor VSO-leerlingen
Veel leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of de praktijkscholen behoren tot de groep instromers voor de Wajong. Vernieuwingen in.. >

Aanbevelingen bij het wetsvoorstel passend onderwijs: Advies
Het Wetsvoorstel Passend Onderwijs dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met haar brief aan de Tweede Kamer van 31 januari 2011 heeft.. >

Aandacht voor beeldvorming in het onderwijsprogramma van scholen
Vanaf eind september tot en met eind november 2010 heeft onderzoek plaatsgevonden onder scholen in Nederland. De vraag die in dit onderzoek centraal.. >

Advies naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs
In dit advies reageert de Onderwijsraad op de aankondiging door de minister van Onderwijs van een Actieplan Beter Presteren voor het voortgezet.. >

Advies op weg naar passend onderwijs
Dit advies schetst een beeld van de bevindingen van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (de commissie) betreffende de voortgang van.. >

Advies: Op weg naar passend onderwijs 2; voortgang 2009-2010
Kort voor de start van de uitvoering van het in het kader van de evaluatie van Passend onderwijs door de ECPO voor het schooljaar 2009/2010.. >

Advies: Preventieve ambulante begeleiding
De ECPO heeft geconstateerd dat er in het onderwijsveld behoefte bestaat aan uitbreiding van de mogelijkheden om in een vroeg stadium preventieve.. >

Agenda (V)SO Passend Onderwijs
Op basis van de jaarlijkse rapportages van de inspectie in het Onderwijsverslag en eigen onderzoek en monitoring door de landelijke verenigingen en.. >

Anbulante zorg: Concept 1 december 2008
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de opdracht van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin een analyse te maken van de huidige ambulante.. >

Anders of toch niet? Deelname aan de samenleving van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking
Dit rapport beschrijft in hoeverre en hoe mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan de samenleving en wat zij daar van vinden. Ruim 500.. >

Arbeidstoeleiding binnen het VSO onderwijs: Resultaten van een inventarisatie onder scholen
Dit rapport doet verslag van een verkennend en inventariserend onderzoek op het terrein van arbeidstoeleiding van schoolverlaters. Het is ondoenlijk.. >

Arbeidstoeleiding en de Wajong: een estafette? ; Een onderzoek naar de visie en werkwijze van VSO- en PRO-scholen
Dit rapport omvat de resultaten van een onderzoek naar de visie en werkwijze van scholen ten aanzien van arbeidstoeleiding en de Wajong. De instroom.. >

Autisme klup
Startpagina met vele links op het gebied van autiseme en aanverwante stoornissen >

Autobedrijf
Praktijkvoorbeeld van werknemer bij een autobedrijf. "De zeventienjarige Michel is op de praktijkschool geen sterke leerling. Tijdens zijn.. >

AWBZ-zorg op school of opleiding: Brochure voor (ouders van) leerlingen of studenten met een beperking
In 2009 is de zogeheten pakketmaatregel in werking getreden. Eén van de maatregelen is het samenvoegen van de functies Ondersteunende en.. >

AXON leertrajecten
AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van hersenletsel. AXON organiseert leertrajecten op dit gebied. In de.. >

Baanwijs: Leerwerkbedrijf Kasteel Baexem : Werken en leren op een landgoed
Beschrijving van twee leerwerkprojecten die zijn gehuisvest in en om het zeventiende-eeuwse Kasteel Baexem. Hiertoe wordt aan de bestaande.. >

Bartimeus
Bartiméus is het kenniscentrum in Nederland op het gebied van wonen, leren en werken met een visuele (en verstandelijke) beperking. Bartim.. >

Beter op hun plek?: Maatwerk voor leerlingen met een autismespectrumstoornis; kantitatieve analyse en casusonderzoek
De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig en het onderzoek is daarom uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase richtte het zich op de vraag.. >

BrainSTARS: Evaluatie van de toepassing van BrainSTARS in een kleinschalige pilot
BrainSTARS, een educatief programma voor kinderen met NAH en hun opvoedern leerkrachten, is een veelbelovend hulpmiddel om tegemoet te komen aan.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!