kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 21 resultaten

Begeleiding in beeld: Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ.; Nederland
De rapportage 'Begeleiding in beeld' is primair bedoeld voor gemeenten. De rapportage geeft informatie over de AWBZ-cliënten met.. >

Cliëntenmonitor langdurige zorg: Veranderende toegang tot de AWBZ: ervaringen van zorgvragers en cliënten najaar 2010
Gezamenlijke cliëntenorganisaties monitoren in 2009-2010 de veranderingen in de AWBZ. De aandacht is vooral gericht op gevolgen voor mensen met.. >

Cliëntenmonitor langdurige zorg: Veranderende toegang tot de AWBZ ervaringen van zorgvragers en cliënten in 2009
Gezamenlijke cliëntenorganisaties monitoren in 2009-2010 de veranderingen in de AWBZ. De aandacht is vooral gericht op gevolgen voor mensen met.. >

Familie en de ggz: Uitkomsten van de enquête familiebeleid Meld je zorg
In de periode van 16 juni 2011 tot en met 20 september 2011 heeft het Meldpunt Meld je Zorg van het Landelijk Platform GGz, een enquête.. >

Het heft in eigen hand: Sturen op zelfsturing; Handreiking voor re-integratieprofessional
In deze handreiking worden de belangrijkste en nieuwste inzichten van de sociaalpsychologie in relatie tot motivatie en zelfsturing bij re.. >

Indicatiestelling voor jeugd: Vijf modellen vergeleken vanuit het perspectief van financiering, professionals en cliënten
Het onderhavige rapport doet verslag van een project waarin uiteenlopende indicatieprocedures onder de loep zijn genomen. Doel ervan is.. >

Jeugdmonitor AWBZ 2010: Rapport LPGGz jeugdmonitor van 1 april tot en met 17 mei 2010
Dit rapport bevat de resultaten van de LPGGz jeugdmonitor AWBZ, een online-enquête gericht op ouders/verzorgers van thuiswonende kinderen met.. >

NAH-cliënten runnen bibliotheek
Voor cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is het niet altijd even makkelijk een geschikt vorm van dagbesteding te vinden. In het.. >

Nierpatiënten Vereniging Nederland ; NVN
De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is een vereniging voor en door mensen met een gestoorde nierfunctie of mensen die een.. >

Nieuwe cliënten voor Bureau Jeugdzorg? : Jeugdigen met meervoudige problemen waaronder een lichte verstandelijke beperking en instrumenten voor herkenning en signalering
Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de jeugdzorg (1 januari 2004) wordt het Bureau Jeugdzorg het enige loket voor jeugdigen en.. >

Participatie in zicht: Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg
Op dit moment ondergaat het Nederlandse jeugdzorgstelsel een radicale transformatie. Deze transformatie wordt ook wel stelselwijziging of transitie.. >

PGO Monitor 2010: Brancherapport Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten
Deze brancherapportage is uitgevoerd in opdracht van de gezamenlijke koepels en platforms voor patiënten, gehandicapten en ouderen. Patië.. >

Recovery is up to you: Evaluation of a peer-run course
Centraal in deze thesis staat de evaluatie van de cliëntgestuurde cursus 'Herstellen doe je zelf.' Het centrale doel is de evaluatie.. >

Samen werken aan een goed leven: Eindrapport Project Zeggenschap
In dit rapport staan de bevindingen van de pilot Zeggenschap, een project dat Perspectief heeft uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met.. >

Toekomstschets inrichting sociaal domein: arbeidstoeleiding van multiprobleemcliënten centraler
Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van de verzorgingsstaat. Dit gaat gepaard met een aantal grote decentralisaties.. >

UWV Kwartaal verkenningen
Het kwartaalblad bevat statistiek over o.a.: arbeidsmarktontwikkelingen: WW, WAO, WIA, Wajong,Waz, ziektewet, reïntegratie ; klachten en.. >

Wegwijs
Wegwijs is een organisatie die diverse projecten voor en door (ex-)cliënten in de geestelijke gezondheidszorg organiseert in de provincie.. >

Werkboek Gezamenlijke Beoordeling: Aan de slag voor cliënten met multiproblematiek; Met voorbeelden uit de praktijk!
Nederland kent verschillende groepen burgers met multiproblematiek. Zij hebben op meerdere gebieden problemen die belemmeren dat zij goed kunnen.. >

Wesselinggroep
Wesseling groep is een arbeids-integratiebedrijf en een landelijk opererend bureau voor bedrijfsmatige werkgelegenheids-projecten. de organisatie.. >

Witboek Leven met Zorg: Verhalen van cliënten met een licht verstandelijke beperking; wat er goed gaat en door de IQ maatregel dreigt te worden afgebroken
In dit witboek worden verhalen gepresenteerd van en over de cliënten die door de AWBZ-zorg kunnen wonen wonen en werken. Professionals en cli.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!