kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-15 van 15 resultaten

Mentale Participatie Coaching, MPC
Werk verkrijgen en aan de slag blijven met mentale of gedragsproblemen. Dat is de opdracht bij de inzet van Mentale Participatie Coaching, kortweg.. >

Hulpmix geëvalueerd: Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond
Sinds december 2007 is de site www.hulpmix.nl geopend. Op deze site wordt informatie en advies geboden aan jongeren van 12 tot 20 jaar met kleine en.. >

Interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO)
De interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO) wil ouders met een kind (12 tot 18 jaar) dat vanwege gedragsproblematiek is opgenomen in een residenti.. >

MaatWerk First: Vervolgbenchmark work first
Deze vervolgbenchmark analyseert het instrument work first op de terreinen van beleid en uitvoering en biedt het beleidsmakers inzichten over de.. >

Met Kompas koersen naar eigen kracht
Met 'Kompas Koersen Naar Eigen Kracht gaat uit van de hypothese dat (een deel van) het' granieten bestand te activeren is. Door contact te.. >

Methode Maakwerk: Een handleiding voor het creëren van banen voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor u ligt de handleiding van de methode MaakWerk. Deze methode is in de periode van september 2006 tot begin 2008 ontwikkeld door Vilans, in.. >

Natuurlijk willen risicojongeren leren: Methodiekbeschrijving
In deze publicatie wordt een methodiek beschreven die ontwikkeld is om risicojongeren op één of andere manier in beweging te krijgen.. >

Op zoek naar werkzame bestanddelen: een zoektocht naar de heilige graal?
Dit paper biedt een inzicht in de werkzaamheid van subsidies en kredieten op de bevordering van de arbeidsmarktperspectieven van mensen met een.. >

Participatiehuis
In Participatiehuis kunnen alle burgers voor wie de afstand naar werk nog te groot is gebruik maken van een gestructureerde aanpak op het gebied van.. >

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
Om de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te bevorderen heeft TNO samen met bedrijven en SIRN de Prestatieladder.. >

RBO Groningen: Assessment meervoudige handicap : Een nieuwe methodiek voor leerlingen van REC en PrO
Het bestaande assessment wordt onderzocht op mogelijke verbeteringen. Rekening houdend met de aanbevelingen en wensen van betrokken partijen wordt.. >

Re-integratiemethodiek mensen met autisme
Het ontwikkelen en beproeven van een nieuwe methode voor re-integratie van jonggehandicapten met autisme naar betaald werk. Dit door een pilot op te.. >

SZeebra
SZeebra is het pakket voor diagnose, begeleiding en bemiddeling inclusief loonwaardemeting. SZeebra is toegesneden op mensen die een beroep doen op.. >

Trajectbenadering De Sprint
Sinds 1 januari 2009 biedt De Hoenderloo Groep een nieuwe gefaseerde behandelmethodiek: trajectbenadering De Sprint. Deze behandelmethodiek is.. >

Work first werkt: Op weg naar evidence based work first
Met deze publicatie wordt tegemoetgekomen aan de wens inzicht te krijgen in de verschillende aanpakken van work first. Ook met dat leren van elkaar.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!