kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 35 resultaten

Belastbaarheidsonderzoek
Het instrument meet het construct arbeidsvermogen. Meer specifiek worden in deze test de volgende items gemeten: het begrips- en redeneervermogen.. >

Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een screeningsinstrument ontwikkeld om het sociaal aanpassingsvermogen bij kinderen en jongeren in kaart te.. >

Blikvanger 3 en 5-13
Methodiek voor het in kaart brengen van het persoonlijkheidsprofiel van kinderen zoals door hun ouders/verzorgers wordt gezien.De ouder(s) of.. >

C-ISW: Complete Inventory on Stress and Well-being
Met deze inventory kan men psychosociale en organisatorische risicofactoren in de arbeidssituatie opsporen en hun gevolgen voor het welzijn in kaart.. >

C-TRF: Caregiver-Teacher's Report Form for Ages 1.5-5
Een gedragsvragenlijst voor kinderen van 1.5 tot 5 jaar, waarop begeleiders in een kinderdagverblijf en leerkrachten vragen kunnen beantwoorden over.. >

CBCL/1.5-5: Gedragsvragenlijst voor kinderen van 1.5 tot 5 jaar
Een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden of volwassenen die een kind goed kennen, vragen kunnen beantwoorden over gedrag, moeilijkheden en.. >

CBCL/6-18: Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18 jaar
Een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden en volwassenen die een kind goed kennen vragen kunnen antwoorden over vaardigheden en gedrag van.. >

CBSK en CBSK-M: Competentiebelevingsschaal voor Kinderen en Supplement Motorische Competentie-Zelfbeoordeling
De CBSK geeft een indruk van de wijze waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij/zij zijn eigen vaardigheden en/of adequaatheid op een aantal.. >

CHQ-PF28 : Child Health Questionnaire
Doelstelling: Dit generieke gezondheidsinstrument werd ontwikkeld om het fysieke en psychosociale welzijn van kinderen te bevatten onafhankelijk van.. >

CISS: Coping Inventory for Stressful Situations
De CISS is een test waarmee in kaart kan worden gebracht welke copingstijlen mensen hanteren. Deze test meet met andere woorden hoe mensen in het.. >

Competentiespel
Met het Competentiespel maken kandidaten een analyse van zichzelf: waar ben ik goed in, waarin ben ik niet zo kundig, wat doe ik graag en wat liever.. >

CTRS: Conners Beoordelingsschaal voor Leerkrachten
Het instrument meet hyperactiviteit en kan gebruikt worden voor screening van probleemgedrag. >

DMQ: Dutch Musculoskeletal Questionnaire
De DMQ is ontwikkeld voor de snelle en gestandaardiseerde analyse van fysieke belasting en geassocieerde potentiële schadelijke.. >

Doelvaardigheid beoordeling - Readiness Assessment
De vragenlijst heeft ten doel vast te stellen in welke mate de cliënt toe is aan het stellen van een doel. Het betreft een bij voorkeur.. >

E-Scan Ondernemerstest
De online E-scan brengt het ondernemersprofiel objectief in beeld. Het eindrapport brengt de ondernemerscompetentie in kaart en relateert die aan.. >

Ergo-Kit : Functionele Capaciteits Evaluatie (FCE)
FCE meet het construct Fysieke (arbeids)belastbaarheid. Er worden 19 arbeidsvaardigheden beoordeeld. Deze omvatten 4 testgroepen.. >

FIT
FIT is een digitaal zelfassessment instrument om arbeidsgehandicapten inzicht te geven in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het instrument peilt.. >

Het Protocol Dyslexie mbo
Het Protocol Dyslexie mbo richt zich op het screenen en verder diagnosticeren van dyslexie in het mbo. Ook biedt het richtlijnen en voorbeelden voor.. >

Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)
De Individuele Rehabilitatie Benadering helpt mensen met langdurige beperkingen beter te functioneren zodat ze naar eigen tevredenheid kunnen wonen.. >

Ouderfunctioneren: Een functioneel-contextueel perspectief
Ouderfunctioneren gaat over de ouder-kind relatie en wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de manier waarop de ouder deze relatie hanteert: wat de.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!