kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 28 resultaten

Aan de slag : Activiteiten en tips om jongeren met een functiebeperking uit het VMBO en/of MBO te begeleiden naar een geschikte stageplek, baan of opleiding
De beschreven activiteiten zijn gegroepeerd in een aantal thema’s die binnen de begeleiding aan bod dienen te komen. Dit zijn: 1. Wat wil ik.. >

AXON leertrajecten
AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van hersenletsel. AXON organiseert leertrajecten op dit gebied. In de.. >

BPV-monitor 2011: Landelijke eindrapportage
Opleiden in het middelbaar beroepsonderwijs kent meer dan elke andere onderwijssector een belangrijke praktijkcomponent: bol-studenten brengen.. >

Het Protocol Dyslexie mbo
Het Protocol Dyslexie mbo richt zich op het screenen en verder diagnosticeren van dyslexie in het mbo. Ook biedt het richtlijnen en voorbeelden voor.. >

Kiezen moet je (stimu)leren: Onderzoek naar de behoeften van Vmbo'ers en Mbo'ers in de doorstroom van het Vmbo naar het Mbo
In opdracht van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en het Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), is een onderzoek gehouden naar de.. >

LOB in het mbo: Van inspiratie naar realisatie; Handreikingen voor een kwaliteitsimpuls van loopbaanontwikkelingen
In deze publicatie vindt u handreikingen om de ontwikkeling van een visie op LOB en de ontwikkeling van LOB-beleid in een onderwijsinstelling in.. >

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Bedrijfsleven blijft investeren in samenleving, ondanks crisis!; Resultaten van de Nationale MBO Monitor 2011
Resultaten van het Nationaal onderzoek Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in 2011. Panelonderzoek onder 1.849 Nederlandse MKB-bedrijven (1-100.. >

MBO de Schalm
De Schalm verzorgt Mbo-opleidingen op maat voor doven en slechthorenden. De meeste opleidingen worden gegeven in de Beroeps Begeleidende Leerweg.. >

MBO-diploma in tijden van crisis: Doorleren of werk zoeken?
Omdat Nederland in een economische malaise verkeert, zijn scholieren van het mbo die in de zomer van 2009 hun eindexamen hebben gedaan middels het.. >

MBO-Raad
De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. De MBO Raad.. >

Monitor ouderbetrokkenheid in het po, vo en mbo: Tweede meting
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Ecorys onderzoek gedaan naar de school-ouderbetrokkenheid in het primair.. >

Mulock Houwer: ATC Amersfoort
Het opzetten van een Arbeidstraining & Coaching Centrum (ATC) in Amersfoort. Dit met het doel om jongeren uit het VSO, het praktijkonderwijs en.. >

Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs: Reactie op het Actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015
Met het Actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 uit februari 2011 wil het kabinet de kwaliteit van het beroepsonderwijs verbeteren. De minister.. >

Opleiden in de school: Grip op het kwalitatief en kwantitatief op leiden van leraren in het mbo
Hoewel 'Opleiden in de School' in het primair en voortgezet onderwijs succesvol is,blijft het mbo om onduidelijke redenen achter. Op verzoek.. >

Passend onderwijs voor iedereen: De huidige regelingen van de bekostiging zorg in PO, VO, (V)SO en MBO.
Met de aangekondigde komst van passend onderwijs in 2012 wordt de bekostiging van de zorg ingrijpend gewijzigd. Daarom is het zinvol de huidige.. >

REA College Nederland
REA College Nederland geeft op vijf locaties in Nederland beroepsopleidingen aan mensen die door hun arbeidshandicap niet in staat zijn regulier.. >

Rugzak in MBO
Op deze website vindt u informatie over Leerlinggebonden Financiering in het mbo. U vindt hier de ministeriële subsidieregeling, de indicatie.. >

Saalbrink, Rosa
Deskundigheid en ervaring m.b.t. \n - Mensen/jongeren met een functiebeperking, handicap, chronische ziekte en/of leerbeperking in relatie tot MBO.. >

Samenvatting Protocol ERWD3
Het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie mbo afgekort ERWD3 is ontwikkeld voor de integrale aanpak van (Ernstige) RekenWiskunde.. >

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met autisme in het middelbaar beroepsonderwijs
Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student met autisme staan beschreven . Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!