kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 59 resultaten

Actie-onderzoek: Ouders van chronisch zieke jongvolwassenen en begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt.
Voor u ligt de rapportage over het Actie-onderzoek. Het Actie-onderzoek was gericht op de rol van ouders van chronisch zieke jongvolwassenen bij de.. >

Back to school: thuiszitters in de GGZ Kinderen en jeugd Rivierduinen; Eindverslag 3 november 2009
GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen bieden hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij ernstige psychische en psychiatrische.. >

Balans
Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Omschrijving.. >

Blikvanger 3 en 5-13
Methodiek voor het in kaart brengen van het persoonlijkheidsprofiel van kinderen zoals door hun ouders/verzorgers wordt gezien.De ouder(s) of.. >

Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast.. >

CBCL/1.5-5: Gedragsvragenlijst voor kinderen van 1.5 tot 5 jaar
Een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden of volwassenen die een kind goed kennen, vragen kunnen beantwoorden over gedrag, moeilijkheden en.. >

CBCL/6-18: Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18 jaar
Een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden en volwassenen die een kind goed kennen vragen kunnen antwoorden over vaardigheden en gedrag van.. >

CBSK en CBSK-M: Competentiebelevingsschaal voor Kinderen en Supplement Motorische Competentie-Zelfbeoordeling
De CBSK geeft een indruk van de wijze waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij/zij zijn eigen vaardigheden en/of adequaatheid op een aantal.. >

CQ-index Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren: Meetinstrumentontwikkeling: Kwaliteit van revalidatiecentra vanuit het perspectief van kinderen en jongeren
Dit rapport doet verslag van het onderzoek waarbij de CQ-index Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren is ontwikkeld en getest. Eerst wordt ingegaan.. >

De Berkenschutse
De Berkenschutse is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De school maakt samen met het Epilepsie Centrum Kempenhaeghe onderdeel uit van.. >

De Brede School: mogelijkheden voor integratie; Onderzoek naar de attitudes van ouders en leerlingen ten opzichte van kinderen met lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen.
In de afgelopen jaren is er in de provincie Groningen gewerkt aan het openen van de Brede School die centraal staat in deze brochure. Verschillende.. >

De rol van ouders richting economische zelfstandigheid van hun kind met een beperking
De ouders zijn in het leven van hun kind de meest belangrijke personen die bijdragen aan de ontwikeling van het kind richting zelfstandigheid. Deze.. >

Een middag rondom participatie: Vanuit het perspectief van het kind met een lichamelijke beperking , het gezin en de hulpverlening
Symposiumverslag waarin de participatie van kinderen met een lichamelijke beperking en de gezinnen waarin zij opgroeien in het gezinsleven.. >

Een rijk programma voor ieder kind: advies
Advies van de Onderwijsraad, waarin inzicht wordt gegeven in de pedagogische en ontwikkelingspsychologische kennisbasis over opvang en educatie van.. >

Gehandicapte kinderen in tel
In het eerste deel van deze rapportage wordt ingegaan op de definiëring van gehandicapte kinderen. In dit deel wordtinzicht gegeven in de.. >

Gewikt en gewogen: Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH
Vilans is daarom in 2008 gestart met een project gericht op de verbetering van begeleiding en behandeling van gezinnen met een kind met NAH. Doel.. >

Gezinnen onderweg: Dagelijkse mobiliteit van ouders van jonge kinderen in het combineren van werk en gezin
Gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar hebben het vaak druk, vooral wanneer beide ouders een baan hebben. Elke dag moeten de kinderen naar en van.. >

Handleiding: Geïntegreerde Buitenschoolse Opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeftes: Een uitdaging met perspectief!
Voor u ligt een handleiding die u behulpzaam kan zijn bij visievorming, voorbereiding, opzet en uitvoering van geïntegreerde thuisnabije.. >

Heliomare
Heliomare geeft professionele aandacht aan mensen met een beperking. Wij ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen bij wonen, arbeidsintegratie.. >

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen?: Tips voor opa's en oma's
Als in het gezin van uw kind een baby met een handicap geboren wordt, kan dit verschillende effecten hebben.Het brengt de familie dichter bij elkaar.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!