kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-14 van 14 resultaten

Advies Meedoen zonder beperkingen : Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten
De Sociaal Economische Raad formuleert voorstellen om de participatie van Wajongers en jongeren met functiebeperkingen in brede zin te stimuleren.. >

AGENS
AGENS biedt maatwerkoplossingen op het gebied van re-integratie, preventie, outplacement en coaching. AGENS begeleidt en bemiddelt mensen die om.. >

Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten: Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken
Welke voozieningen, best practices zijn er in andere landen betreffende arbeid en jonggehandicapten? Voor u ligt een zeer leesbaar onderzoeksrapport.. >

ATC ex-gedetineerde jonggehandicapten
In dit project worden ex-gedetineerden met een verstandelijke beperking getraind en toegeleid naar arbeid. In de uitstroom is de deelnemer zover.. >

Bart foundation
De Bart Foundation helpt jonge mensen met een ingrijpende ziekte of handicap hun ambitie te realiseren. Dat begint bij bewustwording van hun eigen.. >

Evaluatie van het Maatjesproject van de commissie Het Werkend Perspectief : Onderzoek naar effecten en leerervaringen van een project waarbij jonggehandicapten samen met een manager op pad gaan naar werk
Om jongeren met een arbeidshandicap een werkend perspectief te bieden heeft de Commissie het Werkend Perspectief (CWP) een "Maatjesproject".. >

Gewoon een kans: Ervaringen van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt
Ondanks alle aandacht voor de problematiek van deze doelgroep, bleven de verhalen van jonggehandicapten zelf vaak wat op de achtergrond. Want wat.. >

Jonggehandicapten aan de slag : knelpunten en good practices bij de overgang school-werk van Wajonggerechtigden
Na de inleiding volgt kwantitatieve gegevens van de doelgroep. Daarna wordt een overzicht gegeven van de actoren, de belangrijkste knelpunten en.. >

Kabinetsstandpunt Participatie van jongeren met een beperking
Het kabinet wil over een breed front langs drie lijnen actie ondernemen: Preventie en gerichte voorbereiding op participatie in de (voor)schoolse.. >

Meer kleur : Zoektocht naar Turken en Marokkanen met een lichamelijke handicap of functiebeperking in Utrecht
Deskresearch en fieldresearch naar de (on)mogelikheden van Jopla, om de belangen te behartigien van migranten, specifiek Turkse en Marrokaanse.. >

Ontwerpadvies participatie jonggehandicapten
Met dit advies beoogt de SER een integrale zienswijze op het participatievraagstuk van Wajongers en jonggehandicapten te geven en te vertalen in.. >

Wajong en werk : Onderzoek naar de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten
De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop Wajongers worden ondersteund bij de toeleiding naar betaald werk Bij de ondersteuning van.. >

Wajongers op de werkvloer: Inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven
Onderzoek naar kenmerkende factoren binnen arbeidsorganisaties die beslissend zijn voor een sucsesvolle inschakeling van Wajongers. Het onderzoek.. >

Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong), vangnet of afvoerputje?’: Een literatuuronderzoek naar de bijdrage van de Wajong aan de arbeidsparticipatie van Wajong’ers in het sociaal-maatschappelijke verkeer.
Een invoering in de Wajong van een onderscheid zoals bij de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) tussen jonggehandicapten met en zonder.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!