kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 135 resultaten

501 Banen.nl
501Banen.nl is een samenwerkingsverband van re-integratiebedrijven, werkgevers, opleidingsinstituten, het UWV Werkbedrijf en Sociale Zaken en.. >

Aan de slag : Activiteiten en tips om jongeren met een functiebeperking uit het VMBO en/of MBO te begeleiden naar een geschikte stageplek, baan of opleiding
De beschreven activiteiten zijn gegroepeerd in een aantal thema’s die binnen de begeleiding aan bod dienen te komen. Dit zijn: 1. Wat wil ik.. >

Aan het werk
Sollicitatietraining met als doel het verbeteren van het arbeidsperspectief van (afgestudeerde) studenten met een beperking. Na de training hebben.. >

Aan het werk! Op weg naar meer duurzame arbeidsparticipatie voor Wio-Jongeren.
Op basis van een analyse van 84 relevante documenten en een beschrijving van vijf UWV netwerken is een plan ontwikkeld dat bij uitvoering voor 50.. >

Active inclusion of young people with disabilities or health problems
This Eurofound study examines the situation of young people with health problems or disabilities in 11 countries (Denmark, Finland, France, Germany.. >

Arbeidsparticipatie door jongeren met een verstandelijke handicap
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van ideeën en suggesties voor bedrijven, instanties en gemeentes over hoe we, voor jongeren met.. >

Assessment meervoudige Handicap : Beschrijving van de procedure en inhoud van het assessment zoals dit door UMCG Centrum voor Revalidatie werd uitgevoerd voor jongeren met meervoudige beperking.
Beschrijving van een project over het ontwikkelen van een aangepast assessment voor jongeren met een meervoudige handicap uit de Regionale.. >

Back to school: thuiszitters in de GGZ Kinderen en jeugd Rivierduinen; Eindverslag 3 november 2009
GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen bieden hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij ernstige psychische en psychiatrische.. >

Beperkt maar niet begrensd : Negen essays over participatie van jongeren met een beperking
Op 21 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijzigingswet Wajong. De nieuwe wet heet voortaan Wet werk en arbeidsondersteuning.. >

Bruggen bouwen naar de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking : Onderzoek naar leerpunten uit de experimenten en projecten gefinancierd uit de Verburggelden (2004-2008)
Deze rapportage doet verslag van het project “Evaluatie van experimenten en de projecten gefinancierd uit de Verburggelden (2004-2008)&rdquo.. >

Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast.. >

Casemanagement gedragsmoeilijke jongeren
Een aantal scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen heeft in het kader van een Equal-project een gefaseerde arbeidsmarktgerichte leerweg (AGL.. >

Casemanagement voor gedragsmoeilijke jongeren: Stap voor stap op weg naar een passende arbeidsplek
Een groot deel van de doelgroep van cluster 4 verlaat de school zonder startkwalificatie. Vooral voor díe leerlingen is het Landelijk.. >

Checklist: Balans in Beeld
De handreiking met bijbehorende checklist is ontwikkeld voor begeleiders van jongeren met een LVB. Hiermee worden zowel professionals (leerkracht.. >

CNV jongeren
CNV Jongeren is een vakbond speciaal voor jongeren met een bijbaan, vakantiebaan, een studie of die zoeken naar een eerste echte baan. CNV Jongeren.. >

Communities that Care (CtC)-Bronnenboek
Dit bronnenboek is gemaakt ten behoeve van de uitvoering van Communities that Care (CtC) op het lokale niveau van wijk, stadsdeel of gemeente. In.. >

CQ-index Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren: Meetinstrumentontwikkeling: Kwaliteit van revalidatiecentra vanuit het perspectief van kinderen en jongeren
Dit rapport doet verslag van het onderzoek waarbij de CQ-index Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren is ontwikkeld en getest. Eerst wordt ingegaan.. >

De balans opmaken: Een overzicht van de activiteiten die CrossOver in de jaren van zijn bestaan heeft ondernomen, om voor de verandering te zorgen
Na zes jaar werken aan economische zelfstandigheid voor jongeren met een beperking, maakt Crossover de balans op. Wat is er gebeurd? Hoe heeft.. >

De beste start?: kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking
De CG-Raad heeft Sardes en Research voor Beleid de opdracht gegeven om, in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs.. >

De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep is een organisatie voor 24-uurs zorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen. Professionals bieden een programma op maat dat.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!