kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 66 resultaten

Actieplan professionalisering jeugdzorg: Eindrapportage
De beroepen jeugdzorgwerker en gedragswetenschapper in de jeugdzorg worden wettelijk erkend via een register. Dat schrijft minister André Rouvoet.. >

Advies positionering van de JGZ in het nieuwe stelsel van de zorg voor jeugd
De Regering bereidt een stelselherziening voor de jeugdzorg voor. In het Regeerakkoord kondigt zij aan dat alle zorg voor jeugd onder.. >

Arbeidsmarkteffectrapportage transitie jeugdzorg
Op verzoek van sociale partners heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een arbeidsmarkteffectrapportage (AER) laten.. >

Beleidsbrief stelselwijziging jeugd 'Geen kind buiten spel'
Tijdens het AO van 6 oktober jl. hebben wij Uw Kamer toegezegd met een beleidsbrief te komen over de stelselwijziging jeugd. Met deze brief komen.. >

Bovenlokale samenwerking bij zorg voor de jeugd
Deze handreiking biedt overzicht en helpt bij het maken van inhoudelijke keuzes in de samenwerking op het terrein van jeugdzorg. Beschikbare.. >

Branche rapportage jeugdzorg 2010:
Dit rapport is verzorgd door Jeugdzorg Nederland (voorheen MOgroep Jeugdzorg) en bevat gegevens over haar leden. Het doel van deze.. >

Brancherapportage jeugdzorg 2008
Doel van deze brancherapportage is het zichtbaar maken van trends en ontwikkelingen in de sector en inzicht geven in de prestaties van de Bureaus.. >

Brancherapportage jeugdzorg 2008
Doel van deze brancherapportage is het zichtbaar maken van de trends en de ontwikkelingen in de sector en inzicht geven in de prestaties van de.. >

Briefadvies: Bevrijdend kader voor de jeugdzorg
Rijk, provincies en gemeenten zullen de komende jaren verwikkeld zijn in de overheveling van alle taken van de jeugdzorg naar de gemeente. De Raad.. >

Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast.. >

Centra voor jeugd en gezin en regierol gemeente
In deze brief wordt de visie van het kabinet uiteengezet over de regierol van gemeenten in de lokale jeugdketen en de wettelijke verankering van de.. >

Chaos dreigt in jeugdzorg: Heel veel onduidelijkheden over model, proces en financiën bij stelselherziening jeugdzorg
Het kabinet-Rutte is voornemens het totale stelsel van zorg voor de jeugd te hervormen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg.. >

Checklist beleidsplan Jeugd
Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorgtaken en zijn nu volop bezig met de voorbereidingen. Het conceptvoorstel.. >

Combinaties van zorg bij jeugdigen : rapport
Het onderzoek kent drie onderzoeksdoelen: (1) het analyseren van de samenhang tussen de verschillende regelingen voor jeugdigen met een zorgvraag.. >

De jeugd een zorg: Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007
In 2007 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ramings- en verdeelmodel voor de geï.. >

De ontwikkeling tot professional van het Centrum voor Jeugd en Gezin: Over de taken,competenties en de leerstrategiën van CJG-professionals
In het voorjaar van 2010 publiceerde het Ministerie voor Jeugd en Gezin de brochure "Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin".. >

Deskundige jeugdzorg op scholen in regio Tilburg
Zorginstelling Kompaan en De Bocht in Tilburg begint na de zomervakantie met een experiment op tien middelbare scholen in de regio Tilburg en drie.. >

Drentse pilot jeugd en nieuwe opstekers
Dit projectplan geeft de kaders aan waarbinnen de Drentse jeugdzorg zich de komende periode verder kan ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zijn deels.. >

Een sluitende jeugdzorgketen: Onderzoek naar de aansluiting van de geïndiceerde jeugdzorg en het gemeentelijk jeugdbeleid
Gemeenten hebben nieuwe werkwijzen/projecten met betrekking tot de aansluiting jeugdbeleid. jeugdzorg, maar ook reeds bestaande werkwijzen/projecten.. >

Evaluatie nieuw zorgaanbod: gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen ; eindrapport
Eindrapport van het evaluatieonderzoek Nieuw Zorgaanbod. Het betreft de eerste projecten van wat inmiddels gesloten jeugdzorg of Jeugdzorg Plus is.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!