kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-13 van 13 resultaten

Aanpak harde kern jeugdwerklozen: Terugblik
In het rapport uit 2008 stonden werkloze jongeren centraal die niet in het bezit waren van een startkwalificatie, ingeschreven waren bij het UWV.. >

Actieplan jeugdwerkloosheid
Dit actieplan geeft diverse lijnen aan waarlangs het kabinet jongeren perspectief wil bieden op de arbeidsmarkt en doet een appel op alle daarbij.. >

Alle hens aan dek: Niet-werkenden in beeld gebracht
Deze publicatie geeft onder meer antwoord op vragen als: welke groepen maken geen deel uit van de beroepsbevolking, terwijl ze daar potentieel wel.. >

Doorbijten: het moet en kan!: Eindverslag Taskforce Jeugdwerkloosheid
De Taskforce Jeugdwerkloosheid heeft aandacht gevraagd voor de oorzaken en gevolgen van voortijdige schooluitval en de problematiek rondom.. >

Estafette 'succesvolle aanpakken jeugdwerkloosheid': Praktische aanbevelingen uit de 30 arbeidsmarktregio's
De 30 arbeidsmarktregio's hebben de afgelopen jaren hun beste beentje voorgezet bij de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Jongeren dreigden.. >

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid
In het eerste jaar van het Actieplan Jeugdwerkloosheid hebben 100.000 jongeren een baan, een stage of een leerwerkplek gevonden. Dit blijkt uit.. >

MBO-diploma in tijden van crisis: Doorleren of werk zoeken?
Omdat Nederland in een economische malaise verkeert, zijn scholieren van het mbo die in de zomer van 2009 hun eindexamen hebben gedaan middels het.. >

Programmarapportage Activering jongeren
De werkloosheid onder jongeren is in Nederland relatief groot. Een deel van de jongeren heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege het.. >

Samen in actie: Evaluatie Actieplan Jeugdwerkloosheid
In de afgelopen jaren is een groot aantal mensen en instellingen betrokken geweest bij de aanpak van jeugdwerkloosheid. Zij deden dat in het kader.. >

Samen in actie: Lessen en leerpunten uit de evaluatie van het Actieplan Jeugdwerkloosheid
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Research voor Beleid opdracht gegeven het Actieplan te evalueren. Uit de evaluatie.. >

Tegen de stroom in : Advies aan het Kabinet voor een Actieplan tegen de Jeugdwerkloosheid
Het kabinet moet het voortouw nemen in een gecoördineerde actie tegen de jeugdwerkloosheid. Dat schrijft Hans de Boer in een advies aan het.. >

The active inclusion of young people: Cities supporting youth employment 1986-2011
Cities are committed to promoting the active inclusion of young people in line with the European Active Inclusion Strategy1 and the objectives of.. >

The active inclusion of young people: Rotterdam
Rotterdam has seen a significant increase in youth unemployment in the last few years. Between July 2009 and July 2010, youth unemployment went up.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!